Vähemmistövaltuutettu Puumalainen pesee kätensä ikävistä asioista

Erkki Aho   08 05 2007, 12:17


_____________________________________________________
Liittyy vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaiselle 28.4.2007 lähettämääni kirjeeseen, katso päiväkirjasta kohtaa:
"Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen - kirjeitä myllystäni 1."
_____________________________________________________

Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen on lähettänyt minulle 4.5.2007 päivätyn kirjeen 687/65/2006 TM.
Kirjeessään vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen kirjoittaa:

"Olette ottaneet uudelleen yhteyttä koskien Bulgarian kansalaisen N. A:n oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Ylivieskan poliisilaitos on tehnyt kielteisen EU kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröimispäätöksen N.A:lle 17.4.2007. Ulkomaalaislain (301/2004)190 § mukaan poliisin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään."

Vähemmistövaltuutettu pesee kätensä

Vähemmistövaltuutettu kirjoittaa:
"Vähemmistövaltuutetun toimialana on ulkomaalaisen aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin syrjimättömyyden periaatteen valvonta (laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 660/2001). Valtuutetun käytössä olevat keinot ovat ohjeita, neuvoja ja lausuntoja. EU kansalaiseen ei siis sovelleta Ulkomaalaisviraston antamaa ohjetta toimeentuloedellytysten soveltamisesta.
Vähemmistövaltuutettu ei voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. Vähemmistövaltuutetulla ei ole valtuuksia määrätä toista virnaomaista, kuten poliisia tai hallinto-oikeutta, toimimaan millään tietyllä tavalla hakemusten käsittelyssä tai ratkaisun lopputuloksessa. Vähemmistövaltuutetun suppean henkilöstöresurssin vuoksi toimisto ei pääsääntöisesti ryhdy toimenpiteisiin tilanteissa, jotka koskevat valituskelpoisia yksittäisiä hakemusasioita eikä ryhdy toimimaan hakijan asiamiehenä kyseisessä tapauksessa. Edellä mainittujen seikkojen johdosta asianne ei johda toimenpiteisiin vähemmistövaltuutetun toimistossa."

Kirjeen ovat allekirjoittaneet vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen ja ylitarkastaja Annika Parsons.

Kommentti vähemmistövaltuutetun toiminnasta

Vähemmistövaltuutettu ilmoittaa, että EU kansalaiseen ei sovelleta Ulkomaalaisviraston antamaa ohjetta toimeentuloselvitysten soveltamisesta. Vähemmistövaltuutettu selkeästi ilmoittaa, että Ylivieskan poliisin päätöksen perustelu on lainvastainen. Asian olisi voinut kirjata selkeämmin kirjeeseen, koska vähemmistövaltuutetulla on lausunnonanto-oikeus.

Vähemmistövaltuutettu ei ottanut kantaa kaikkiin asioihin, joista valitettiin. Vähemmistövaltuutetun olisi pitänyt selvittää miksi Ylivieskan poliisi etukäteen ilmoitti, että N. A:n oleskelulupa-anomusta ei tulla hyväksymään. Ylivieskan poliisi tiedotti päätöksestä työvoimaviranomaisille ennen kuin oli asiaa käsitellyt ja tehnyt siitä päätöstä.

Vähemmistövaltuutettu ei ottanut kantaa siihen, että Ylivieskan poliisi antoi päätöksessään totuuden vastaista tietoa asioista, mikä selkeästi osoittaa asenteellisuutta ja viittaa syrjintään.

Vähemmistövaltuutettu ei ottanut kantaa siihen, että N. A:lle ei toimitettu tietoa siitä millä perusteella kielteinen päätös on tehty eli Ulkomaalaisviraston ohjetta. Ohje ei koske Bulgarian kansalaisia. Ylivieskan poliisin päätös on siis tehty väärillä perusteilla. Vähemmistövaltuutettu kuitenkin toteaa päätöksessään, että EU-kansalaiseen ei sovelleta Ulkomaalaisviraston antamaa ohjetta toimeentuloselvitysten soveltamisesta.

