Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen - kirjeitä myllystäni 1.

Erkki Aho   28 04 2007, 22:04

Arvoisa vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen

Olen ottanut Teihin yhteyttä 26.3.2007 Bulgarian kansalaisen N.A:n edustajana. Olin silloin huolissani N.A:n oleskeluoikeuden rekisteröinnissä tapahtuneista tahalliseksi epäilemistäni virheistä. Vastasitte minulle 2.4.2007 päätöksellä 687/65/2007TM.

Kirjeessänne toteatte, että ulkomaalaislain (301/2004) 171 §:n mukaisesti kihlakunnan poliisilaitos rekisteröi oleskeluoikeuden sekä myöntää määräaikaisen ja pysyvän oleskelulupakortin. Vastauksessanne toteatte, että ”mikäli poliisi ei tee päätöstä oleskelun rekisteröimisestä, voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä vähemmistövaltuutettuun.”

Päätöksen ovat allekirjoittaneet vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen ja ylitarkastaja Valtteri Nieminen.

Käännyn nyt Teidän puoleenne uudelleen, koska poliisi ei ole suorittanut rekisteröintiä.

Päätös 995035 diaarinumero 2631/3201/2007

Ylivieskan poliisilaitos on 17.4.2007 tehnyt päätöksen, ettei se rekisteröi hakijan N.A:n oleskeluoikeutta unionin kansalaisena Suomessa. Perusteluissaan Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä totea, että hakija on valittu 30.3.2007 Kokkolan seudun opistossa 2.4.2007 alkavalle ja 1.2.2008 päättyvälle maahanmuuttajien alkuopetuskoulutukseen. Työvoimatoimiston mukaan koulutus on tarkoitettu maassa jo pidempään olleille ulkomaalaisille, mutta N.A. on valittu koulutukseen. Hänellä ei ole oikeutta tässä vaiheessa kuitenkaan opintososiaalisiin etuuksiin, jota asiaa Kela hoitaa jatkossa.

Kommentti vastaukseen: N.A valittiin työvoimapoliittiseen koulutukseen 13.3.2007 ilmoituksella, jonka on allekirjoittanut koulutuksen johtaja Pirkko Hagström. Ilmoituksen mukaan koulutus alkaa 26.3.2007 klo 10.00 Kokkolan seudun opiston tiloissa Vaasantie 7. Lisätietoja puh. 06-8289 527.

N.A sai Kokkolan työvoimatoimistosta kirjeen 21.3.2007, jossa ilmoitettiin, että N.A:lle ei ole voitu varata opiskelupaikkaa, koska poliisiviranomaisilta saadun tiedon mukaan rekisteröintiä ei ole hyväksytty. Päätöksen on allekirjoittanut Anne Mäkipeura puh. 010 604 6424.

Poliisi ei ollut vielä tuolloin käsitellyt asiaa, kun se antoi työvoimatoimistolle tiedon, ettei hakijan hakemusta ole hyväksytty. Menettely osoittaa selkeää tarkoitushakuisuutta asian suhteen. Päätös oli tehty ennen kuin asiaa oli käsitelty.

N.A sai kuitenkin Kokkolan työvoimatoimistosta tiedon 30.3.2007, että hän voikin osallistua koulutukseen. Hän aloitti koulutuksen 2.4.2007. N.A ei ole ollut vailla opintososiaalisia etuuksia. Hän on halunnut koulutukseen ja oppia Suomen kielen. Hänen tavoitteenaan on työllistyä Suomessa.

Hakija on toimittanut poliisilaitokselle toimeentuloilmoitukseksi kopion bulgarialaisen Postbankin 28.12.2006 päivätystä 1000 euron valuutanvaihtotositteesta sekä 15.3.2007 päivätyn bulgariankielisen bulgarialaisen pankin ilmoituksen 12 kuukauden määräaikaistalletuksesta pankissa (10513,60 levaa = n. 5000 euroa).

