Ympäristölautakunnan puheenjohtajana Kalajoella

Erkki Aho   04 01 2008, 11:21

image

Poliittinen peli ilmenee ympäristöasioissa Kalajoella. Olen sitoutumattoman Pro-Kalajoen valtuutettuna ympäristölautakunnan puheenjohtaja. Suurimman puolueen, Suomen Keskustan johdolla ja muiden ryhmien tuella Kalajoen tietyt virkamiehet pyrkivät lyömään kapuloita rattaisiin ympäristöasioissa niin paljon kuin suinkin mahdollista. Pari esimerkkiä.

Rakennustarkastajan virhe

Auttamaton Oy*)-yritys on saanut rakennusluvan 1.7.2003 Oulun ympäristökeskuksen poikkeusluvalla. Rakennustarkastaja Hannu Hätäinen*) on prosessin eri vaiheissa jättänyt suorittamatta naapureiden kuulemisen asianmukaisesti. Kysymys on liikerakennuksen laajennuksesta pääasiassa omakotialueen keskellä. Rakennusluvan hakemisessa rakennettava neliömäärä on vaihtunut 794:stä 943:een. Poikkeuslupa on myönnetty 868 neliön rakennukselle. Asiapapereihin on muuteltu haettavan rakennuksen neliömääriä naapureita asianmukaisesti kuulematta. Asiaa on käsitelty Kalajoen kaupungin elimissä jo kohta viisi vuotta. Helpoin tapa korjata asia on se, että tunnustetaan tapahtunut virhe ja korjataan se.

Suurin virhe on siinä, että rakennusluvan yhteydessä olisi pitänyt velvoittaa rakennusluvan saajaa rakentamaan suoja-aita alueen ympärille ja varmistamaan tontilta pintavedenkulku niin ettei se haittaa naapureita.

Jälkikäteen tällaisen velvoitteen määrääminen ei ole lainmukaista.
Kaupungilla on vastuuvakuutus ja se korvaa virkamiehen virheen. Virheen korjaaminen ei ole sopinut kuitenkaan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle (kumileimasimelle).

Tapauksen eteneminen pääpiirteissään

Naapurit Maija ja Antti Kalajokinen *) ovat jättäneet Kalajoen kaupungille 16.1.2005 anomuksen siitä, että naapuri Auttamaton Oy olisi velvoitettava rakentamaan suoja-aita, tai muu haittoja vähentävä rakennelma heidän tonttiaan vastaavalle reunalle. Lisäksi toivotaan selvitystä ja toimenpiteitä laajalta asfalttipihalta valuvien pintavesien hallittuun ohjaamiseen.

Rakennustarkastaja esitti ympäristölautakunnan kokouksessa 21.12.2005 § 19, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ympäristölautakunta hyväksyi rakennustarkastajan esityksen. On huomattava, että vasta melkein vuoden päästä anomuksesta käsittelyä päätetään siirtää!

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 18.4.2006 § 27. Rakennustarkastaja esitti, että omakotitalon ja liiketilojen toiminnot poikkeavat toisistaan siinä määrin, että liiketoiminnasta saattaa olla ympäristöllisiä haittatekijöitä asumiskiinteistölle. Lautakunta suosittaa, että mahdollisten haittatekijöiden eliminoimiseksi alueiden rajalle rakennetaan maankäyttö- ja rakennuslain 82 §:n tarkoittama kiinteä raja-aita, tai Auttamaton Oy rakentaa omalla kustannuksellaan rajalinjan tuntumaan avokatoksen, joka toimisi samalla aitana kiinteistöjen välillä ja toisaalta liiketilojen varastotilana. Liikekiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että piha-alueen sade- ja sulamisvedet johdetaan siten, ettei niistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurikiinteistölle. Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen.

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa uudelleen 27.6.2006 § 47, koska Maija ja Antti Kalajokinen olivat valittaneet ympäristölautakunnan päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Auttamaton Oy on saanut rakennusluvat 1.7.2003. Tuolloin kerrosala oli 868 m2. Piirustuksia on kuitenkin muutettu ja kerrosalaa on nostettu 943 neliömetriin (ympäristökeskuksen poikkeamispäätös). Tässä vaiheessa ei ole kuultu naapureita.

