Korvaus ylipitkistä oikeudenkäynneistä

Erkki Aho   26 01 2007, 8:26

Suomen tietotoimiston (STT) uutisen mukaan oikeusministeriö haluaa hyvittää pitkiksi venyneitä oikeudenkäyntejä rahalla. Lisäksi ministeriön työryhmä ehdottaa, että oikeudenkäyntejä voisi vauhdittaa kanteluilla. Mietinnön taustalla on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen lukuisat Suomea koskevat langettavat tuomiot liian pitkistä oikeudenkäynneistä. Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen sanoo, että ehdotonta maksimiaikaa ei voi määrittää. Hänen mielestään viisi vuotta on karkea arvio. Maksimikorvaus venähtäneestä oikeudenkäynnistä olisi 10 000 euroa.

Mietintö on täyttä pilkantekoa suomalaisen oikeusjärjestelmän rikollisen toiminnan kohteeksi joutuneille henkilöille. Varmaan moni oikeusmurhan uhri on uutista lukiessaan ajatellut, että Saddam hirtettiin, mutta mitä tehdään lainsäädäntöneuvos Tatu Leppäselle?

Perusoikeusjärjestelmästä
Näyttää siltä, että oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos ja mietinnön tekijät ovat unohtaneet Suomen perustuslain. Perustuslain 106 § määrittää perustuslain etusijan. Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies on vahingonkorvausvelvollinen. Saman pykälän mukaan, jos joku on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen johdosta, niin on oikeus vaatia vahingonkorvausta virkamieheltä tai julkisyhteisöltä sen mukaan kuin laissa tarkemmin säädetään. Vahingonkorvauslaki määrittelee asian selkeästi. Nyt pyritään säätämään ennen eduskuntavaaleja pikavauhtia laki, joka määrittää naurettavan korvauksen ylipitkistä oikeudenkäynneistä.

Perustuslain 22 §:n mukaan ”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. Säännös on tullut jo 1995 perusoikeusuudistuksessa Suomen valtiosääntöön (HM 16 a.1 §) Tuomioistuimet ovat osa julkista valtaa. Velvoite turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista kohdistuu erittäin voimakkaasti juuri tuomiovaltaan. Valitettavasti tuomioistuimet eivät ole tiedostaneet uutta rooliaan perusoikeuksien turvaajana. Tämä johtuu siitä, että tuomarit eivät tunne lakia ja asianajajat laittavat ”klämmarin” lakikirjassa perustuslain kohdalle jotta pääsevät siitä nopeammin ohi.

Julkisen vallan piiriin kuuluvat myös viranomaiset ja mm. kunnat. Oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä koskee 1995 perusoikeusuudistuksesta lähtien (HE 46.1 § ja 49.2 §, 969/1995) nimenomaisesti säädetty velvollisuus valvoa myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Laillisuusvalvonta on Suomessa täysin tuuliajolla. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa todellisia toimenpiteitä. Kansalle annetaan väärää tietoa, kun väitetään, että luku olisi 15 %. Laillisuusvalvonnan tasoa kuvaa hyvin Heino Virran ilmaisu oikeuskanslerin viraston esittelijän Jukka Okon lausumasta: ”Se on ihan sama mitä te tänne lähetätte, niillä ei ole mitään merkitystä.”
Laillisuusvalvojien pelleilyn mahdollistaa kokoomuslainen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja varatuomari Kimmo Sasi.

Tuomioistuimet eivät voi ohittaa PL 22 §:n säännöstä, mikä velvoittaa tuomioistuimet julkisen vallan käyttäjinä huolehtimaan perusoikeuksien turvaamisesta.

Perustuslain vastainen ulosotto
Ulosottolain (37/1895) 4 luvun 31 § sisältää seuraavanlaisen informaation:
Jos velkoja on saapa korkoa, pantakoon se korkomäärä, mikä ensimmäisen maksuun asti on kasvanut, pääomaan, älköönkä koronlaskua jatkettako; se mikä korosta puuttuu, sitten kun ensin mainittu korko ynnä pääoma on maksettu, niinikään velkojalle korvattava ulosmitatuista varoista”.

