Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 4

Erkki Aho   15 05 2007, 20:10

image

Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70

Rovaniemen hovioikeuden tuomion analysointi sivu sivulta
Sivu 3, kohta Oikeuspaikka ja syyteoikeus

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan syyte rikoksesta tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty. Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että siellä missä rikoksen seuraus ilmeni. Sanotun lainkohdan 2 momentin mukaan, jos syytettä nostettaessa ei varmuudella tiedetä, missä rikos on tehty, voidaan syyte tutkia jossakin niistä tuomioistuimista, jonka tuomiopiirissä rikos voidaan otaksua tehdyksi tai jonka tuomioiirissä syytettävä tavataan.

Sivu 4, kappale 1

Syytteiden teonkuvausten mukaan rikokset on tehty kirjoittamalla valheellisia ja loukkaavia kirjoituksia internetissä ja koteihin jaetussa vaalilehdessä. Kalajoki on sekä Ahon että asianomistajan Laholan asuinpaikka. internetissä ja vaalilehdessä julkaistut kirjoitukset on todennäköisesti laadittu Kalajoella, jossa rikosten seuraus on myös ilmennyt. Näin ollen Ylivieskan käräjäoikeus on ollut laillinen oikeuspaikka syytteiden käsittelemiselle.

Sivu 4, kappale 2

Ahoa ei ole syytetty kirjoitusten julkaisija vaan kirjoittajana, joten kihlakunnansyyttäjällä on asiassa syyteoikeus.

Kommentti edelliseen kolmeen kohtaan

Mikä on se rikos, josta minut tuomitaan? Rovaniemen hovioikeus ei ole pystynyt yksilöimään rikosta, josta minut tuomitaan. Mikä on se teko mikä on rikos, josta minut tuomitaan? Mikä tieto on valhetta, mitä olen esittänyt?

Sivu 4 kohta Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys

Käräjäoikeus on 30.6.2004 ja 14.11.2005 antamillaan päätöksillä hylännyt Ahon väitteen kihlakunnansyyttäjän esteellisyydestä. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden päätösten perustelut. Käräjäoikeuden päätöksiä ei ole syytä muuttaa.

Kommentti edelliseen

Ylivieskan käräjäoikeuden päätökset ovat syntyneet tilanteessa, jossa syyttäjä itse on toiminut omassa asiassaan syyttäjänä eli jättänyt Ahon todistajat oikeuteen kutsumatta siinä tilanteessa, jossa käsiteltiin syyttäjän esteellisyyttä. Todistajat olisivat voineet todistaa syyttäjän esteellisyyden. Syyttäjän esteellisyys on varmasti kiistaton. Tässä Rovaniemen hovioikeus menetellyt varmasti virheellisesti. Syyttäjä ei voi olla syyttäjänä omassa asiassaan. Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei voi saada aikaan, jos oikeutta käyvän toisen osapuolen todistajat jätetään kutsumatta oikeuskäsittelyyn. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeudessakaan kirjallista todistusaineistoani ei otettu lainkaan huomioon. Rovaniemen hovioikeuden suurin virhe on Sulo Heiskarin esteellisyyden käsittelemättä jättäminen. Minun todistajani olisi pitänyt ehdottomasti kutsua todistamaan oikeuteen, jotta oikeudenmukainen oikeudenkäynti olisi toteutunut.

Sivu 4, kohta Käräjäoikeuden prosessivirheet

Aho on lausunut, että käräjäoikeus oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut sallinut Ahon nimeämien todistajien kuulemista ja oli jättänyt päätöksellään 14.11.2005 hankkimatta tai hyväksymättä Ahon todisteiksi nimeämät asiakirjat. Aho nimennyt käräjäoikeuteen todistajiksi muun muassa tasavallan presidentin, korkeimpien oikeuksien presidentit, oikeuskanslerin ja muita virkamiehiä ja poliitikkoja. Todistusteemoiksi todistajille on ilmoitettu muun muassa Ahon poliittinen syrjintä, Natura 2000-menettely, korkeimpien oikeuksien tietoisesti väärät päätökset, Mauno Koiviston oikeuspoliittinen tilaisuus, SSP-sopimus, Aktiv Hansa-kauppa sekä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssi. Aho on myös esittänyt todisteiksi ja pyytänyt käräjäoikeutta hankkimaan edellä mainittuihin teemoihin liittyviä asiakirjoja. Hovioikeus katsoo, että Ahon ilmoittamilla todistusteemoilla ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa. Ahon ilmoittama asiakirja- ja henkilötodistelu on selvästi asiaan vaikuttamatonta, joten käräjäoikeus on menetellyt oikein hylätessään todistajien kuulemisen ja jättäessään ottamatta vastaan Ahon nimeämiä kirjallisia todisteita ja jättäessään hankkimatta Ahon pyytämiä asiakirjoja. Käräjäoikeuden päätöksiä ei ole syytä muuttaa.

