ELMA – kohtalon lapsi Kalajoella

Erkki Aho   09 11 2007, 21:33

Kalajoen kaupunginhallitus ei ole vielä nimennyt uutta elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaa vuosille 2007-2008 (tilanne 9.11.2007!).

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan (Elman) toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Tällä vaalikaudella ensimmäinen Elma toimi vuodet 2005-2006. Seuraava Elma toimii vuodet 2007-2008. Vuosien 2007-2008 Elma on vielä valitsematta johtuen siitä, että Pro Kalajoen ehdokas Elmaan on valtuutettu Erkki Aho. Tästä syystä Elma on jatkanut vanhassa kokoonpanossa vielä koko vuoden 2007. Lainvastaisesti!

Mikä on Elma?

Elma on Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Johtosäännön mukaan sen toiminta-ajatuksena on tukea kunnan kokonaiskehittämistä, hyvää yhdyskuntarakentamista ja kunnan ympäristökuvaa. Elman palvelualueiksi on nimetty elinkeinojen kehittäminen, maan myynti ja ostaminen sekä maankäytön suunnittelu. Asiat ratkaistaan siten, että elinkeinojen kehittämisestä esittelyvastuun kantaa elinkeinoasiamies, maanmyynnistä ja ostamisesta maanmittausteknikko ja maankäytön suunnittelusta kaavoitusarkkitehti. Elman puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Johtosäännön mukaan kunnanhallitus erikseen päättää toimialaansa kuuluvien asioiden delegoinnista elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle sekä em. viranhaltijoille. Elman johtosääntö on hyväksytty valtuuston päätöksellä 28.11.2000 § 101.

Luottamusmiespaikkajaon periaatteet

Luottamuspaikat jaetaan vaaleissa saadun kannatuksen perusteella. Kalajoella Keskusta on suurin puolue, jolla on 19 valtuutettua, toiseksi suurin on Pro Kalajoki, jolla on 6 valtuutettua. Kokoomuksella on 4 valtuutettua, vasemmistoliitolla 3 ja SDP:lla 2 ja kristillisillä yksi.

Vertailuluvut luottamusmiespaikkajaossa ovat seuraavat:
1. keskusta 19
2. keskusta 9,5
3. Pro Kalajoki + kristilliset 7
4. keskusta 6,33
5. keskusta 4,75
6. kokoomus 4
7. keskusta 3,8
8. Pro Kalajoki + kristilliset 3,5
9. keskusta 3,16

Pro Kalajoella on Kalajoen kaupunginvaltuustossa kuusi paikkaa. Pro Kalajoen valtuutetuista Jorma Untinen sai 307 ääntä, Erkki Aho 199, Kari Untinen 83, Vuokko Saari 50, Vuokko Hilli 45 ja Iivari Järvinen 41. Pro Kalajoen periaatteena on, että luottamuspaikat jaetaan äänimäärien perusteella. Kaupunginhallitukseen ehdokkaina olivat Jorma Untinen ja Erkki Aho.
Tasa-arvolain perusteella kaupunginhallituksessa pitää olla 40 % joko miehiä tai naisia.
Keskustalla on kaupunginhallituksessa on kuusi paikkaa, mutta se luovutti yhden paikan vasemmistoliitolle, koska se on tukenut keskustan mafiamaista toimintaa niin kiitettävästi. Uskomaton teko, mutta näin se vain on.
  • Vaalituloksella Kalajoella ei ole mitään merkitystä.
Pro Kalajoella on kolmas ja kahdeksas paikka luottamusmiespaikkajaossa vertailulukujen perusteella. Pro Kalajoki joutui luovuttamaan toisen miespaikkansa eli Erkki Ahon paikan naiselle eli Vuokko Hillille.