Ulosmittauksessa saatujen varojen kohdistaminen olisi siten erittäin tarkasti eritelty ja säännelty – ensin pääomaan ja vasta pääoman tultua maksetuksi korkoon. Lainsäätäjät ovat kuitenkin uudistaneet lakeja välittämättä oikeustoimilaista, joka edellyttää, ettei oikeustoimi saa olla kohtuuton. Lisäksi perustuslaki on jätetty huomioonottamatta kun ulosottolakia on uudistettu.

Kansanedustaja Raimo Vistbacka teki ulosoton kohdentamista koskien 18.12.2003 kirjallisen kysymyksen 658/2003 vp ”Ulosotossa kertyneiden varojen kohdistaminen”. Vastauksessaan oikeusministeri Johannes Koskinen viittaa kauppakaaren 9 luvun 5 §:ään. Siinä on säädetty, että on ”velallisen lupa lukea suorittamansa maksu minkä lainan lyhennykseksi tahansa”. Oikeusministeri toteaa ulosottokäytännössä ”vakiintuneeksi tavaksi” tulleen noudattaa ulosottolain sijasta kauppakaarta.

Perustuslain vastainen ulosotto on johtanut ikuiseen velkavankeuteen
Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana, sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella..

Ikuinen velkavankeus
Kun ulosotossa kertyvä maksuvara ei ole riittänyt velan korkoihin, niin saatava on jatkanut kasvuaan täydestä pidätyksestä ja muodostunut alkuperäistäkin suuremmaksi rasitteeksi. 1980-90 lukujen vaihteesta lähtien viivästyskorko on ollut peräti 18-19 %. Huippukorko on aiheuttanut jo keskinkertaisen asuntolainan muuttumisen kestämättömäksi. Puhumattakaan pankkikriisin aikana konkurssiin ajettujen yrittäjien veloista, jotka jäivät jäljelle, kun niitä vastaava varallisuus realisoitiin pilkkahinnalla pakkohuutokaupoissa. Vähintäänkin kohtuullista olisi ollut, että ulosotossa kertyneet varat olisi kohdistettu pääomaan. Tosiasiassa ensisijaisesti korkoon kohdistaminen on johtanut valtavan velallisjoukon ikuisen ulosoton ja velkavankeuden uhreiksi. Menettely on siis ollut perustuslain vastainen. Järkyttävintä oli se, että ministeri Suvi Anne Siimes myi Arsenalin velat ulkomaille mahdollisten rikosten peittelemiseksi 5 %.lla pääoman arvosta. Miksi velallisille ei suotu tuota mahdollisuutta selviytyä veloistaan?

Sundqkvistin armahtaminen
Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa, että perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti 17.9.1998, ettei entinen valtionvarainministeri Arja Alho rikkonut ministerivastuulaki hyväksyessään entisen pankinjohtajan Ulf Sundqkvistin vahingonkorvauksen alentamisen 9 miljoonasta 1,2 miljoonaan markkaan. Valiokunnan mielestä Alhon toiminta oli oikeudellisin perustein monilta osin moitittavaa, eikä sitä voitu pitää yleisen oikeustajun mukaisena. Alhon olisi pitänyt valiokunnan mukaan alistaa sopimus valtioneuvoston käsiteltäväksi. Alho kuittasi valiokunnan moitteet ”jälkiviisautena” Eduskunta keskusteli ministerivastuulaista 29.9.1998 ja päätti, ettei Alhoa aseteta ministerivastuulain nojalla syytteeseen valtakunnanoikeudessa, koska hän ei ole rikkonut lakia.

Saman päivän iltana Alho räjäytti jälleen uuden uutispommin kertomalla television ”Musta laatikko”-ohjelmassa, että pääministeri Lipponen oli heinäkuussa 1997 pyytänyt häntä etsimään ratkaisua Ulf Sundqkvistin vahingonkorvausasiassa. Alho kertoi myös pääministerin erityisavustajan Jorma Westlundin olleen häneen yhteydessä syyskuussa 1997 ja antaneen ymmärtää, että Sundqkvistiin kohdistuneet ulosottotoimet olisi syytä keskeyttää. Sundqkvistien ulosotto keskeytettiin kohtuullistamisneuvottelujen ajaksi 10.9.1997. Lipponen kiisti olleensa kohtuullistamissopimuksen alullepanija ja korosti, että aloite korvausten kohtuullistamiseksi tuli Sundqkvistilta valtionvarainministeriölle. Westlund kieltäytyi kommentoimasta asiaa. Lipponen antoi 1.10.1998 eduskunnalle ilmoituksen roolistaan sopimuksen syntyvaiheista. Selvityksessä Lipponen otti kaiken vastuun Westlundin toiminnasta, mutta kiisti antaneensa tälle ohjeita ulosottoasiassa. Iltalehti julkaisi 12.10.1998 otteita Arja Alhon ja toimittaja Timo Harakan välisestä puhelinkeskustelusta. Siinä Alho jälleen sanoi Lipposen olleen aloitteentekijänä kohtuullistamissopimuksessa.