Hakijaa on pyydetty 29.3.2007 täydentämään hakemustaan tiliotteella, sairausvakuutustodistuksella sekä vuokrasopimuksella. Hakija on toimittanut 22.3.2007 päivätyn vuokrasopimuksen Kokkolan Kiinteistö Oy Tallarin kanssa sekä kuitin suoritetusta yhden kuukauden vuokraennakosta. Muita pyydettyjä asiakirjoja hän ei ole toimittanut määräaikaan 16.4.2007 mennessä. Poliisilaitos soveltaa harkinnan mukaan Ulkomaalaisviraston 6.4.2005 antamaa ohjetta toimeentuloedellytysten soveltamisesta (Dnro 3/010/2004).


Kommentti vastaukseen: Vähemmistövaltuutetun edustajalta saamani tiedon perusteella bulgarialaisesta pankista saadut bulgariankieliset tositteet hakijan taloudellisesta asemasta ovat riittäviä. Bulgarialaisessa pankissa ei ole käytössä tiliotteita kuten meillä Suomessa. Siksi sellaisia ei voi toimittaa. Kerroin Kalajoen poliisiasemalla toimistossa työskentelevälle Auli Pudakselle käymäni keskustelut vähemmistövaltuutetun edustajan kanssa. Mielestäni asia tuli selväksi Pudakselle eli tällaisia tiliotteita ei tarvita. Pudakselle on todistettavasti toimitettu N:n sairausvakuutuskortista kopio sekä vuokrasopimuksesta kopio.

Similän vastauksessaan esittämät tiedot eivät näin ollen pidä paikkaansa, vaan poliisille on esitetty kaikki tarvittavat tiedot asian johdosta.

Poliisipäällikkö Similä ei kuitenkaan ole antanut tietoa Ulkomaalaisviraston 6.4.2005 antamasta ohjeesta toimeentuloedellytysten soveltamisesta (Dnro 3/010/200). Hakijan oikeusturvan kannalta on täysin välttämätöntä tietää mihin asioihin hänen kohdistunut päätös perustuu. Päätös ei voi, eikä saa olla mikään salainen päätös. Pyydän vähemmistövaltuutettua toimittamaan minulle ensi tilassa Ulkomaalaisviraston 6.4.2005 antaman ohjeen toimeentuloselvitysten soveltamisesta (Dnro 3/010/200).

Lain kohdat, joihin kielteinen päätös perustuu

Poliisipäällikkö Kaarlo Similä on luetellut päätöksessään ne ulkomaalaislain pykälät, joihin hän perustaa kielteisen päätöksensä. Päätöksessä lukee Ulkomaalaislaki 1,2,3,5,155,156,159,171 §.
Päätöksessä ei ole kerrottu, mitä nuo pykälät sisältävät. Siksi ulkomaalaisen on täysin mahdoton tietää päätöksen perusteluita.

Selvyyden vuoksi otan esille nämä pykälät:
1 § Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset.
2 § Ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja ohjeita.
3 § Tässä laissa tarkoitetaan ulkomaalaisella henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Henkilöä, joka on unionin kansalainen.
5 § Lakia sovellettaessa ei ulkomaalaisen oikeuksia saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä.
155 § Unionin kansalaisen maahantulon ja oleskelun edellytyksenä on, että hänellä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi. Hänen perheenjäseneltään ja muulta, joka ei ole unionin kansalainen, voidaan vaatia viisumi, jos omainen tai sellaisen valtion kansalainen, jolta neuvoston asetuksella vaaditaan viisumi.
156 § Sen lisäksi mitä 155 §:ssä säädetään, unionin kansalaisen maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksenä on, että hänen taikka hänen perheenjäsenensä tai muun omaisensa ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai kansanterveyttä.
159 § Unionin kansalaisen tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa viimeistään silloin, kuin hänen oikeutensa oleskella Suomessa 158 §:n perusteella päättyy.
171 § Kihlakunnan poliisilaitos rekisteröi oleskeluoikeuden ulkomaalaisrekisteriin sekä myöntää määräaikaisen ja pysyvän oleskeluluvan.

