Laillisuusvalvonta on yksityistettävä

Erkki Aho   20 12 2007, 17:14

image

Suomen nykyinen oikeusministeri Tuija Brax pitkäaikaisena kansanedustajana ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana lienee myös huomannut miten laillisuusvalvojille tehdyt kantelut ovat ihan turhia. Ne eivät johda mihinkään. Ongelman ytimiin ei haluta puuttua. Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet eivät kiinnosta poliitikkoja ja vastuullisessa asemassa olevia ministereitä.

Laillisuusvalvonta nykymuodossaan on verovarojen väärinkäyttöä ja kansalaisten törkeää pettämistä virkavastuulla. Lain mukaan kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva on taattava perustuslain mukaisesti.

Olen varma, että kansalaisten oikeusturva paranee ratkaisevasti ja nopeasti lähes alta aikayksikön, kun laillisuusvalvonta yksityistetään.

Laillisuusvalvontapalveluiden yksityistäminen merkitsee myös sitä, että laillisuusvalvonnasta tulee silloin puolueetonta ja riippumatonta.

Seuraavassa esitän oikeusministerille julkisen ehdotukseni, minkä toteuttaminen merkitsee varmuudella Suomen palauttamista oikeusvaltioiden joukkoon.

Oikeus- ja asianajajamafia

Suomalaisen oikeus- ja asianajajamafian ytimen muodostavat oikeuskansleri Jaakko Jonkka,
eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio,
valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki,
korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo,
poliisiylijohtaja Markku Salminen ja
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Riitta Leppiniemi.

Oikeus- ja asianajajamafia toimii kansalaisten etujen vastaisesti ja estää kansalaisilta oikeuden saamisen. Oikeus- ja asianajajamafia on poliittisessa valvonnassa ja sen tärkein lenkki on laillisuusvalvonta.

Poliittisesti valittu oikeuskansleri on hallituksen laillisuusvalvoja ja eduskunnan oikeusasiamies on eduskunnan laillisuusvalvoja. Kansalaisten laillisten etujen valvontaa Suomessa ei todellisuudessa ole. Miksi Suomessa pitää olla kaksinkertainen laillisuusvalvonta ja yksinkertaiset laillisuusvalvojat? Laillisuusvalvonta on kansan pettämistä verovaroilla ja virkavastuulla.

Laillisuusvalvonta on ongelman ydin.

Oikeustaistelijat ry:n puheenjohtaja Jorma Uski kirjoittaa näin:
Oikeusturva on retuperällä. Laillisuusvalvojat nukkuvat. Kansalaisten oikeusturva ei ole vain vaarantunut, se on jo romuttunut. Oikeutta saavat vain rikkaat ja roistot, jälkimmäiset valtion varoilla. Tuomioistuinten ”tosiseikkojen perusteella”-perustelut on korvattu mielivallan mahdollistavalla ”kokonaisnäkemyksen perusteella”. Riippumattomat tuomioistuimet eivät riipu enää edes laista eivätkä tuomiot esitetystä näytöstä.

Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio varoitti vuoden 2004 kertomuksessa oikeudenmukaisuudesta: ”lainsäädäntö (kulissit) on kunnossa, mutta yhteinen salaisuus on, että käytäntö on jotain muuta”. Kulissioikeudenmukaisuutta noudattavat myös laillisuuden valvojat. Noin 40 % kansalaisten kanteluista jätetään tutkimatta, oikeusasiamies jätti vuonna 2005 jo 1200 kantelua tutkimatta. Asiaa tutkimatta ”ei ole syytä epäillä” –vastaus kertoo kantelijalle vain sen, että eduskunnan oikeusasiamies pitää häntä valehtelijana; virkamies ei ole voinut syyllistyä kantelijan väittämään tekoon. Oikeusjärjestelmän rappiotila on ollut päättäjiemme tiedossa; se vahvistettiin myös perustuslakivaliokunnan 17.3.2004 eduskunnan auditoriossa järjestämässä tilaisuudessa.