Yhdenvertainen kohtelu
Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ylivelkaantuneet voivat vaatia yhdenvertaista kohtelua. Siksi heidän on vietävä asiansa uudelleen oikeuteen ja vaadittava perustuslain noudattamista. Silloin heidän velkamääränsä putoaisi 13,3 prosenttiin alkuperäisestä, jos perustuslakia noudatettaisiin. Toisaalta Aktiv Hansa-kaupan perusteella 5 % olisi oikea summa. Kun otetaan huomioon, että pankkikriisin tuomiot ovat tulleet pääosin rikosten avulla, niin lain mukaan rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.
Siis suurin osa lamavelallisista on vastoin lakia elinkautisessa velkavankeudessa.

Tiedän ja olen nähnyt allekirjoitetun sopimuksen, että edellinen oikeusministeri Johannes Koskinen on korvannut valtion varoista miljoonilla markoilla vääriä oikeudenpäätöksiä. Edellytyksenä on ollut ehdoton vaitiolo ja lupaus olla nostamatta syyte rikoksentekijöitä vastaan.

____________________________________________________________

Kiitos NovaPatrialle palautteesta.
Oikeusministeri Johannes Koskisen maksamat korvaukset on tosiasia. Aivan samoin kuin Ulf Sundqkvistin armahtaminen. Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä.
Tämä on oikeusvaltio Suomi.

palautteet


Rakas Erkki, itken ilon ja surun kyyneleitä samanaikaisesti. Jos kirjoittamasi Johannes Koskisen allekirjoittamat päätökset ovat olemassa, on myös silloin oikeus tulossa pintaan ja vääryys väistymässä. DDR pakkokeinoja viljelevä vääryysministeri Rajamäki ei voi kuin huutaa tuuleen oikeiston yhdistymisen tuovan sisällissodan tähän maahan, sillä siitä pitää oikeisto kiiinni, että lakia kunnioitetaan, eikä demaroida sinne minne hyväveli sen päättää. Sisällissotaa ei tule, jos DDR-ministeri Rajamäki niin haluaa päättää.

http://a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366-t.huihg897.info <a href="http://a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366-h.huihg89 7.info">a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366</a> [url]http://a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366-b2.huihg897.inf o]a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366[/url] [u]http://a0e4ad68a461c9eb43a95e4b21b5e366-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://656d45834ef752058b0cba66181e44d0-t.k90u0h.info <a href="http://656d45834ef752058b0cba66181e44d0-h.k90u0h. info">656d45834ef752058b0cba66181e44d0</a> [url]http://656d45834ef752058b0cba66181e44d0-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://656d45834ef752058b0cba66181e44d0-b2.k90u0h.info] 656d45834ef752058b0cba66181e44d0[/url] [u]http://656d45834ef752058b0cba66181e44d0-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

Kiitos siitä, että jaksat kertoa totuutta ja ylläpitää näitä sivuja. Saan niistä voimaa jatkaa ikuista taistelua. Tällä kertaa olen 80-vuotiaan isäni asialla, joka yrittää tulla toimeen 280 e/kk. Hän maksaa vieläkin 200 e/kk tai häneltä otetaan se väkisin. Suojaraja ja laillisuus esim. ulosotossa ei pidä paikkaansa Suomessa. 10 vuottakin on kuulemma mennyt jo, mutta kidutus jatkuu. Hain juuri perustuslaista sopivia kohtia hänelle tueksi ja turvaksi, mutta eihän ihmisoikeuslaki ole virkamiesten tiedossa. Lisää toisella kerralla.