Rakennustarkastaja esitti: Rakennusluvan yhteydessä ei ole suoritettu erillistä kuulemista, kun kuuleminen oli suoritettu poikkeamislupahakemuksen yhteydessä, eikä oltu esitetty huomautuksia. Rakennuslupa myönnettiin poiketen kuulemisen yhteydessä esitetyistä suunnitelmista. Ympäristölautakunta hyväksyi rakennustarkastajan esityksen.

Ympäristölautakunta käsitteli 3.5.2007 § 26 asiaa Oulun hallinto-oikeuden 3.4.2007 antaman päätöksen johdosta. Oulun hallinto-oikeus palautti asian uudelleen ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja määräsi oikeudenkäyntikulut 100 euroa Kalajoen kaupungin maksettavaksi.

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 31.10.2007 § 43. Rakennustarkastaja Hannu Hätäinen katsoi itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn. Toinen rakennustarkastaja Antti Auttava*) esitteli asian. Hän esitti, että Auttamaton Oy järjestää kustannuksellaan takapihalla olevat tarvikkeet siten, ettei niistä aiheudu ympäristöllistä haittaa, eikä ympäristö rumennu. Lisäksi M. ja A. Kalajokisen rajan vastaiselle asfaltin reunalle on Auttamaton Oy:n kustannuksellaan asennettava esimerkiksi liimaamalla ns. kadun reunakivet, joilla asfaltilta valuva vesi voidaan pääosin ohjata tontin länsikulmaan. Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastaja Auttavan esityksen muutettuna niin, että esitetään kaupunginhallitukselle, että kaupunki rakentaa kustannuksellaan tonttien väliin aidan sekä asentaa Auttamaton Oy:n tontille asfaltin reunakivetyksen.

Ennen kokousta ympäristölautakunnan puheenjohtaja Erkki Aho oli neuvottelut Maija ja Antti Kalajokisen sekä Auttamaton Oy:n kanssa. Hän oli sopinut niin, että kaupunki korjaa rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tehdyn virheen ja rakentaa suoja-aidan ja kivetyksen. Siihen molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä, eivätkä aikoneet valittaa asiasta.

Kaupunginhallitus käsitteli 17.12.2007 § 294 asiaa. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esittää, ettei kaupunginhallitus hyväksy ympäristölautakunnan ehdotusta aidan ja reunakivetyksen rakentamisesta kaupungin kustannuksella. Asia on periaatteellinen linjaratkaisu. Kaupungin toimialaan ei kuulu osallistua tämän laatuisiin kustannuksiin yksityisessä omistuksessa olevalla kiinteistöllä. Muutoin asiassa tulee toimia lain mukaisesti asianosaisia tasapuolisesti kohdellen.

On todennäköistä, että asian oli valmistellut hallintojohtaja Pekka Ollila. Rakennustarkastajan virhettä ja kaupungin vastuuta asiassa ei haluttu tunnustaa.

Maija ja Antti Kalajokinen tekivät kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen 2.1.2008. Siinä he vaativat ympäristölautakunnan yksimielisen päätöksen hyväksymistä.

Koska rakennuslupamenettelyssä on tapahtunut virkamiehen virhe, niin silloin on noudatettava Suomen lakia. He vetosivat Suomen perustuslakiin. Suomen perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettä.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen tai vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

Rakennuslupa on myönnetty virheellisen menettelyn tuloksena Auttamaton Oy:lle. Naapurien kuulemissa on tapahtunut virhe, mikä näkyy liitteestä 1. Kerrosalaneliömetrejä on muutettu kuulematta Maija ja Antti Kalajokista. Alkuperäiseen kuulemislomakkeeseen on muutettu neliömetrit 794:stä 943:een. Neliömetrimääriä on lisätty 149 neliöllä naapureita kuulematta. Korjausmenettely on tehty kuulemislomakkeeseen virheellisesti kuulematta asianomaisia rajanaapreita. Kuulemislomakkeesta ei käy selville, kuka on tehnyt muutokset neliömetrimääriin ja laittanut rastin lomakkeessa kahteen kohtaan: hakemuksen vireille tuloon ja poikkeamismenettelyn kohtaan.

