Poliisin salakuuntelu on liian yleistä – Erkkikö vaarallinen?

Erkki Aho   21 01 2007, 19:21

Ihmisten puheluja kuunnellaan salaa. Poliisille riittää kuunteluun esimerkiksi hilseestä repäisty syy epäillä jotakuta jostakin.

Vuonna 2002 tuomioistuimet myönsivät poliisille 1253 telekuuntelulupaa ja tullille 123. Yhtään lupavaatimusta ei ole hylätty. Poliisin telekuuntelun kohteena oli 1557 teleliittymää. Käytännössä poliisi kuuntelee aina kun haluaa. Telekuuntelun keskimääräinen kesto on poliisilla ollut 205 vuorokautta. Lisäksi on syytä epäillä, että on runsaasti kuunneltu ilman lupaa. Tilanne on karannut valvontaviranomaisten käsistä. Meillä tilanne alkaa muistuttaa entistä DDR:ää.
Tilanne on siis erittäin vakava.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät vastanneet
Lainaan asiaan liittyvää tekstiä, mikä on mennyt perustuslakivaliokunnan jäsenille vastattavaksi:

Oulun käräjäoikeus ja sen antaman valitusosoituksen perusteella nyt myös Oulun hallinto-oikeus lausuu samasta asiasta ( päätös 25.x.xxxx Nro xx/xxxx/x ):
"Pakkokeinolain 5a luvussa tarkoitetut telepakkokeinot ovat salaisia pakkokeinoja. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 §:n 1 momentin toisen virkkeen oikeusohjetta on vakiintuneesti tulkittu siten, ettei käräjäoikeus voi ottaa kantaa siihen, onko käräjäoikeudessa käsitelty tiettyä henkilöä koskeva telepakkokeinoasia vai ei."

Pakkokeinolaissa säädetty kanteluoikeus on siis olemassa, mutta sen käyttö on estetty "vakiintuneella tulkinnalla", ettei kantelun tekemiseen oikeutetulle ilmoiteta edes sitä, onko kanteluun oikeuttavaa päätöstä tehty vai ei.
Käsittääkseni jompikumpi valehtelee.
Arvoisa Perustuslakivaliokunnan jäsen, kuinka vakavana pidät sitä, että joko hallinto-oikeus tai eduskunnan oikeusasiamiehen puolesta vastannut neuvontalakimies valehtelee, ja kenen tehtävä mielestäsi on selvittää, kumpi valehtelee kansalaisen perusoikeudeksi säädettyä oikeusturvaa toteuttaessaan?
Onko esimerkiksi neuvontalakimies Pxxxx Rxxxxxxxxx kelvollinen selvittämään valehteleeko neuvontalakimies Pxxxx Rxxxxxxxxx, ja jos valehtelee, niin valehteleeko enemmän kuin Oulun hallinto-oikeus?

Oikeustaistelijoiden puheenjohtajan Jorma Uskin kommentti
"Lisätään vielä tuohon Erkin esimerkkiin tuomioistuimen poliisille antama "tolppalupa", so. lupa kuunnella kaikkia tietyn tukiaseman kautta kulkeneita puheluita, minkä myöntäminen ei lain mukaan ole sallittua.
Tuomioistuin siis käytti virka-asemaansa (kuunteluluvan myöntämisoikeutta) väärin, mutta ei siitäkään mitään seurannut. Sanottiin vain, että "so, so! Ei olisi saanut antaa lupaa."
Puhelinsalaisuus on perustuslaissa vahvasti turvattu oikeus, mutta perustuslain rikkomisesta ei ole mitään seurauksia...
Elämmeköhän me sittenkin poliisivaltiossa?

Omat kokemukseni
Jorma Uski soitti minulle kolme kertaa kotipuhelimeeni. Kaksi ensimmäistä puhelua yhdistyi Oulun Keskusrikospoliisin päällikölle Eero Klemetille. Vasta kolmas puhelu tuli minun kotipuhelimeeni.
Jaakko Kettunen Kajaanista soitti minulle käsipuhelimeeni. Jonkin ajan kuluttua Ahti Moilanen soitti minulle Utajärveltä ja sanoi, että ”Jaakkohan puhui Sinulle samat asiat kuin minullekin, sillä teidän puhelunne nauhoittui minun käsipuhelimeeni”.

Soitin Ylivieskan käräjäoikeuteen ja kysyin: Onko Ylivieskan käräjäoikeus tehnyt päätöstä minua koskevista kuunteluluvista. Käräjätuomari vastasi, että onhan niitä liuta tehty, mutta osa on salaisia. Minä jatkoin siihen, että ”voimassa olevia?”. Puhelu katkesi siihen. Iltapäivällä käräjätuomari soitti minulle ja kertoi, ettei minua koskevia kuuntelupäätöksiä ole tehty lainkaan.

Kun olen epäillyt salakuuntelua niin olen antanut vaimoni ja tyttäreni kuunnella puhelinta ja he ovat havainneet samat asiat kuin minäkin. Epäily on ollut mielestämme aiheellinen.
Joidenkin oikeustaistelijoiden kanssa keskustellessamme puhelinkeskustelun aikana on tullut ”lintuja” langalle. Puhelu on saattanut yhtäkkiä katketa ja sellaista.

