Omaisuudensuojan alamäki ja nousu

Erkki Aho   24 11 2006, 11:24

Perustuslain omaisuudensuojan alamäki on saavuttanut yllättävästi päätepisteen Korkeimman oikeuden tuomiossa 2004:26. Se koskee Helsingin Fredrikintorin apteekin rakennussuojeluhankkeesta ja väliaikaisesta toimenpidekiellosta aiheutuneiden menetysten korvaamista.
Eduskunta on pitänyt väliaikaista toimenpidekieltoa korvauksettomana, eikä laissa ole siitä korvaussäännöstä.
Korkein oikeus on kuitenkin tuominnut korvausta välittömästi perustuslain 106 pykälän ja omaisuudensuojasäännöksen nojalla.
Ratkaisun merkitys saattaa ulottua laajalti rakennussuojelun ulkopuolelle toimenpidekieltojen aiheuttamiin menetyksiin ja ehkä muihin laissa korvaamatta jääneisiin menetyksiin laajemmaltikin.
Asiaa olisi tarkkailtava käytännössä valppaasti.

Pitkä alamäki
Omaisuudensuojan murenemisesta ja alamäestä on puhuttu pitkään, jokseenkin koko sotienjälkeisen ajan. Ensin nykykäyttöinen arvioimisoppi tuotiin 1950-luvulla Englannista rakennuslainsäädännön valmistelutöihin ja myöhemmin pakkolunastuslain valmisteluun.
Arvonleikkaussäännös jäi lopulta jäljelle vuoden 1977 pakkolunastuslakiin, mutta nykykäyttöoppi on vaikuttanut muutoinkin erityisesti korvauskynnyksiin lunastuslainsäädännössä kauttaaltaan.
Pystynen (1983) on omaisuudensuojaa koskevassa teoksessaan kuvannut omaisuudensuojan murentumista 1980-luvun alkupuoliskolle saakka erityisesti etuoston, pakkolunastuksen, maa-ainesten, pilkkilain ja rakennussuojelun osalta. Veteraanit muistavat vielä MTK:n keskustelupuheenvuoron ”Lue ja toimi” (1984) omaisuudensuojan puolustamiseksi rakennuslainsäädännön valmistelussa.

Vakavimmat hyökkäykset omaisuudensuojaa vastaan tehtiin vuoden 1989 perusoikeuskomiteassa. Sihteeristön laatimassa vuoden 1991 mietintöluonnoksessa pyrittiin selvästi Itä-Saksan mallin tapaiseen omistusoikeuden nimelliseen suojaan, jossa omistusoikeuden sisällöstä ja käytön rajoituksista olisi säädetty kauttaaltaan tavallisella lailla, ja perustuslain omaisuudensuoja olisi muuttunut samalla nimelliseksi.

Nämä ehdotukset torjuttiin eri tahoilla julkisessa keskustelussa ja näin perusoikeusuudistuksen ja uuden perustuslain omaisuudensuoja säilytti pääpiirteissään vanhan sanamuotonsa ja sisältönsä. Mutta omaisuudensuojaa uhkaava vaara ei ollut suinkaan vielä ohi.

Jälkivalvonta
Perustuslain noudattamisen valvonta on meillä ollut vanhastaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä. Meillä ei ole saatu aikaan valtiosääntötuomioistuinta, jonka tehtävänä useimmissa muissa maissa, jopa Venäjällä on perustuslain noudattamisen valvonta.

Lukuisia puheenvuoroja valtiosääntötuomioistuimen perustamisen puolesta on vuosikymmenien aikana käytetty, mutta perustuslain kokonaisuudistuksessakin tyydyttiin lopulta eduskunnan valvontaan.
Eduskunta valvoo siinä itseään. Voidaan kysyä, kuinka valvonta on käytännössä onnistunut, kun mureneminen on ollut vuosikymmenten aikana vähittäistä ja jatkuvaa käytäntöä.

Käytännön lainsäädäntötyössä perustuslakeja on muutettu jokseenkin estottomasti tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Omaisuudensuoja oli muuttumassa hyvää vauhtia nimensuojaksi, kun pakkolunastuslain arvonleikkaussäännöksessä poikettiin täydestä korvauksesta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, maankäyttöä hallittiin yleisesti pysyvien ja korvauksettomien rakennuskieltojen avulla sekä rakennussuojelussa, luonnonsuojelussa ja maa-aineslaissa säädettiin korvauksettomia käytönrajoituksia suojelua varten.
Rantojensuojeluohjelma annettiin valtioneuvoston päätöksellä, vaikka siihen liittyvästä erityisuhrauksesta ja omaisuuden siirtämisestä suojeluun olisi pitänyt säätää lailla.