Menettely on joka tapauksessa lainvastainen. Tästä lainvastaisesta rakennusluvan myöntämisestä on aiheutunut merkittävää haittaa oikaisuvaatimuksen pyytäjille. Omakotitalo ja tontti ovat menettäneet arvoaan merkittävästi asian johdosta. Käyty julkinen riita on aiheuttanut oikaisuvaatimuksen pyytäjille suurta vaivaa ja harmia, jos ei jopa henkisiä kärsimyksiä. ”Esitämme tässä oikaisupyynnössä, että Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan yksimielisen esityksen asiassa. Pyydämme asialle pikaista käsittelyä”, kirjoittavat Maija ja Antti Kalajokinen.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan. Jatkuuko riita ja totuuden vääristely virkamiesten toimesta? Rakennuslupaa ei voi enää perua, koska rakennus on valmiiksi rakennettu. Tällä hetkellä näyttää hallintojohtaja Pekka Ollilan pitävän huolen siitä, että mitään oikeaa päätöstä ei saada aikaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hallintojohtaja Pekka Ollila on Kalajoen kaupungin toimissa kaiken pahan alku ja juuri. Sen voin itse todistaa monilla asiakirjanäytöillä. Kaupunginhallituksen kokous on lähipäivinä.

*) nimet muutettuja, oikeat nimet ovat kirjoittajan tiedossa

Näköiskuva
Asiakirja, johon on muutettu rakennusneliömetrimääriä hallintolain vastaisesti naapureita kuulematta.

_______________________________________________________

Tapaus visainen koivikko

Visakoivikko Kalajoen keskustassa on on toinen esimerkki ympäristölautakunnan toiminnasta.
Katso päiväkirjan kohtaa:
• Visainen koivikko (Erkki Aho 1.6.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/318.htm
Ympäristölautakunta esitti 18.4.2006 kaupunginhallitukselle alueen ostamista.

Vasta 29.5.2007 asia oli viety kaupunginjohtajan ja virkamiesjohdon viivyttelystä huolimatta niin pitkälle, että valtuusto osti alueen kaupungille.

________________________________________________________

Ympäristönsuojelumääräykset – MTK vastassa

Olen kirjoittanut Kalajoen ympäristönsuojelumääräyksistä kohdassa:
• Ympäristönsuojelumääräykset Kalajoella (Erkki Aho 22.12.2006)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/64.htm
Asian käsittely valtuustossa 20.12.2006 oli erikoinen. Suomen Keskustan valtuutettu MTK:n Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki vaati kesken kokouksen neuvottelutaukoa ja tauon jälkeen keskustan ryhmän tahdon mukaisesti asia vedettiin pois valtuuston esityslistalta.

Korjausehdotuksia olisi voinut tehdä etukäteen, jos olisi halunnut, mutta niin keskusta ei tehnyt. Ympäristönsuojelumääräykset piti saada pois valtuuston esityslistalta keinolla millä hyvänsä. Tällä tavalla haluttiin antaa näyttävää palautetta ympäristölautakunnan puheenjohtaja Erkki Aholle. Nyt eletään vuotta 2008. Vieläkään noita ympäristösuojelumääräyksiä ei ole valtuustossa hyväksytty. Niihin on tehty sellaisia muutoksia, että kaikkea lainsääntöä esimerkiksi nitraattiasetusta ei ole kirjattu näkyviin, jotta siitä ei aiheudu riitaa maanviljelijöiden ja naapureiden kesken.

Kommentti

Luottamuksensa menettänyt, entinen valtuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki käyttää Kalajoella käsittämättömän suurta valtaa omassa keskustan ryhmässään, jota voisi nimittää myös lammaslaumaksi.
_________________________________________________________

Yleistietoa alueellisista ympäristökeskuksista:
http://www.ymparisto.fi/


palautteet


ei palautteita