Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 3

Erkki Aho   15 05 2007, 20:11

image

Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70

Rovaniemen hovioikeuden tuomion analysointi sivu sivulta
Sivu 3 kappale 1

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että Ahon valitus hylätään.

Syyttäjä on lausunut, että hän ei ollut esteellinen toimimaan asiassa syyttäjänä. Hän ei toiminut samassa työyhteisössä Laholan kanssa. Työvoimatoimistolla oli omat tilat samassa rakennuksessa, jossa syyttäjä työskenteli. Syyttäjä oli toiminut kaupanvahvistajana Ahon mainitsemassa kiinteistökaupassa, mutta ei ollut menetellyt virheellisesti tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.

Kommentti sivun kolme kappaleeseen yksi

Kun syyttäjä toimii omassa asiassaan syyttäjänä, niin esteellisyys on varmasti kiistaton. Syyttäjänä Heiskari on jättänyt kaikki itseään vastaan kutsuttavat todistajat kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi minun Erkki Ahon todistajat on jätetty kutsumatta oikeudenistuntoon.

Todistajani olisivat voineet todistajaa syyttäjän esteellisyyden. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 19 §:n mukaan syyttäjä huolehtii antamansa haasteen ja siihen liitettyjen asiakirjojen sekä 15 §:n ja 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asianosaisten sekä todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kutsujen tiedoksiannosta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa säädetään. On täysin selvää ettei syyttäjä Heiskari ole toimittanut kutsua oikeudenistuntoon sellaisille henkilöille, jotka voivat todistaa häntä vastaan oikeudessa häntä koskevassa oikeudenkäyntiväittämässä. On syytä epäillä, että syyttäjä Sulo Heiskari antaa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle kaupanvahvistuksesta. Todistusaineisto ja todistajat lausunnoillaan osoittavat sen, että kaupanvahvistus tehty vastoin lakia.

Sivu 3 kappale 2

Syyttäjä ei ollut Ahon vihamies. Se seikka, että Aho koki syyttäjän olevan hänen vihamiehensä, ei tehnyt syyttäjästä esteellistä. Syyttäjä oli toiminut aiemmin syyttäjänä Ahoa koskevissa oikeudenkäynneissä, mutta tehnyt myös kolme Ahoa koskevaa päätöstä syyttämättä jättämisestä.

Kommentti 3 sivun kappaleeseen 2

Syyttäjä Sulo Heiskari on jättänyt joka kerta todistajiani oikeuteen kutsumatta. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on selkeä tarkoituksellinen tuottamuksellinen virhe, kun hän toimii syyttäjänä omassa asiassa peitelläkseen omia ja muiden rikoksia. Todella törkeää toimintaa. Minä en rehellisenä ihmisenä voi hyväksyä tällaista toimintaa, mitä syyttäjä Sulo Heiskari on tehnyt ja tekee. Syyttäjä Heiskari on varmasti pahin vihamieheni, mitä maa päällään kantaa. Hän on aiheuttanut minulle yli 118 miljoonan euron vahingot korkoineen. Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni, kotini, kesämökkini, maineeni ja kunniani. Olen kärsinyt valtavat taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan takia. Rovaniemen hovioikeuden jälkeen henkisten kärsimysten määrä vain kasvaa. Maineeni on mustattu korvaamattomalla tavalla.

Sivu 3 kappale 3

Aho ei ollut käräjäoikeudessa ilmoittanut mahdollisesta sairaudestaan. Aholla oli ollut riittävästi aikaa valmistautua oikeudenkäyntiin, minkä lisäksi kirjallinen aineisto oli ollut Aholle tuttua, koska se oli ollut osin hänen kirjoittamaansa ja osin hänelle lähetettyjä päätöksiä ja tuomioita. Oikeuspaikka oli ollut oikea. Ahon valituksenkin mukaan oli riidatonta, että Aho oli kirjoittanut syytteessä mainitut kirjoitukset.