Kommentti tähän

Rovaniemen hovioikeus on tietoisesti vääristellyt asiaa. Tällä esitystavalla minut pyritty leimaan idiootiksi. Tärkein asia prosessivirheessä on ollut syyttäjä Heiskarin esteellisyyttä koskevien todistajien kutsumatta jättäminen oikeuskäsittelyyn. Syyttäjä Heiskari on tehnyt näissä asioissa päätöksen eli ottanut syyttäjänä tuomarin roolin. Heiskari ei ole halunnut oikeuteen henkilöitä todistajiksi jotka todistavat hänen esteellisyytensä asioiden käsittelyssä. Menettely on varmasti prosessivirhe. Kysymyksessä olevat todistajat ovat Heino Virta, Arto Ranta-Ylitalo, Minna Hanhisuvanto ja Tapani Kääntä. Kaikki nämä voivat todistaa tarvittavat asiat syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä.

Sivu 4, edelleen kohdassa Käräjäoikeuden prosessivirheet jatkuen sivulle 5

Ahon mukaan käräjäoikeus oli menetellyt virheellisesti myös määrätessään Ahon kiinniotettavaksi ja tuotavaksi käräjäoikeuden pääkäsittelyyn. Aho on ilman laillista estettä ollut poissa käräjäoikeuden pääkäsittelystä 10.11.2005, johon hänet on sakon uhalla kutsuttu. Tämän johdosta käräjäoikeus on määrännyt Ahon kiinniotettavaksi ja noudettavaksi 31.12.2005 tai tätä ennen pidettävään käräjäoikeuden pääkäsittelyyn. Aho on otettu kiinni 11.11.2005 ja toimitettu käräjäoikeuden 14.11.2005 pidettyyn pääkäsittelyyn. Koska Aho ei ollut noudattanut hänelle annettua määräystä saapua 10.11.2005 pidettyyn pääkäsittelyyn, käräjäoikeus on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n nojalla voinut määrätä hänet noudettavaksi myöhempään istuntoon. Aho on saanut tiedon haastehakemuksesta ja asianomistajan vaatimuksista viimeistään 18.3.2005, joten hänellä on ollut riittävästi aikaa valmistautua pääkäsittelyyn. Oikeudenkäyntiaineisto on lisäksi ollut Aholle tuttua. Aho ei ole valituksessaan esittänyt näyttöä siitä, että hän ei terveydentilansa puolesta olisi voinut osallistua pääkäsittelyyn.

Kommentti edelliseen

Minulla oli perusteltu syy olla poissa oikeudenistunnosta, johon syyttäjä Sulo Heiskari oli jättänyt kutsumatta todistajani. Oli täysin selvää, ettei oikeudenkäynti voinut olla oikeudenmukainen koska syyttäjä toimi omassa asiassaan syyttäjänä ja jätti todistajat kutsumatta oikeudenistuntoon. Todistajat olisivat voineet todistaa syyttäjän esteellisyyden. Lisäksi hän käytti nuoren naistuomarin ammattitaidottomuutta törkeästi hyväkseen.

Rovaniemen hovioikeus vaikenee lääkärintodistuksista jotka todistavat terveyden tilani olleen hengenvaarallinen. Lääkärin todistuksen on tehnyt sydäntautien erikoislääkäri.palautteet


Mielenkiintoista. Mitä virkaa on oikeudella jos syytetyltä evätään todistajat ja täten myös todistelu?