Rovaniemen hovioikeus päättää

Erkki Aho   15 05 2007, 20:17

image

image

image

image

Rovaniemen hovioikeus on antanut tuomion 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70
Asia: törkeä kunnianloukkaus.
Käsittelyratkaisuissa Rovaniemen hovioikeus esittää seuraavaa:

Kihlakunnansyyttäjä Heiskarin esteellisyys

Käräjäoikeus on 30.6.2004 ja 14.11.2005 antamillaan päätöksillä hylännyt Ahon väitteen kihlakunnansyyttäjä Heiskarin esteellisyydestä. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden päätösten perustelut. Käräjäoikeuden päätöksiä ei ole syytä muuttaa.
Hovioikeus katsoo, että Ahon ilmoittamilla todistusteemoilla ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa. Ahon ilmoittama asiakirja- ja henkilötodistelu on selvästi asiaan vaikuttamatonta, joten käräjäoikeus on menetellyt oikein hylätessään todistajien kuulemisen ja jättäessään ottamatta vastaan Ahon nimeämiä kirjallisia todisteita.


Kommentti tähän:
Jokainen nettipäiväkirjani lukija voi päätellä, onko asiakirja-aineistollani ja todistajieni lausunnoilla vaikutusta asian käsittelyyn. Hovioikeuden suurin virhe on tehty siinä, että syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys jätettiin käsittelemättä. Se on koko asian ydin ja on syytä epäillä, että tämä on tietoinen, harkinnallinen ja tarkoituksellinen teko.
Katso:
Sulo Heiskarin esteellisyys
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/267.htm
Aho ei ole valituksessaan esittänyt näyttöä siitä, että hän ei terveydentilansa puolesta olisi voinut osallistua pääkäsittelyyn.

Kommenttini:
Rovaniemen hovioikeudelle on toimitettu sydäntautilääkärin lääkärintodistus, jossa todettaan, että Ahon tilanne oli oikeudenkäynninkäynnin aikana hengenvaarallinen. Näin Rovaniemen hovioikeus jättää kokonaan huomioimatta lääkärintodistukset asiassa. Kyseessä on kahden eri lääkärin lausunnot.

Ahon väitteiden johdosta käsiteltävässä asiassa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella Ylivieskan käräjäoikeutta olisi pidettävä esteellisenä käsittelemään asiaa tai että käräjäoikeus olisi muutoinkaan menetellyt asian käsittelyssä virheellisesti.

Kommentti:
Lukija voi päätellä päiväkirjassani olevasta todistusaineistosta, onko Ylivieskan käräjäoikeus toimivaltainen asiassa vai ei. Jos todistajani jätetään kokonaan kutsumatta oikeudenistuntoon, niin minun käsittääkseni kysymyksessä on selkeä prosessivirhe.
Katso:
Oikeudenkäynti tietämättämme
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/211.htmErikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htm
Ahon vaatimus tuomion kumoamisesta ja palauttamisesta oikeudenkäyntivirheiden perusteella hylätään. Ahon nimeämien todistajien kuulemista on pidettävä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarpeettomana todisteluna. Näin ollen pyyntö mainittujen todistajien kuulemisesta hovioikeudessa hylätään. Heino Virran toimittama kirjallinen kertomus jätetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla huomioon ottamatta.

Kommenttini tähän:
Jos todistajana jätetään kutsumatta oikeuteen, niin päätöksen lukijat voivat päätellä, onko oikeudenkäynti oikeudenmukainen. Muun muassa Heino Virran kirjallinen todistus on jätetty kokonaan huomioon ottamatta.
Katso todistusaineistosta kaupanvahvistus sekä avaintodistajan lausunto sekä Heiskarin esteellisyyttä koskevat tiedot.
Avaintodistajan lausunto
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htm
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 § sanoo näin:
Jos todiste, jonka asianomainen tahtoo esittää, koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton tai selvitetty, tahi jos näyttö on huomattavasti vähäisemmällä vaivalla tai kustannuksella saatavissa toisella tavoin, älköön oikeus salliko todisteen esittämistä.”

Todistusaineistot, jotka olen toimittanut kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä eivät varmasti ole asiaan vaikuttamattomia. Myös työvoimatoimiston johtajan Tapio Laholan menettelyä koskevat kaikista muista Suomen työvoimatoimistoista poikkeavat menettelytavat ovat varmasti asiaan vaikuttavia asioita. Kaikki nämä asiakirjat on jätetty ratkaisua tehtäessä huomioon ottamatta.
Katso myös:
Kalajoen työvoimatoimiston ”laho päätös” – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/168.htmKalajoen työvoimatoimiston ”laho päätös” – elinkautiset vaikutukset
Starttirahan katkaisu – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/169.htmTarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/170.htm

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Rovaniemen Hovioikeus on tietoisesti tehnyt väärän päätöksen ja syyllistynyt oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn.

Oikeudenkäymiskaari 1 luku 12 §:
"Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi ja korvatkoon kaiken vahingon."

Heino Virta on itse toimittanut todistusaineistonsa Rovaniemen hovioikeuteen, en minä.

Oikeudenkäymiskaari 17 luku 11 § 1 momentti 1 kohta:
"Tuomioistuin ei saa, ellei laissa toisin säädetä, käyttää yksityisluontoista kertomusta, jonka joku on vireille pannun tai alkavan oikeudenkäynnin varalta kirjallisesti antanut."

Rovaniemen hovioikeuden olisi tullut suorittaa suullinen oikeudenkäynti, jossa olisi kuultu todistajia. Rovaniemen hovioikeus halusi tietoisesti tehdä väärän päätöksen, jotta se olisi linjassa koko muun oikeushallinnon rikolliseksi epäiltävän toiminnan kanssa.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta olisi ollut erittäin tärkeää, että todistajia mm. Heino Virtaa olisi kuultu oikeudessa todistajana. Tämä on Rovaniemen hovioikeuden mielestäni tarkoituksellisen väärän päätöksen ydinkohta.

Rovaniemen hovioikeuden tuomio

1. Törkeä kunnianloukkaus 27.12.2002 – 6.4.2005,
3. poissaolo oikeudesta vastaajana 10.11.2005

Syyksi luettu rikos 3 kuukautta vankeutta. Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys kolme päivää. Vapaudenmenetysaika 11.11.2005 – 13.11.2005. Vankeusrangaistus on ehdollinen. Koeaika päättyy 28.11.2007.


Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Ritva Supponen,
hovioikeudenneuvos Keijo Siljander ja
hovioikeudenneuvos Teija Unkila.
Esittelijä viskaali Markku Lindqvist.

Kommentti ja kysymys suurelle yleisölle:
Kuka uskoo vielä Suomeen oikeusvaltiona? Minun mielestäni oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ei ollut tässä tietoakaan. Jos toisen puolen todistajat jätetään kuulematta oikeudenkäynnissä ja kirjallisilla todistusaineistoilla ei ole mitään merkitystä, niin miten oikeudenkäynnistä voi tulla oikeudenmukainen?

Nettipäiväkirjani kohdissa totuus on esitetty oikein ja se on kaikkien tarkastettavissa.
Mielestäni Suomen oikeuslaitos on pelleilylaitos veronmaksajien varoilla. Oikeuden kanssa tällä ei ole mitään yhteistä. Suomi on todella kaukana oikeusvaltioista. Rikolliset juhlivat, syyttömät kärsivät ja tietämätön kansa maksaa.

Näin ei voi ikuisesti jatkua. Mielestäni koko kansan on puututtava tehokkaasti oikeuslaitoksen tilaan sekä asianajaja”mafian” toimintaan.


palautteet


ei palautteita