Kommentti sivun 3 kappaleeseen 3

Olen ilmoittanut käräjäoikeudessa sairaudestani. On täysin selvää, että syyttäjä Heiskari oli tietoinen sairaudestani ja siitä, että tilanne oikeudenkäynnin osalla oli minun kannaltani hengenvaarallinen. Tässä viittaan selitykseksi tämän nettipäiväkirjan kohtaan:
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htmErikoinen isänpäivä – Erkki putkassa

On täysin selvää ja kiistatonta, etten voinut puolustaa itseäni oikeudenistunnossa. Oikeudenkäynti ei täyttänyt alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, koska todistajani oli jätetty oikeuteen kutsumatta syyttäjä Heiskarin toimesta. Heiskari oli kiistattomasti esteellinen toimimaan syyttäjänä.

Minä olin kirjoittanut tekstit, mutta minä en ollut niitä julkaissut. Rikos voi syntyä vasta sitten kun kirjoitukset julkaistaan. Kirjoituksissa ei ollut mitään rikollista, koska kaikki asiat pitivät paikkansa. Sen olen todistanut kiistattomasti Rovaniemen hovioikeudelle ja tässä nettipäiväkirjassani lukijoilleni.
Minä olen kirjoittanut ja julkaissut tekstit vaalilehdessä ja omalla silloisella vaalisivullani. Kaikki ne kirjoitukset ovat totta.

Sivu 3 kappale 4

Pääkäsittelyn järjestäminen ei ollut tarpeellista, koska tapahtumien kulku oli riidaton, joten kyse oli pelkästään Ahon menettelyn oikeudellisesta arvioinnista.

Kommentti sivun 3 kappaleeseen 4

Pääkäsittelyn järjestäminen oli välttämätöntä oikeudenkäyntiväittämäni oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takia. Todistajiani olisi pitänyt kuulla Hovioikeuden pääkäsittelyssä. Silloin olisi voitu todistaa syyttäjä sulo Heiskarin esteellisyys kiistattomasti. Kysymys ei siis ollut pelkästään Ahon menettelyn oikeudellisesta arvioinnista, vaan syyttäjä Sulo Heiskarin menettelyn oikeudellisesta arvioinnista, sekä Tapio Laholan ja häntä avustaneen asianajaja Tapani Takalan menettelyn oikeudellisesta arvioinnista. Heiskari on tietoisesti antanut vääräksi epäiltävää tietoa Rovaniemen hovioikeudelle.

Sivu 3 kappale 5

Laholan vastaus

Lahola on vaatinut, että Ahon valitus hylätään ja Aho velvoitetaan korvaamaan hänen vastauskulunsa 732 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Kommentti sivun 3 kappaleeseen 5

Lahola on perusteettomasti vaatinut, että Ahon valitus hylätään ja Aho velvoitetaan korvaamaan hänen vastauskulunsa 732 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

On todennäköistä, että Laholan puolesta vastauksen on tehnyt asianajaja Tapani Takala päätellen niistä valtavista kuluista, mitä hän saa aikaan. Tapani Takalan olisi asianajajana pitänyt koulutuksensa perusteella tietää millaiseen toimintaan on ryhtynyt.

Sivu 3 kappale 6

Aholan vastaus

Ahola on vaatinut, että Laholan vastaus hylätään.

Kommentti sivun 3 kappaleeseen 6

Kuka on Ahola? On käsittämätöntä huolimattomuutta Rovaniemen hovioikeudelta jättää päätökseen tällaisia alkeellisia virheitä. Menettely antaa aiheen epäillä muutoinkin päätökseen luotettavuutta. Mitätöityykö koko hovioikeuden päätös tällaiseen muotovirheeseen, missä hovioikeus ei osaa täsmentää asianomaista oikealla nimellä?

KÄSITTELYRATKAISUT

Sivu 3, kohta Oikeuspaikka ja syyteoikeus

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan syyte rikoksesta tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty. Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että siellä missä rikoksen seuraus ilmeni. Sanotun lainkohdan 2 momentin mukaan, jos syytettä nostettaessa ei varmuudella tiedetä, missä rikos on tehty, voidaan syyte tutkia jossakin niistä tuomioistuimista, jonka tuomiopiirissä rikos voidaan otaksua tehdyksi tai jonka tuomioiirissä syytettävä tavataan.


palautteet


ei palautteita