Kalajoen kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kun kaupunginhallitusta valittiin vuosille 2007-2008, niin tasa-arvolain noudattamisvuorossa oli kokoomus. Se kuitenkin kieltäytyi noudattamasta tätä tasa-arvolakia. Keskustamafia tuki kokoomusta. Näin Pro Kalajoen Erkki Aho jätettiin jälleen valitsematta kaupunginhallitukseen. Tällainen menettely täyttää syrjintärikoksen tunnusmerkistön.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa Jorma Untinen toimi Pro Kalajoen edustajana vuosina 2005-2006. Kaupunginhallitus ei valinnut Erkki Ahoa edes varaedustajaksi. Vuosille 2007-2008 elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan Pro Kalajoen ehdokas on Erkki Aho. Kaupunginhallitus on jättänyt lainvastaisesti elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan valitsematta vuosille 2007-2008. Näin on haluttu estää Erkki Ahon valitseminen elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan. Menettely täyttää kirkkaasti syrjintärikoksen tunnusmerkistön.

Syrjintärikoksen tunnusmerkistö

Rikoslain 11 luku 9 § on seuraava:
Syrjintä. Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalveluksessa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Raskauttavat tekijät

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on koulutukseltaan juristi. Minuun kohdistunut syrjintä Kalajoen luottamusmiesvalinnoissa on jatkunut vuodesta 1988 lähtien. Ylivieskan käräjäoikeuden tuomion käsittely kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Yritystoiminnassani olen joutunut Kalajoen kunnan syrjinnän kohteeksi. Tämä syrjintä on alkanut jo vuonna 1983. Olen tehnyt asioista rikostutkintapyynnöt, mutta poliisi ei tutki näitä asioita. Olen lähettänyt ministeri Anne Holmlundille rikostutkintapyynnöt tiedoksi ja toimenpiteitä varten lukusia kertoja, muun muassa 9.8.2007. Poliisi ei tutki tekemiäni näitä rikostutkintapyyntöjä. Mikäli minuun kohdistunut syrjintä tutkitaan vihdoinkin kuten lain mukaan kuuluu tehdä, niin se merkitsee muun muassa keskustan ehdokasasettelussa seuraavia vaaleja varten merkittäviä muutoksia.

Tuleeko Elmasta kohtalon lapsi monelle keskustan nykyiselle valtuutetulle? Miksi minun tekemiäni rikostutkintapyyntöjä ei tutkita? Tämä on niin sanottu oikeusvaltio Suomi, joka ei ole käytännössä mikään oikeusvaltio.

o-----------------------------------------------------------------------------o
                                                                               
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan johtosääntö

Toiminta-ajatus
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta tukee kunnan kokonaiskehittämistä, hyvää yhdyskuntarakentamista ja kunnan ympäristökuvaa.

Palvelualueet
Elinkeinojen kehittäminen
Maan myynti ja –ostaminen
Maankäytön suunnittelu

Esittely
Asiat ratkaistaan esittelystä seuraavasti:
Elinkeinojen kehittäminen: elinkeinoasiamies
Maanmyynti ja ostaminen: maanmittausteknikko
Maankäytön suunnittelu: kaavoitusarkkitehti

Esittelijän esteellisenä tai estyneenä ollessa elinkeino- ja maankäyttötoimikunta määrää esittelijän.

Puheenjohtaja
Toimikunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja.

Delegointi
Kunnanhallitus erikseen päättää toimialaansa kuuluvien asioiden delegoimisesta elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle sekä em. viran-haltijoille.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan johtosäännön valtuuston päätöksen 28.11.2000 § 101 mukaisestii todistan.

Kalajoella

Keskusarkistonhoitaja
Johannes Valo
o--------------------------------------------------------------------------------o
                                                                                

palautteet


Voisiko kaupunginjohtaja, hallintojohtaja tai muu vastuullinen Kalajoella vihdoinkin ottaa julkisesti kantaa tähän Elma-toimikunta-asiaan? Ettei Erkin valitusvirsiä tarvitse kymmeniä kertoja uudestaan eri muodoissa lukea. Tai joku ulkopuolinen lakimies? Kuka oikeastaan valvoo kuntien tekemisiä? Vai valvooko vain kansa poliittista toimintaa pelkästään vaalien avulla? Siis ei kukaan? Kaiketi Suomessa silti on voimassa yksinkertaisimpia laillisuusperiaatteita, joita tulisi noudattaa? Tämän kirjoituksen perusteella kaupungin menettely vaikuttaa erittäin virheelliseltä.