Stora Enson Kemijärven tehdas laittoman toiminnan kohteena

Erkki Aho   11 11 2007, 8:22

image

Stora Enso lakkauttaa Kymenlaaksossa sijaitsevan Summan paperitehtaan, Kemijärven sellutehtaan sekä sulkee Anjalan tehtaan aikakausilehtipaperikoneen. Näiden lisäksi Kotkassa menee myyntiin paperitehdas ja saha. Suomessa yhtiön leivistä saa lähteä 1240 työntekijää. Lisäksi Kotkan tehtaiden 650:tä työntekijää uhkaa työnantajan vaihtuminen. Kemijärvellä kannattavan sellutehtaan sulkeminen merkitsee yli 220 työpaikan vähennystä. Suomen hallitus päätti nimetä saneerauksesta kärsineet alueet äkillisen rakennemuutoksen alueiksi.

Suomen valtio omistaa Stora Ensosta 35 %

Stora Enson liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3,2 miljardia euroa ja voittoa kertyi ennen veroja 221 miljoonaa euroa. Kemijärven sellutehdas käynnistettiin vuonna 1965. Kemijärvi Oy:stä tuli osa Veitsiluoto Oy:tä kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 2005 Kemijärven Sellu Oy fuusioitiin Stora Ensoon. Kemijärvellä tuotetaan 250 000 tonnia ECF- ja TCF-valkaistua havusellua vuodessa. Sellulla ei ole ylitarjontaa Euroopassa. Tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 223 henkilöä. Sellutehdas on Kemijärven suurin yksityinen työnantaja. Verotulot tehtaasta Kemijärven kaupungille ovat vuodessa 1-2 miljoonaa euroa. Puuraaka-aineesta 75 % hankitaan Itä-Lapin alueelta ja viidesosa Venäjältä. Tehtaan kannattavuus on hyvä. Tehtaalle riittää raaka-ainetta Lapista riittävästi.

Suomen valtio ja Kela omistavat Stora Ensosta 35 %. Valtio voi halutessaan omistajana vaikuttaa tehtaan kohtaloon omistajanohjauksen kautta. Nykyisessä hallituksessa omistajanohjauksesta vastaa kokoomuslainen ministeri Jyri Häkämies.

Suuri vastuu asiassa kuuluu myös keskustalaiselle kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle, ulkomaankauppaministeri Paavo Väyryselle ja Keskustapuolueelle. Pääministeri Matti Vanhanen voi estää Kemijärvellä työpaikkojen menetyksen ja Kemijärven tehtaan toiminnan jos halua ja tahtoa riittää.

Nyt ollaan tuhoamassa Urho Kekkosen perintöä. Missä on keskustapuolueen yhteiskuntavastuu? Kemijärven tehtaan lopettaminen on laiton toimenpide eikä Suomen valtion yhtiön suurimpana omistajana pidä suostua laittomaan toimintaan.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Kilpailunrajoituslain 1 luvun 3 §:ssa sanotaan näin:

Määräävä markkina-asema katsotaan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailunrajoituslain 2 luvun 4 §:ssä sanotaan näin:
Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:
 • 1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
 • 2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
 • 3) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
 • 4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
 • 5) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Kilpailun rajoituslain 2 luvun 6 §:ssä sanotaan näin:
Yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:
 • 1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;
 • 2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;
 • 3) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai
 • 4) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Kilpailun rajoituslain 2 luvun 7 §:ssä sanotaan näin:
Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo 4 tai 6 §:n tai EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan säännöksiä, määrätään seuraamusmaksu (kilpailunrikkomismaksu), jollei menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen kannalta muutoin pidetä perusteettomana

EY:n perustamissopimuksen artiklassa 81 kielletään laajasti yritysten kilpailua vääristävä yhteistyö. Artiklaa sovelletaan sekä horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin (kartelleihin) että vertikaalisiin sopimuksiin kuten jakelusopimuksiin liittyviin kilpailunrajoituksiin. Artiklassa 82 kielletään puolestaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Lain mukaan Stora Enson on korvattava jokaiselle työntekijälle laittomasta toiminnastaan aiheuttamansa vahingot.

Työnantajan tai työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava toiselle osapuolelle siten aiheuttamansa vahinko. Korvauksen suuruus määräytyy kokonaisharkinnan perusteella.
Harkinnassa otetaan huomioon:
 • työntekijän työttömyyden kesto ja siitä seuraava ansion menetys,
 • ikä ja työntekijän mahdollisuus saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä,
 • työsuhteen kestoaika,
 • liittyykö työsopimuksen päättymisperusteeseen tai
 • päättämismenettelyyn työntekijän henkilöä loukkaavia piirteitä.

Vahingonaiheuttajan on korvattava toiselle aiheutettu vahinko. Vahingonkorvauslaki koskee myös kaikkia asianosaisia eli myös Kemijärven kaupunkia ja muita Stora Enson tehtaan sulkemisesta vahinkoa kärsiviä.

Johtopäätökset
 • Stora Enso Oyj kiistatta rikkoo kilpailunrajoituslakia, koska se sulkee Kemijärven tehtaan ja kieltäytyy myymästä kannattavaa tehdasta.
 • Yhtiö rikkoo kilpailunrajoituslain 4 ja 6 §:ää ja EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. EU:n komissio ja jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset ovat muodostaneet 1.5.2004 alkaen yhteistyöverkoston (European Competition Network, ECN), jonka päätavoitteena on varmistaa yhteisön kilpailusääntöjen tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen komissiossa ja eri jäsenvaltioissa.
 • Stora Enso on myös vahingonkorvausvelvollinen kaikesta siitä vahingosta mitä se aiheuttaa tehtaan sulkemisella ja sillä, että se kieltäytyy myymästä tehdasta.

Valtion on suurimpana osakkeenomistajana estettävä tehtaan laiton lopettaminen. Sulkemispäätökset vaikuttavat eniten Pohjois-Suomessa, jossa Kemijärven tehtaan aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, muuallakin kuin metsätaloudessa. Korvaavien työpaikkojen löytäminen on siellä myös vaikeaa. Päätös Kemijärven tehtaan sulkemisesta vaarantaa itälappilaisen metsätalouden kannattavuuden ellei puun kysyntää pystytä turvaamaan.


palautteet


ei palautteita