Eduskunnan valvonnassa perustuslakeja muutettiin tavallisella lailla, jos riittävää enemmistöä ei saatu perustuslain säätämisjärjestyksen taakse. Ja jos eduskunta ei olisi suostunut säätämään perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa lakia, niin asia järjestettiin valtioneuvoston päätöksellä. Tällainen järjestelmä on lopulta kääntynyt itseään vastaan.

Ennakkoratkaisu
Sitten uudesta perustuslaista löytyi yllättäen jälkivalvontapykälä. Fredrikintorin apteekin sisätilojen väliaikaisesta suojelusta toimenpidekieltoineen ja suojelun aiheuttamien menetysten korvausvelvollisuudesta saatiin äänestysten jälkeen ylimmänasteinen periaatteellinen ratkaisu.

Sittemmin kumottu toimenpidekielto ja siihen perustuva suojelu olivat aiheuttaneet asunto-osakeyhtiölle menetyksiä, jotka eivät olleet vähäisiä. Valtio oli korvausvelvollinen rakennussuojelulain korvaussäännösten nojalla, vaikka nämä tarkoittivat laissa suojelupäätöksestä ja suojelusta aiheutuneita menetyksiä. Eduskunta oli aikanaan tarkoittanut väliaikaisen toimenpidekiellon menetyksineen korvauksettomaksi. Järjestelmä perustuslain muuttamisesta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä oli kääntynyt itseään vastaan.

Uuden oikeuskäytännön mukaan perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetty laki ei voi koskaan olla perustuslain vastainen. Jos menetys on korvaukseton perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetyn lain mukaan, niin se pysyy korvauksettomana. Mutta jos menetys, joka ei ole vähäinen, on korvaukseton tavallisen lain mukaan, niin tämä laki on perustuslain omaisuudensuojan vastainen. Jos taas lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, niin tuomioistuimen on perustuslain 106 pykälän mukaan annettava etusija perustuslain säännökselle. Vastaavaa säännöstä ei ollut vanhassa hallitusmuodossa. Jälkivalvontajärjestelmä on näin saatu vasta uuden perustuslain mukana.
Ympäristönsuojasäännös on vielä tuonut oman lisänsä perusoikeusuudistuksen ja uuden perustuslain mukana.

Lunastustoimitus
Korvauksen määrääminen välittömästi perustuslain nojalla rakennussuojeluasiassa tapahtui pakkolunastuslain mukaisessa lunastustoimituksessa. Nyt voidaan kysyä, onko tätä pidettävä yleisenä oikeusohjeena koko laajuudessaan. Onko korvausta vaadittava aina välittömästi perustuslain nojalla lunastustoimituksessa, jos laissa ei ole muuta nimenomaista säännöstä menettelytavasta? Tämä näyttää todennäköiseltä.

Jatkossa saataneen uusia ennakkoratkaisuja niissä tapauksissa, joissa vähäistä suuremmat menetykset ovat jääneet korvauksettomiksi tavallisen lain nojalla ja vastoin omaisuudensuojasäännöksen mukaista täyden korvauksen periaatetta ja yleistä tarvetta. Yleisen vanhentumisajan samoin kuin korvausvelan vanhentumisajan lyhentämiseen uudessa, vuoden 2003 vanhentumislaissa näyttäisi näin olevan muutakin tarvetta kuin pankkikriisin aiheuttamat ongelmat. Yleinen velan vanhentumisaika on nyt vain kolme vuotta.


Lähde:
Veikko O. Hyvönen, maa- ja vesioikeuden emeritusprofessorin kirjoituspalautteet


No hei! Tämä ei ole palaute, vaan kysymys: Jos joku samassa taloudessa asuva henkilö lukee kirjoittamaasi päiväkirjaa, mitä ei ole tarkoitettu kenenkään luettavaksi, niin voiko häntä "syyttää" Perustuslain 2 luvun 7§ rikkomisesta? Vaikkakin ns. päiväkirjat olisivat olleet esillä kaapeissa, mihin toisella ei varsinaisesti ole ollut mitään asiaa? Haluaisin tietää onko, tavallisella ihmisellä omiin päiväkirjoihinsa joku suoja...? Koska joskus sellaisetkin asiat voivat haitata tavallista perhe-elämää... kun tavallaan luottamuksella jättää päiväkirjansa johonkin kaappeihin ja joku toinen menee ja lukee niitä ja käyttää niitä ikäänkuin aseena. Jos haluat ja tiedät niin oletko ystävällinen ja vastaat?! merjatuo@hotmail.com

http://d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e-t.huihg897.info <a href="http://d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e-h.huihg89 7.info">d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e</a> [url]http://d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e-b2.huihg897.inf o]d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e[/url] [u]http://d4c7aaa9ff50a21aa6bda3a13e2d277e-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917-t.k90u0h.info <a href="http://de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917-h.k90u0h. info">de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917</a> [url]http://de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917-b2.k90u0h.info] de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917[/url] [u]http://de50362dbf306ae91ce9ff14b4956917-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695