P
erustuslakivaliokunnan kutsuma alustaja Pekka Harju totesi: ”On pattitilanne. Lain mukaan pitää olla oikeusturvakeino, mutta sellaista ei ole”. Perustuslakivaliokunta on ainoa taho päättämään laillisuusvalvojien virkatoimien tutkimisesta, mutta se ei ota kansalaisten kirjeitä edes käsiteltäväkseen. Pahasti vuotavaa ”venettä” pidetään pinnalla heittämällä vuosittain muutama tuhatta kansalaista reunan yli. Heille ei riitä oikeutta ”oikeusvaltioitten maailmassa”. Viimeinen oikea oikeuskansleri oli Kai Korte, mm. Mauno Koiviston kiroama laillisuuden valvoja. Sen jälkeen sillekin jakkaralle on istutettu valtamafian käskyläisiä.

Ennätyksiä laillisuusvalvonnassa

Lainaan edelleen Jorma Uskia:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 2005 on julkaistu netissä. Kertomuksen tilasto-osio vahvistaa laillisuusvalvonnan keskeisimmän ongelman - kanteluiden määrä kasvaa vauhdilla - edelleen pahentuneen; nyt käsiteltiin 3008 kantelua. Uutena huikeana ennätyksenä on kirjattava EOA:n "ei ole aihetta epäillä" -vastausten suuri määrä, 1200 kpl. Lukuun eivät sisälly tapaukset, jotka tutkittiin ja moitittavaa ei ilmennyt. Tutkimatta tyrmättiin siis n. 40% kaikista kanteluista, määrällisesti kaksinkertainen vuoteen 2004 verrattuna. Ennakointini oli oikeansuuntainen, mutta pahasti alakantissa.

Jos kanteluitten määrän kasvun katsotaan johtuvan kansalaisten parantuneesta tietämyksestä oikeuksistaan ja/tai parantuneista mahdollisuuksistaan valittaa saamastaan kohtelusta, niin on tunnustettava myös se, että ilmeisesti noiden lisäksi on paljon sellaisia tapauksia, joista ei kannella vaikka aihetta ehkä olisikin. Piilevä hallinnon kelvottomuus on siis suurempaa, kuin noitten kantelujen määrästä voisi päätellä.

Tuollaisen kehityksen pysäyttämiseksi perustuslakivaliokunnan olisi syytä selvittää noiden tutkimatta hylättyjen kantelujen taustoja ja perusteita hieman tarkemmin. Ei ainakaan voida todeta ykskantaan noin suuren joukon valehdelleen - valittaneen täysin keksitystä aiheesta - tai niin tietämättömiksi laeista, että valittavat menettelystä, joka ei selvästikään ole lain vastainen.

EOA kylläkin toistuvasti moittii viranomaisia päätöstensä huonosta perustelusta, mutta mikä arvosana pitäisi antaa kansalaisten oikeusturvan toteutumista virkavastuisesti valvovalle EOA:lle, jos kansalaiselle ei kanteluvastauksesta selviä millä perusteella EOA on ratkaisuunsa päätynyt.

Vähimmäisvaatimuksena voitaneen pitää, että EOA ottaisi kantaa edes siihen, onko kantelussa väitetty tekoa tehty. Kanteluvastausten luotettavuutta lisäisi vielä se, jos niistä ilmenisi millä tavoin mahdollinen teko tai sen olemattomuus on todettu sekä EOA:n käsitys, minkä lainkohdan perusteella tekoa ei ole pidettävä virheellisenä. Ainakaan en itse pahoittaisi mieltäni siitä, että EOA ilmoittaisi senkin, millä perusteella kantelussa ilmoitettua lainkohtaa ei voi soveltaa kyseiseen tekoon tai millä tavalla todettu teko ei täytä kyseisen lainkohdan tunnuksia.

Mielenkiintoista on myös se, että noin 15% kanteluista johti toimenpiteisiin, niistä 85% vain käsityksen ilmoittamiseen. EOA ei siis itse osannut ratkaista, onko teko selvästi tai vain mahdollisesti lain vastainen? Toisaalta hän vakuuttaa, että hänen kanteluvastauksensa eivät tule oikeusvoimaiseksi ja että poliisilla on tutkintavelvollisuus kun on syytä epäillä. Tulkintaoikeuskin kuuluu EOA:n mukaan tuomioistuimelle.
Jos EOA ei saata havaitsemaansa ilmeisesti virheellistä menettelyä toimivaltaisten elinten tutkittavaksi, niin salaako hän tietoonsa tulleen mahdollisen virkarikoksen ja käyttääkö hän - EIT:lle antamansa todistuslausunnon vastaisesti - muille viranomaisille ja erityisesti tuomioistuimille kuuluvaa ratkaisuvaltaa päättäessään, ettei teko anna aihetta enempiin toimenpiteisiin?

