Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 5

Erkki Aho   15 05 2007, 20:09

image

Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70

Rovaniemen hovioikeuden tuomion analysointi sivu sivultaSivu 5 jatkuen sivulle 6, kohta Ahon kirjallinen todistelu hovioikeudessa

Aho on nimennyt todisteiksi hovioikeudessa kirjoittamansa kirjan ”Olet Maamme Armahin Suomenmaa” ja Keskipohjanmaa-lehden numeron. Lisäksi Aho on toimittanut hovioikeuteen todistelutarkoituksessa lukuisia yksilöimättömiä asiakirjoja muun muassa omia kirjoituksiaan, muille viranomaisille osoitettuja kanteluja ja vastauksia sekä oikeusministeriön työryhmämietinnön ja perustuslakivaliokunnan mietinnön. Aho on nimennyt kyseisten asiakirjojen todistusteemoiksi muun ohella Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssiin liittyvät asiat, kihlakunnansyyttäjä Heiskarin rikollisen ja sopimattoman menettelyn, Natura-päätökset, oman ammatillisen pätevyytensä, pankkikriisin syyt ja Suomessa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset. Ilmoitetusta todistusteemoista ja toimitetuista asiakirjoista on pääteltävissä, että niillä ei ole merkitystä tämän asian käsittelyssä lukuun ottamatta Heiskarin väitettyä menettelyä, josta asiakirjat eivät kuitenkaan osoita sellaista, joilla olisi merkitystä arvioitaessa Heiskarin esteellisyyttä asiassa. Sen vuoksi hovioikeus katsoo, että Ahon toimittamia asiakirjoja on pidettävä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarpeettomana todisteluna. Tämän vuoksi hovioikeus ei hyväksy niitä kirjallisiksi todisteiksi lukuunottamatta käräjäoikeuden jo kirjallisiksi todisteiksi hyväksymiä asiakirjoja ja jäljempänä kirjallisina todisteina mainittuja asiakirjoja. Edellä mainitusta syystä hovioikeus ei myöskään hanki Koiviston oikeuspoliittisen tilaisuuden asiakirjoja, SSP-sopimukseen, Aktiv Hansa-kauppaan tai Naturaan liittyviä asiakirjoja kirjallisiksi todisteiksi kuten Aho on pyytänyt. Ahon hovioikeuteen 18.4.2006 toimittama Heino Virran yksityisluontoinen kirjallinen kertomus jätetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla huomioon ottamatta.

Kommentti edelliseen

Rovaniemen hovioikeus pyrkii selostuksellaan leimaamaan minut idiootiksi. Olen esittänyt kirjallisen todistusaineiston, saman mikä on nähtävissä nyt tässä oheisessa nettisivuni päiväkirjassa.. Todistusaineistolla on varmasti vaikutusta asioihin, kun otetaan huomioon syyttäjän toiminta kokonaisuudessaan.. Myös Kalajoen työvoimatoimiston täysin poikkeuksellisen toiminnan olen osoittanut työvoimatoimistoille tehdyllä kyselyllä, johon vastasi noin 40 työvoimatoimistonjohtajaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Rovaniemen hovioikeuden esittelijä ei ymmärrä lukemaansa, eikä siten osaa hahmottaa kokonaisuuksia. Minulla on perusteltu syy epäillä hovioikeuden esittelijän ammattitaitoa. Suullinen käsittely olisi ollut välttämätön, koska esittelijän ammattitaito on minun mielestäni varsin kyseenalainen. Miten hovioikeuden tuomarit ovat voineet tehdä oikeaa päätöstä, jos asian esittelijä ei hallitse käsiteltävää asiaa?

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 § sanoo näin:
”Jos todiste, jonka asianomainen tahtoo esittää, koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton tai selvitetty, tahi jos näyttö on huomattavasti vähäisemmällä vaivalla tai kustannuksella saatavissa toisella tavoin, älköön oikeus salliko todisteen esittämistä.”

Rovaniemen hovioikeuden päätös käyttää tätä lain kohtaa tuomion perusteluina on väärä. Tällä tavalla vesitettiin oikeuden toteutuminen. Minun mielestäni tämä on tarkoituksellinen teko, jonka seurauksista vastaa päätöksen esittelijä ja tekijä.

Miksi Heino Virran todistukset jätettiin kokonaan huomioonottamatta samoin kuin Arto Ranta-Ylitalon todistus sekä työvoimatoimistojen johtajien vastaukset? Minä olen selvittänyt asiat, tunnen asiat ja voin esittää todistusaineistot niin, että tavallisella järjellä varustetut henkilöt tajuavat mistä on kysymys. Voin esittää myös lakipykälät, jotka tukevat todistustani. Siksi suullinen käsittely olisi ollut välttämätön kaikkien oikeusturvan kannalta ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta.


palautteet


ei palautteita