Ympäristönsuojelumääräykset Kalajoella

Erkki Aho   22 12 2006, 10:52

Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta käsitteli Kalajoen kaupungin ympäristön suojelumääräyksiä kokouksessaan keskiviikkona 20.12.2006.

Ympäristölautakunnan puheenjohtajana asia on minulle tärkeä. Ihmiset eivät pidä määräilystä ja uhkailusta. He luottavat toimissaan terveeseen järkeen.

Laki määrää laadittavaksi ympäristön suojelumääräykset. Olemme laatineet esityksen. Tavoitteena on, että ympäristönsuojelumääräykset ovat lain ja kansalaisten oikeustajun mukaiset. Siksi niiden valmistelun tulee olla julkista ja kansalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin jo valmisteluvaiheessa.

Ympäristölautakunta tulee ja joutuu valvomaan näiden määräysten toteutumista. Määräykset koskevat Kalajoen kaupungin aluetta ja perustuvat hyvin pitkälle olemassa olevaan lainsäädäntöön. Määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista on säädetty ympäristösuojelulaissa. Tällaisia keinoja ovat mm. toiminnan keskeyttäminen, uhkasakko, sakko tai teettämisuhka.

Jätevesien johtaminen ja käsittely
Määräysten lähtökohtana on se, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolain mukaisesti rakennettuihin talousveden, jäteveden ja hulevesien johtamisjärjestelmiin.

Hulevettä muodostuu, koska vesien luonnollinen kiertokulku on rakennetussa ympäristössä muutettu. Päällystetyille kaduille, pihoille ja katoille päätyvä vesi, kuten sadevesi, ei pääse imeytymään maahan, vaan alkaa virrata voimalla pitkin maanpintaa. Mukaansa tämä hulevesi ottaa kaikki epäpuhtaudet. Ne johdetaan useimmiten mahdollisimman suoraan putkia ja suoristettuja ojia pitkin lähimmän vesistön kestettäväksi.

Tällä hetkellä en tarkasti tiedä kuinka moni Kalajoen kiinteistöistä on näiden järjestelmien ulkopuolella. Minulla on sellainen käsitys, että liian moni. Määräysten mukaan jäteveden saostus- ja umpisäiliöt tulee tyhjentää säännöllisesti. Määräyksissä on annettu suositus vähimmäissuojaetäisyyksistä. Suojaetäisyydeksi vesistöön suositellaan vähintään 30 metriä. Tämä etäisyysmääritys perustuu jo hyväksyttyyn rakennusjärjestykseen.

Vesiensuojelua koskevat muut määräykset
Tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on sallittu muilla kuin liuotinpesuaineilla, mikäli kaikki pesuvedet voidaan johtaa joko kunnan viemäriverkostoon tai imeyttää maaperään omalla kiinteistöllä. Pohjavesialueilla ja rannalla rantaviivan välittömässä läheisyydessä on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden muu kuin vesipesu sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kunnan yleiseen jätevesiviemäriin.

Pesuaineiden käyttö mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien tavaroiden pesussa on kielletty vesistössä sekä yleiseen käyttöön osoitetuilla ranta-alueilla lukuun ottamatta tarkoitusta varten rakennettuja pesupaikkoja. Tämä merkitsee sitä, että vanha mattojenpesukulttuuri on saanut tuomion EU-direktiivin muodossa. Meidän on noudatettava sitä. Mattojenpesukulttuurin tuhoamista on arvosteltu rajusti. Olen itsekin joutunut korvat punaisena kuuntelemaan naisten neuvoja asiassa. Tekninen lautakunta otti mattojen pesupaikan rakentamiseen kielteisen kannan. Tästä huolimatta ratkaisuksi asialle on Kalajoella käynnistetty hankesuunnitelma mattojenpesupaikan rakentamiseksi jäähallin läheisyyteen. Uskon, että mattojenpesupaikka saadaan rakennettua suunnitelman mukaisesti.

Pellon raivaamisesta tai perustamisesta pohjavesialueelle on aina etukäteen pyydettävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta lausunto. Pohjavesialueella saadaan käyttää vain virallisesti pohjavesialueille hyväksyttyjä torjunta-aineita.