Maallikon päättelykyvyllä AEO Ilkka Raution 2003-kertomuksessa varoittama "kulissioikeudenmukaisuus" ... lainsäädäntö (kulissit) on kunnossa, mutta yhteinen salaisuus on, että käytäntö on jotain muuta." on hallintoviranomaisten eduskunnan säätämien lakien yli ja ohi harjoittamaa todellisuutta, ja että nimenomaan laillisuusvalvojat ylläpitävät tuota länsimaista oikeusmukaisuutta pilkkaavaa kulissia.

Mutta mitä pitää ajatella Suomen perustuslain mukaisesta kansanvallasta ja ylipäätään perustuslain noudattamisesta, kun epäkohdasta täysin tietoiset "oikeutta ja totuutta" noudattamaan velvoitetut kansanedustajat - erityisesti perustuslakivaliokunnan jäsenet - vuosi vuoden perään järjestelmän toimivuutta kehuen hyväksyvät kansalaisten oikeusturvaa pilkkaavan lumevalvonnan?


Laillisuusvalvonta on yksityistettävä

Erkki Ahon esitys:

Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet voidaan parhaiten turvata siten, että laillisuusvalvonta yksityistetään.

Silloin se on poliittisista puolueista riippumatonta ja puolueetonta. Laki ei todennäköisesti estä laillisuusvalvonnan yksityistämistä. Jos estää, niin muutetaan lakia. Tärkein asia on se, että kansalaiset saavat ongelmiinsa Suomen lain mukaisen ratkaisun perusteluineen ja että he ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Asiaa voidaan mitata tyytyväisyystutkimuksilla. Kansalaisille on tärkeää, että heitä palvellaan hyvin ja he saavat vastinetta verorahoilleen. Palvelun tulee olla ystävällistä, kohteliasta ja palvelualtista. Palvelualttiuteen sisältyy aktiivinen halu auttaa toista ihmistä. Tärkeää on myös palvelun luotettavuus ja vakuuttavuus. Asiakkaan on voitava luottaa palvelun asiantuntemukseen.

Laki on kaikille sama. Siksi laillisuusvalvonta voidaan yksityistää. Näin turvataan parhaiten kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet. Tällä tavalla palautettaisiin Suomi oikeusvaltioiden joukkoon kaikkein pienimmin kustannuksin, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Tällä hetkellä Suomen laillisuusvalvonnan ja oikeuslaitoksen tila mukaan luettuna poliisin suorittama rikostutkinta on kansalaisten kannalta järkyttävän huonolla tolalla.

Olen kiinnostunut palauttamaan Suomen oikeusvaltioiden joukkoon demokraattisesti. En ole kiinnostunut vastaamaan rikollisella toiminnalla rikolliseen toimintaan. Rikolliseen toimintaan vastaaminen tarkoittaa oikeus- ja asianajajamafian johtohenkilöiden sekä sen ylläpitäjien pääministerin, sisäministerin, oikeusministerin ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan likvidointia.

Kuvamanipulaatio
Kenen käsissä laki on?

Katso myös: "Ruusuja oikeusministeri Tuija Braxille" (Erkki Aho 20.12.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=567

palautteet


Olen täydellisesti kanssasi samaa mieltä. Laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi. Eikä laillisuusvalvojia arvostelevaa kirjoitustani lehdissä julkaista. Se tästä vapaasta lehdistöstäkin. Hyvää Joulua.

Onkohan Suomessa tilanne demokratian suhteen se että eroa ei ole diktatuuri tai mafia järjestelmään verrattuna.Kaikissa näissä järjestelmissä vaaditaan kansalaisilta ehdotonta uskollisuutta järjestelmälle paitsi valtaa pitäviltä etuoikeutetuilta.Suomen kohdalla demokratiassa on erona se että kansalaiset luulevat olevansa vapaaehtoisesti tukemassa laillisuus järjestelmää koska ovat saaneet äänestää.Äänestäjillä on mahdollisuus saada muutoksia jos lähtevät tukemaan niitä oikeita asioita joista Erkki Aho paljon kirjoitat.