Vähemmistövaltuutettu ei ole ottanut kantaa siihen, että Ylivieskan poliisin päätöksen 156 § leimaa N.A:n yleistä järjestystä vaarantavaksi tai kansanterveyttä vaarantavaksi. N. A:lla on oikeus saada tietoonsa selkeät perustelut asialleen ymmärrettävästi, miksi hän on yhteiskunnallisesti vaarallinen tai miten hän vaarantaa kansanterveyttä.

Vähemmistövaltuutettu ei ole ottanut kantaa siihen, että Ylivieskan poliisi on jättänyt asian käsittelyssä kokonaan huomioimatta lain 158 §, mikä mahdollistaa Unionin kansalaisen oleskelun Suomessa rekisteröimättä enintään kolme kuukautta. Työnhakijana oleva unionin kansalainen saa oleskella Suomessa tämän jälkeenkin kohtuullisen ajan rekisteröimättä oleskeluoikeuksiaan, jos hän hakee työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä.

Ei korppi korpin silmää noki

Hallintolainkäyttölain 5 luvun 29 §:n mukaan:
Jos valitus on ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä pantu vireille viranomaisessa, jonka toimivaltaan sen käsittely ei kuulu, viranomainen voi siirtää valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Rikoslain 3 luvun 7 §:n mukaan Tuottamus:
Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan.

Rikoslain 3 luvun 6 §:n mukaan Tahallisuus:
Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheuttamista varmana tai varsin todennäköisenä.

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan Syrjintä:
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä 1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla 2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka 3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella on tuomittava syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan Rikoksentekijän suojeleminen:
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijä suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


Vähemmistövaltuutettu ei ole siirtänyt asiaa poliisiviranomaiselle, vaikka on syytä epäillä, että Ylivieskan poliisi on tehnyt asiassa virkavirheen, sillä perusteella, että se on käyttänyt päätöksensä perusteluissa sellaista Ulkomaalaisviraston ohjetta, mikä ei koske EU kansalaisia. Lisäksi Ylivieskan poliisi on leimannut N. A:n perusteettomasti käyttämällä perusteluissaan ulkomaalaislain 156 §.

Ylivieskan poliisi ei ole toimittanut N. A:lle Ulkomaalaisviraston ohjetta, eikä Ulkomaalaislain pykäliä selkokielisenä tekstinä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § asianosaisen oikeus tiedonsaantiin:
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta , etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.


Poliisi ei ole kyennyt perustelemaan päätöstään. Lisäksi Ylivieskan poliisi on tiedottanut päätöksestään ennenkuin on tehnyt päätöstään.

Ylivieskan poliisin toimintaa on syytä epäillä tuottamukselliseksi ja tahalliseksi virkavirheeksi. Lisäksi on syytä epäillä, että Ylivieskan poliisi on syyllistynyt syrjintään ja toiminut vastoin lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Onko vähemmistövaltuutettua syytä epäillä rikoksentekijän suojelemisesta? Joka tapauksessa tämäkin tapaus osoittaa, ettei korppi korpin silmää noki.

Toimenpiteet asian johdosta

  • N. A:n on valitettava asiasta Oulun hallinto-oikeuteen. Kyseisen instanssin toiminnasta olen jo aikaisemmin todennut, että se kuuluu samaan sarjaan paavin pallien ja nunnan nännien kanssa. Oulun hallinto-oikeuden päätökset ovat mielestäni täysin hanurista.
  • Koska vähemmistövaltuutettu ei osoittanut asiaa poliisille lainedellyttämällä tavalla, niin minä saatan asian poliisin tutkittavaksi.
  • Bulgarialaisten kohtelu Suomessa on sellaista, että asia on saatettava myös Bulgarian Suomen suurlähetystölle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Näin saadaan asialle myös kansainvälistä ulottuvuutta.

PS.
Epäselvyyksien välttämiseksi haluan vielä mainita, että Mikko Puumalaisen vastauksessa olevat kirjoitusvirheet ovat lähettäjältä noin saapuneet. Myös käytetty diarinumero on virheellinen..........palautteet


ei palautteita