Lannan varastoinnissa ja käsittelyssä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Lanta tulee levittää siten, ettei se pääse huuhtoutumaan vesistöön. Vesistöjen rantaan tulee jättää vähintään viiden metrin levyinen suojakaista, johon ei levitetä karjanlantaa. Nitraattiasetuksessa on tarkasti määritelty lannan levitysajankohdat. Lantaa ei saa levittää 15.10. – 15.4. välisenä aikana. Siihen on olemassa kuitenkin tiettyjä poikkeuksia.

Vesistöön rajoittuvat laitumet tulee erottaa riittävän etäältä vesistöstä aidalta. Laidunnettavat eläimet eivät siten pääse sotkemaan vesistöjä. Pyöröpaalien ja säilörehuaumojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon maisemalliset näkökohdat.

Lumen varastoalueen sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huolehtia siitä, että lumen varastointi ja –sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, roskaantumista tai haittaa lähialueen asukkaille.

Ilmansuojelua ja meluntorjuntaa koskeva määräykset
Lämmityslaitteisto tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

Moottoriajoneuvojen joutokäynnille eli tyhjäkäynnille lainsäädännössä on asetettu rajoitukset. Moottoria saa pitää joutokäynnissä enintään 2 minuuttia ennen ajoon lähtemistä. Alle 15 pakkasasteen lämpötilassa moottoria saa kuitenkin käyttää enintään 4 minuuttia ennen ajoa.

Jätteiden poltto on kielletty. Kiinteistöillä saa lämmityksen yhteydessä tai ulkona sijaitsevassa tulisijassa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kyllästämätöntä tai pintakäsittelemätöntä puuta, risuja, oksia tai käpyjä. Niiden avopoltto taajama-alueella on kielletty. Samoin kulottaminen taajama-alueella on kielletty. Taajama-alueen ulkopuolella saa kulottaa ja polttaa vähäisiä määriä kyllästämätöntä tai pintakäsittelemätöntä puuta, risuja, oksia, olkia tai lehtiä siten ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille.

Kokkoja saa polttaa vain pääsiäisenä ja juhannuksena sekä venetsialaisissa muualla paitsi taajaan asutuilla alueilla. Kokon polttamisesta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista.
Muuna aikana, kuin uudenvuodenyönä suoritettavasta ilotulittamisesta on kuitenkin aina tehtävä räjähdysaineasetuksen (473/1993) mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty 22.00 – 07.00 välisenä aikana. Poikkeuksena ovat kuitenkin leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen sekä agrigaatin käyttö.

Jätteenpolttoa ja puhtaanapitoa koskevat määräykset
Maataloudessa syntyvä rehujäte on joko kompostoitava, kynnettävä peltoon, muuten hyödynnettävä tai toimitettava kaatopaikalle. Käyttämättä jääneitä rehupaaleja ei saa jättää maastoon.

Yleisötilaisuuden tapahtumapaikka tulee koko tapahtuma-ajan pitää yleisilmeeltään siistinä ja puhtaana tilaisuuden aikaisella siivouksella ja puhtaanapidolla. Yleisötilaisuudessa syntyvät jätevedet tulee johtaa viemäriin tai kerätä tiiviiseen umpisäiliöön. Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma-alueella on riittävästi yleisön käyttöön tarkoitettuja siistejä käymälöitä, jotka puhdistetaan ja tyhjennetään tarvittaessa. Näillä määräyksillä haluamme laittaa Kalajoen juhannusjuhlat ympäristönhoidollisesti hallintaan.