Kommentti pykälien soveltamiseen:
Mielestäni poliisipäällikkö Kaarlo Similän päätös on 1 § vastainen. 2§ ei tue millään tavalla Similän päätöstä. Myös 3§ on täysin neutraali, joten sitä tuskin voi käyttää asian kielteisenä perusteluna. Mielestäni Similän päätös on ulkomaalaislain 5 §:n vastainen. Mielestäni Similä on käyttänyt päätöksensä perusteluna oman päätöksen vastaista pykälää. 155 § on täysin neutraali ja N.A:lla on kaikki pykälän edellyttämät asiat kunnossa.

Varsin mielenkiintoinen päätöksen perusteluissa on 156 §. Kun tätä pykälää käytetään perusteluina kielteisessä päätöksessä, niin silloin täytyy osoittaa millä tavalla N.A vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai kansanterveyttä. N.A:n oikeusturvan kannalta on täysin välttämätöntä, että poliisi kielteisessä päätöksessään esittää 156 §:n mukaiset perustelut. Pyydän vähemmistövaltuutettua selvittämään Ylivieskan poliisipäälliköltä, mihin tosiasioihin perustuu hänen käyttämänsä 156 §:n kielteiset perusteet. Pyydän asiassa pikaisia toimenpiteitä. Jos tällaisia perusteita päätöksessä käytetään, niin silloin täytyy pystyä todistamaan esim. henkilön rikollinen toiminta tai muut vastaavat näytöt kansanterveyttä uhkaavista asioista. Henkilön leimaaminen tällä tavalla rikolliseksi on erittäin vakava asia.

Poliisipäällikkö Similä on jättänyt huomioonottamatta lain 158 §. Sen mukaan Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan enintään kolme kuukautta. Työnhakijana oleva unionin kansalainen saa oleskella Suomessa tämän jälkeenkin kohtuullisen ajan rekisteröimättä oleskeluoikeuksiaan, jos hän edelleen hakee työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä.

Kalajoella on laskettu työvoiman tarve. Avoimia työpaikkoja tulee 2007-2008 olemaan 170. Elinkeinoelämän aloitteesta Kalajoelle perustetaan ns. rekrytointitoimisto, jonka tehtävänä
on hankkia Kalajoelle työntekijöitä paikkamaan edessä olevaa työvoimapulaa. Asiasta antaa tarkempia tietoja Kalajoen kaupungin elinkeinojohtaja Miia Himanka. Kalajoella avataan uusi venetehdas syksyllä ja sinne tarvitaan 60 uutta työntekijää. N.A:lla on kaikki edellytykset työllistyä Kalajoella. Siksi hän haluaa oppia Suomen kielen.

Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa kohdassa 4.1. on maahanmuuttoa koskevia asioita. Hallitusohjelman mukaan työperusteista maahanmuuttoa edistetään.

Yhteenvetona voin todeta, että uudistan alkuperäisen epäilyni N.A:hin kohdistuneesta syrjinnästä sekä epäilyni Ylivieskan poliisilaitoksen tahallisesta virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä. Lisään tähän luetteloon myös epäilyni tahallisesta virkavirheestä asian käsittelyssä.

Pyydän pikaista vastausta, koska Kalajoen kaupunginvaltuutettuna katson, että kalajokisten kannalta on erittäin tärkeää tietää mahdollisimman nopeasti onko N.A yhteiskunnallisesti vaarallinen tai vaarantaako hän kansanterveyttä, kuten poliisipäällikkö Kaarlo Similä kielteisen päätöksensä perusteluissa esittää käyttämällä perusteluna156 §:ää.

Kalajoella 28.4.2007 Erkki Aho kaupunginvaltuutettu

Liitteet Poliisipäällikkö Kaarlo Similän päätös 17.4.2007 asianumero 995036 Diaarinumero 2631/3201/2007

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten poliisiministeri Anne Holmlund


palautteet


ei palautteita