Huono valmistelu teki Naturasta raskaan ja kalliin

Erkki Aho   15 02 2007, 7:45

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) moitti ympäristöhallintoa 13.2.2007 Natura 2000-verkoston heikosta valmistelusta. Naturan valmistelua ei suunniteltu eikä ohjattu riittävästi. Ympäristöhallinto ei varannut tarpeeksi voimavaroja työhön. Näin Naturasta tuli pidempi, kuluttavampi ja kalliimpi hanke kuin alun perin arvioitiin. Suomen Natura-verkoston valmistelu oli kireän aikataulun ja työvoiman vähyyden vuoksi liian suuri ja vaativa tehtävä luonnonsuojeluhallinnolle. Näin toteaa suojelualueverkoston valmistelua arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Ympäristöministeriö ryhtyi hakemaan EU:n suojeluverkostoon sopivia alueita viime vuosikymmenen puolivälissä. Alueellisten ympäristökeskusten johto sitoutui Naturaan vaihtelevasti, mikä näkyi niukkoina voimavaroina. Ympäristöministeriö paransi Naturan ohjausotettava vasta kun maanomistajat ja varsinkin maanomistajajärjestöt alkoivat arvostella voimakkaasti Naturaa, VTV toteaa. Luonnonsuojeluhallinnon tiedotus oli sisällöltään epämääräistä ja sen aloitus myöhästyi. Natura näyttäytyi maanomistajille epämääräisenä ja uhkaavana asiana. VTV:n mukaan luonnonsuojeluhallinto säästi viestinnän kustannuksia väärässä paikassa. Naturan valmisteluun liittyvät ristiriidat kärjistyivät vuoden 1997 kuluessa. Viraston mielestä yhtenä syynä tähän oli luonnonsuojeluhallinnon epämääräinen ja liian myöhään aloitettu tiedotus. Maanomistajia olisi pitänyt informoida henkilökohtaisesti jo valmistelun alussa. Valtionhallinnossa ei ymmärretty Naturan merkitystä, ja siksi Naturan alkuvaiheen valmisteluun ei osoitettu tarpeeksi työvoimaa. Naturan valmistelua vaikeuttivat tietojärjestelmien ongelmat. Lisäksi Naturan tietokannan täydentäminen on vaikeaa, koska pienetkin muutokset vaativat valtioneuvoston päätöksen ja kuulemismenettelyn. Tarkastusvirasto teki myös laskelman Natura valmistelun hallinnointikustannuksista. Valmistelu maksoi 2,50 euroa hehtaarilta. Virasto laski myös, että jos Natura-alueiden suojelu olisi tehty perinteisesti luonnonsuojelulain mukaisesti, suojelusta olisi koitunut valtiolle useiden satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset.

Johtaja Markku Tornberg MTK:n ympäristö- ja maapolitiikkaryhmästä muistuttaa, että Natura on yhä EY-tuomioistuimessa tutkittavana. ”Talvella saamme päätöksen, jatkaako tuomioistuin Naturan tutkimista. Asia olisi hyvä selvittää lopullisesti”. Tornberg muistuttaa, ettei Natura ole totaalisuojelua. Natura-alueen maankäyttö ei saa heikentää merkittävästi aluevarauksilla suojellun luontotyypin tai lajin suojelua. Uudenmaan ympäristökeskus on kieltäytynyt näyttämästä maanomistajille Natura-alueen lajin tai luontotyypin sijaintia. ”Viranomaisella on näytön velvollisuus, maanomistajan ei pidä omin varoin paikantaa lajia tai luontotyyppiä harkitakseen heikentääkö esimerkiksi suunnittelu tientekoa tai hakkuu suojelua merkittävästi."

Natura myös EU:n Ihmisoikeustuomioistuimessa

Olen vienyt Natura-asian myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn EU:n Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan perusteella:
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

5 artiklan perusteella:
Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:
a) henkilö vangitaan lain nojalla sen jälkeen, kun hänet on tuomittu toimivaltaisessa tuomioistuimessa;
b) henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi;
c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;
d) alaikäiseltä riistetään vapaus lain nojalla hänen kasvatuksensa valvomiseksi tai hänet pidätetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi;
e) henkilöltä riistetään vapaus lain nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai hänen heikon mielenterveytensä, alkoholisminsa, huumeidenkäyttönsä tai irtolaisuutensa vuoksi;
f) henkilö pidätetään tai häneltä riistetään vapaus lain nojalla, jotta estettäisiin hänen laiton maahantulonsa, tai jos on ryhdytty toimiin hänen karkottamisekseen tai luovuttamisekseen.

2. Vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen c kohdan määräysten nojalla pidätetty tai vapaudenriiston kohteeksi joutunut on viipymättä tuotava tuomarin tai lain nojalla tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen tutkittavaksi, ja hänellä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa tai oikeus tulla vapautetuksi oikeusjutun ollessa vireillä. Vapaaksi laskemisen ehdoksi voidaan asettaa takeet siitä, että asianomainen saapuu oikeudenkäyntiin.

4. Jokaisella, jolta on riistetty hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan viipymättä ja että hänet vapautetaan, mikäli toimenpide ei ole laillinen.

5. Jokaisella, joka on pidätetty tai jonka vapaus on muuten riistetty tämän artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen.

3 artiklan mukaan:
Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

1 artiklan mukaan:
Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia

Korkeat sopimuspuolet takaavat jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle tämän yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja vapaudet.

8 artiklan mukaan:
Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.
2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

10 artiklan mukaan:
Sananvapaus

1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi.

2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

13 artiklan mukaan:
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon

Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

14 artiklan mukaan:
Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

17 artiklan mukaan:
Oikeuksien väärinkäytön kielto

Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.

Perustelut valitukselle
Osa perusteluista valitukselle löytyy myös nettipäiväkirjani jutuista, mm. seuraavista:
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/15.htm
Natura – vaiettu valtiosalaisuus
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/14.htm
Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htm
Erikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/18.htm
Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/30.htm
PR-Teollisuus Oy - Televisiokuvaukset Haukiputaalla
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/84.htm
Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/55.htm
Koiviston konklaavi – salatut sopimukset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htm
Avaintodistajan lausunnot – Sulo Heiskarin oudot vahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/108.htm
Puukartelli ulottui myös Venäjän puolelle
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/115.htm
Pankkikriisin syyt ja syylliset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/46.htm
He tuhosivat Suomen talouden

palautteet


http://7711233afcb3e1e29af6a70527bec208-t.huihg897.info <a href="http://7711233afcb3e1e29af6a70527bec208-h.huihg89 7.info">7711233afcb3e1e29af6a70527bec208</a> [url]http://7711233afcb3e1e29af6a70527bec208-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://7711233afcb3e1e29af6a70527bec208-b2.huihg897.inf o]7711233afcb3e1e29af6a70527bec208[/url] [u]http://7711233afcb3e1e29af6a70527bec208-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-t.k90u0h.info <a href="http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-h.k90u0h. info">e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426</a> [url]http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b2.k90u0h.info] e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426[/url] [u]http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-t.k90u0h.info <a href="http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-h.k90u0h. info">e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426</a> [url]http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b2.k90u0h.info] e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426[/url] [u]http://e9dea32aa93b81de87ddbf2a764e3426-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695