Nämä määräykset tulevat vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Nämä ovat ympäristömme kannalta erittäin tärkeitä määräyksiä. Otan nämä määräysehdotukset esille päiväkirjassani, jotta kalajokiset saavat etukäteen tietoa asioista ja voivat ilmaista mielipiteensä asioista jo valmisteluvaiheessa. Vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin.


palautteet


http://d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5-t.huihg897.info d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5 [url]http://d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5-b2.huihg897.inf o]d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5[/url] [u]http://d3444c0542f5b283dd66d7929e8e9ea5-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

c37800da24394fa804866ecb73b6c780 <a href="http://ramo-esercitati-danno.xldgzb.info/"&g t; http://ramo-esercitati-danno.xldgzb.info/ </a> <a href="http://crisafulli-articolo-parrucchiera.wtjxvn.in fo/"> http://crisafulli-articolo-parrucchiera.wtjxvn.info/ </a> <a href="http://oroscopo-novembre-2004.wtjxvn.info/"& gt; http://oroscopo-novembre-2004.wtjxvn.info/ </a> <a href="http://giorno-di-permesso.xldgzb.info/"> http://giorno-di-permesso.xldgzb.info/ </a> <a href="http://telefono-apparecchio-skype.uotspc.info/&qu ot;> http://telefono-apparecchio-skype.uotspc.info/ </a> <a href="http://associazione-disabili-visivi.wtjxvn.info/& quot;> http://associazione-disabili-visivi.wtjxvn.info/ </a> <a href="http://vende-fiat-500.ngbmen.info/"> http://vende-fiat-500.ngbmen.info/ </a> <a href="http://per-inviare-fax.ytuuvn.info/"> http://per-inviare-fax.ytuuvn.info/ </a> <a href="http://bandi-regione-sicilia.ytuuvn.info/"&g t; http://bandi-regione-sicilia.ytuuvn.info/ </a> <a href="http://asl-2-caltanissetta.iwurff.info/"> http://asl-2-caltanissetta.iwurff.info/ </a> dfb19b9661cbae55af06aa0e93fb7c94

80fea4c576c9725ddf71db91c2aa6e68 <a href="http://servizio-piatto-inglese.amvdyz.info/" > http://servizio-piatto-inglese.amvdyz.info/ </a> <a href="http://naruto-volpe-tasso.hmkkmf.info/"> http://naruto-volpe-tasso.hmkkmf.info/ </a> <a href="http://concerto-nicolo-fabi.yqqnyz.info/"> ; http://concerto-nicolo-fabi.yqqnyz.info/ </a> <a href="http://villi-crohn-istologico.syfbra.info/"& gt; http://villi-crohn-istologico.syfbra.info/ </a> <a href="http://scarica-demo-giochi.yhrnhp.info/"> http://scarica-demo-giochi.yhrnhp.info/ </a> <a href="http://scheda-infermieristica-psichiatria.amvdyz. info/"> http://scheda-infermieristica-psichiatria.amvdyz.info/ </a> <a href="http://accessorio-carro-attrezzo.syfbra.info/&quo t;> http://accessorio-carro-attrezzo.syfbra.info/ </a> <a href="http://vacanza-viaggi-liguria.hmkkmf.info/"& gt; http://vacanza-viaggi-liguria.hmkkmf.info/ </a> <a href="http://turismo-sestri-levante.yhrnhp.info/"& gt; http://turismo-sestri-levante.yhrnhp.info/ </a> <a href="http://immagine-animata-titty.hmkkmf.info/"& gt; http://immagine-animata-titty.hmkkmf.info/ </a> 05312416290f2dc669f50074c50316f3

2737b792a7cbb1396f4a5e11feff56d6 <a href="http://alimentazioneduranteallallattamento.qyddld .info/papiro-tam-telecom-fax/"> papiro tam telecom fax </a> <a href="http://tassointeressemutuochirografario.nxuyph.in fo/cover-dvd-cenere-angela/"> cover dvd cenere angela </a> <a href="http://incontroloveeasyrencontrecom.rqjpvc.info/r innovo-aggiornamento-norton-gratis/"> rinnovo aggiornamento norton gratis </a> <a href="http://creditocooperativoromagnaest.lukriw.info/l eopardi-poesia-all-amata/"> leopardi poesia all amata </a> <a href="http://sitoufficialeultranapoli.lukriw.info/carpa ccio-manzo-al-cioccolato/"> carpaccio manzo al cioccolato </a> <a href="http://salaborsadibologna.nxuyph.info/programmi-p er-creare-cartoni/"> programmi per creare cartoni </a> <a href="http://scienzadellamateria.qakhcs.info/foto-di-ca pezzoli/"> foto di capezzoli </a> <a href="http://videoaereimilitari.xrwarm.info/rivista-spe cializzata-musica/"> rivista specializzata musica </a> <a href="http://convertitoriinmp4.htyjjp.info/teatro-stabi le-abruzzese/"> teatro stabile abruzzese </a> <a href="http://costobuonopasto.ohkvfb.info/produzione-pre fabbricato-industriale/"> produzione prefabbricato industriale </a> 89338efc43c42e21ab22a4942b868449