Minun kirjoituksiani oli netissä erään toisen henkilön sivuilla. Nämä kirjoitukset poistettiin netistä. Kun asiaa tiedusteltiin miksi ne on poistettu oli vastaus seuraava:
Kiitos MSN Groups asiakaspalveluihin lähettämästäsi viestistä. MSN poistaa yhteisön ainoastaan, jos se on käyttämättä 120 päivää, ilman että valvoja vastaa ilmoituksiin, tai jos yhteisön sisältö on käytösohjeiden vastainen. Emme voi selvittää tarkemmin, miksi yhteisö on poistettu, mutta sitä ei voi palauttaa, vaikka valvoja olisi poistanut sen vahingossa. Toivomme, että löydät tai luot yhteisön, joka noudattaa toimintasääntöjä ja vastaa tarpeitasi. Jo sinulla on lisää kysyttävää älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Ystävällisin terveisin, Jukka.

Mitä laki sanoo?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sananvapaus ja julkisuus (Perustuslaki 12 §)
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Yksityiselämän suoja (Perustuslaki 10 §)
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.
Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Kotirauhan rikkominen (Rikoslaki 24 luku 1 §)
Joka oikeudettomasti 1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan taikka
2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla, on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Julkisrauhan rikkominen (Rikoslaki 24 luku 3 §)
Joka oikeudettomasti 1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka 2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan, on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Salakuuntelu (Rikoslaki 24 luku 5 §)
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa 1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka 2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Salakatselu (Rikoslaki 24 luku 6 §)
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa
1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka
2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Syyteoikeus yksityisyyttä koskevissa rikkomuksissa (Rikoslaki 24 luku 12 §)
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, julkisrauhan rikkomisesta, salakuuntelusta, salakatselusta eikä salakuuntelun ja salakatselun valmistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.
Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.
Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun rikoksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Viestintäsalaisuuden loukkaus (Rikoslaki 38 luku 3 §)
Joka oikeudettomasti 1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka 2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta, on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Silleen.___________________________________________________________

Kiitos palautteesta NovaPatria
Toivottavasti olen pystynyt päiväkirjamerkinnöilläni osoittamaan sinulle ja muille nettisivujeni lukijoille perussuomalaisen linjan ja sen, että vaaleissa kannattaa äänestää perussuomalaisia ehdokkaita.
Tarvitaan muutosta. Tehdään Suomi Paremmaksi.
Terveisin Erkki Aho

Kiitos palautteesta Observaattorille
Olen menettänyt
täydellisesti luottamukseni suomalaisen poliisin toimintaan. Varsinkin jos on kysymys talousrikoksista ja niiden tutkinnasta. Poliiseille on annettu lain mukaan mahdollisuus tehdä rikoksia ja siihen he kyllä näyttävät pystyvän. Voidaan puhua kiistatta Suomen parhaimmin organisoidusta rikollisjärjestöstä, mikä toimii verovaroilla ja virkavastuulla. Mielestäni poliisiministeri Kari Rajamäen tulisi erota välittömästi ja koko poliisiorganisaatio tulisi uudistaa täydellisesti.

palautteet


Jälleen kerran löydän itseni kommentoimasta päiväkirjaasi. Olet Erkki "todella vaarallien yhteiskunnan rikolinen numero 1". Jos kaltaisiasi olisi enemmän tämä yhteiskunta todella toimisi, eikä vain kadehtisi, puukottaisi selkään ja aiheuttaisi itsemurhia näin hälyttävissä määrissä. JOS SATTUISIT PÄÄSEMÄÄN EDUSKUNTAAN, toivon sinun esittävän lakiehdotusta telepakkokeinojen kohteelle tehtävästä viranomaisilmoituksesta joka tapahtuu 3 kuukautta pakkokeinojen päättymisajankohdasta. Eli kuunneltava saisi jälkikäteen tietää asiasta...

Tuohan näyttää melko erikoiselta tämän ylikomisario Eero Klemetin rooli ylipäätänsäkin. Esitetty salakuunteluepisodihan on selvä fiasko, nämä diletantit eivät pysty edes pitämään lankojaan järjestyksessä. Selvää olisi, jos Suomessa noudatettaisiin tarkasti lakeja ja toimittaisiin niiden mukaan, niin Klemettiä vastaan pitäisi järjestää poliisirikostutkinta. Edellämainitun lisäksi Erkki Ahon sivuilta olemme voineet lukea, että samaisen Klemetin hallusta on löydetty jopa väärennettyjä kirjallisia todisteita! Tarkoitan tällä väärennettyjä PR-Teollisuus Oy:n hallituksen pöytäkirjoja. Klemetti itse pitäisi tutkia ja kohteena tulisi olla häneen kohditettu epäilys poliisirikoksesta em. esitetyillä näytöillä. Miksi tällainen tutkimus ei ole jo käynnissä? Eläkkeelle lähtö ei vapauta vastuusta.

http://22788629510cce2b38e232c8419ee0ac-t.huihg897.info <a href="http://22788629510cce2b38e232c8419ee0ac-h.huihg89 7.info">22788629510cce2b38e232c8419ee0ac</a> [url]http://22788629510cce2b38e232c8419ee0ac-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://22788629510cce2b38e232c8419ee0ac-b2.huihg897.inf o]22788629510cce2b38e232c8419ee0ac[/url] [u]http://22788629510cce2b38e232c8419ee0ac-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://8a0966d3555108ac7380c19562675378-t.k90u0h.info <a href="http://8a0966d3555108ac7380c19562675378-h.k90u0h. info">8a0966d3555108ac7380c19562675378</a> [url]http://8a0966d3555108ac7380c19562675378-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://8a0966d3555108ac7380c19562675378-b2.k90u0h.info] 8a0966d3555108ac7380c19562675378[/url] [u]http://8a0966d3555108ac7380c19562675378-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695