Poliisi sekoilee tarkoituksellisesti – rikollisten suojelua ja rikosten peittelyä?

Erkki Aho   25 10 2007, 23:15

image

Olen vaatinut poliisiministeri Anne Holmlundia ja poliisiylijohtaja Markku Salmista ryhtymään alla mainitun asian vaatimiin toimenpiteisiin. Olen lähettänyt tästä tiedot eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja valituille tiedotusvälineille.R i k o s t u t k i n t a p y y n t ö
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Selostus tapahtumasta

Olen tehnyt rikostutkintapyynnön Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toiminnasta sisäministeriön poliisiosastolle, joka on poliisiylitarkastaja Jouni Välkin 21.6.2007 päivätyllä kirjeellä SM-2007-2086/Pr-1 siirtänyt tutkintapyynnön Lapin poliisin lääninjohdon käsiteltäväksi.
Lääninpoliisitarkastaja Markku Kynsilehto on 6.7.2007 kirjeellä LLH-2007-01-01104/Ri-2 siirtänyt asian Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitoksen käsiteltäväksi.
Rovaniemen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jukka Haataja on 22.08.2007 tehnyt esitutkintapäätöksen 6670/S/31698/07. Päätös oheisena näkyvänä liitteenä.

Päätöksen tarkastelu

Päätöksen toisessa kappaleessa todetaan, että

Erkki Ahon tutkintapyynnössä ilmenneet asiat on käsitelty Rovaniemen hovioikeudessa, mistä tuomio nro 418 14.05.2007. Diaarinro R06/70. Lisäksi on korkeimman oikeuden päätös, missä todetaan, ettei valituslupaa myönnetä. Rovaniemen Hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Kommentti tähän:
Rovaniemen hovioikeuden oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, sillä kirjallista todistusaineistoani ei otettu huomioon, eikä suullista oikeudenkäyntiä järjestetty, jotta olisi voitu kuulla todistajiani muun muassa syyttäjän esteellisyysasiassa sekä siinä, että Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudessa asiaan. Tällä lausumalla oli merkittävä vaikutus Rovaniemen hovioikeuden väärään päätökseen.

Minä en ole valittanut Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen, joten Korkein oikeus ei ole voinut tehdä rikosylikomisario Jukka Haatajan väittämää päätöstä asiassa. Tässä Haatajan allekirjoittama paperi poikkeaa todellisuudesta täydellisesti!

Olen tehnyt asiasta purkuhakemukset Korkeimmalle oikeudelle koskien kaikkia minua ja yritystoimintaa koskeneita Ylivieskan käräjäoikeuden ja ylempien oikeusasteiden päätöksiä. Korkein oikeus ei ole vielä kyennyt ratkaisemaan mitään. Siitä huolimatta, mitä Korkein oikeus joskus päättää, niin asiassa on suoritettava rikostutkinta.

Esitutkintapäätöksen kolmannessa kappaleessa lukee:
Lainvoimaisten tuomioiden oikeellisuuden tutkiminen ei kuulu poliisin toimivaltaan. Kaikista niistä seikoista, joihin Erkki Aho vetoaa tutkintapyynnössään on säädetty oma muutoksenhakumenettelynsä.

Kommenttini:
Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Minä en ole pyytänyt tutkimaan päätöksen oikeellisuutta, vaan Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toimintaa. Jukka Haatajan allekirjoittama päätös on täysin asian ohi laadittu.

Esitutkintapäätöksen neljännessä kappaleessa lukee:
PL 110, 1 §:n mukaan vain valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies voivat määrätä syytteen nostettavaksi tuomarin tekemäksi epäillystä virkarikoksesta.

Kommentti tähän kohtaan:
Minä en ole pyytänytkään poliisia nostamaan syytettä, vaan olen pyytänyt poliisia tutkimaan asian, jotta syyte voidaan nostaa niiden toimesta, joilla siihen on toimivalta.

Esitutkintapäätöksen viidennessä kappaleessa lukee:
Esitutkintaa ei toimiteta, koska tehdyn ilmoituksen ja käytettävissä olevista asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole syytä epäillä asiassa syyllistytyn rikokseen, teko ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

Kommenttini:
Jos poliisi olisi kirjoittanut, että poliisin ammattitaidon ja työteliäisyyden huomioon ottaen asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, niin silloin minä olisin ymmärtänyt asian. Nyt vastaus on kuitenkin selkeästi väärä, sillä Rovaniemen hovioikeuden olisi pitänyt antaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa olisin saanut todistaa Ylivieskan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyyden asiassa myös suullisesti todistajieni kautta. Rovaniemen hovioikeuden olisi pitänyt ottaa huomioon asiassa oleva kirjallinen todistusaineisto ja lisäksi minun olisi pitänyt saada todistaa Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän antama lausuma Rovaniemen hovioikeudessa vääräksi. Lausuma koski Kalajoen poliisia Harri Rahkolaa ja Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa sekä syyttäjä Sulo Heiskaria. Lausuman mukaan poliisien ja syyttäjän toimissa ei ole mitään moitittavaa.

Olen tehnyt Kalajoen kaupungille 1879 sivun käsittävän aineiston, mikä on julkinen asiakirja. Lisäksi todistusaineistona on kaksi kirjaa. Aineisto todistaa kiistatta poliisin ja syyttäjän toiminnan virheellisyyden. Rikosylikomisario Jukka Haataja ei järjestänyt asiassa asianomistajakuulustelua, missä nämä kaikki asiat olisivat tulleet esille. Myös nettipäiväkirjasivuillani esitetty todistusaineisto osoittaa Jukka Haatajan toiminnan virheellisyyden.

Nettipäiväkirjassani http://www.erkkiaho.com/blog/index.php julkaistujen selvityksien on oltava esitutkinta-aineistona, samoin kuin Kalajoen kaupungille tekemäni selvitys. Näistä selviävät esitutkinnassa huomioon otettavat asiat, joita on varsin paljon ja toisiinsa kytkeytyneinä.

Vaatimukseni

  • Vaadin rikostutkintaa ja vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.
  • Vaadin aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.
  • Vaadin, että saan antaa asiassa loppulausunnon.
  • Vaadin, että kaikki esitutkintaan tulevat rikokset saatetaan Suomen lain mukaiseen käsittelyyn.
  • Vaadin asialle kiireellistä käsittelyä asian luonteen vuoksi, sillä kysymys on valtakuntaa koskettelevista suurista rikoksista.

Liitekuva
Rovaniemen poliisin rikosylikomisario Jukka Haatajan esitutkintapäätös 22.08.2007


palautteet


Lohjallakin poliisi sekoilee raahaamalla syyttömiä ihmisiä kuulusteluun asiassa, mistä toinen ei tiedä mitään. Rikollisia suojellaan ja poliisi on liian puolueellinen.