7b5d598342c0c77406787a2c8ec63298 <a href="http://controllo-gas-anestetici-sala-operatoria.f xovze.info/"> http://controllo-gas-anestetici-sala-operatoria.fxovze.info/ </a> <a href="http://trucchi-command-e-conquer-generals.fzgmhg. info/"> http://trucchi-command-e-conquer-generals.fzgmhg.info/ </a> <a href="http://video-parate-migliore-gigi-buffon.tyuwuu.i nfo/"> http://video-parate-migliore-gigi-buffon.tyuwuu.info/ </a> <a href="http://apertura-domenicali-centro-commerciale-mil ano-provincia.tyuwuu.info/"> http://apertura-domenicali-centro-commerciale-milano-provinc ia.tyuwuu.info/ </a> <a href="http://vendita-prodotti-chimici-a-roma.tyuwuu.inf o/"> http://vendita-prodotti-chimici-a-roma.tyuwuu.info/ </a> <a href="http://voli-per-la-turchia-dall-italia.fxovze.inf o/"> http://voli-per-la-turchia-dall-italia.fxovze.info/ </a> <a href="http://sorrisi-e-canzoni-tv-it.fxovze.info/" > http://sorrisi-e-canzoni-tv-it.fxovze.info/ </a> <a href="http://corso-direttori-tecnico-agenzia-viaggio.nd lgay.info/"> http://corso-direttori-tecnico-agenzia-viaggio.ndlgay.info/ </a> <a href="http://hotel-dei-pellegrino-montecatini-terme.fxo vze.info/"> http://hotel-dei-pellegrino-montecatini-terme.fxovze.info/ </a> <a href="http://x-trail-manuale-d-uso.ndlgay.info/"&g t; http://x-trail-manuale-d-uso.ndlgay.info/ </a> 59e584280b17eeed2f34ea2e27d45433

a5076c73ecef7519d40b70465f93895e <a href="http://leisha-hailey-nuda.dhzukf.info/"> http://leisha-hailey-nuda.dhzukf.info/ </a> <a href="http://estrazione-numeri-lotto.qdjsxt.info/" > http://estrazione-numeri-lotto.qdjsxt.info/ </a> <a href="http://psicologo-provincia-roma.ojiwel.info/" ;> http://psicologo-provincia-roma.ojiwel.info/ </a> <a href="http://cartine-geografiche-mute.fuzpsw.info/" ;> http://cartine-geografiche-mute.fuzpsw.info/ </a> <a href="http://dispenser-foglio-a4.fuzpsw.info/"> http://dispenser-foglio-a4.fuzpsw.info/ </a> <a href="http://biblioteca-nazionale-vittorio.ojiwel.info/ "> http://biblioteca-nazionale-vittorio.ojiwel.info/ </a> <a href="http://computer-patente-europea.ozwtzz.info/" ;> http://computer-patente-europea.ozwtzz.info/ </a> <a href="http://associazione-in-oltre.necpgg.info/"&g t; http://associazione-in-oltre.necpgg.info/ </a> <a href="http://italiani-in-belgio.ojiwel.info/"> http://italiani-in-belgio.ojiwel.info/ </a> <a href="http://cosap-fibra-ottiche.fuzpsw.info/"> http://cosap-fibra-ottiche.fuzpsw.info/ </a> f26aa7f1efeefe71d38addca0308c8cc

9bc843056a80e0657f58e0118fcf0dc7 <a href="http://ricorsioneeserciziopdf.bfkhuj.info/valerio -adami-lissone/"> valerio adami lissone </a> <a href="http://giornaleannunciosecondamano.ttqjcj.info/er ba-medicinale-appennini-modena/"> erba medicinale appennini modena </a> <a href="http://rapportoanalegratis.mdzndu.info/sami-bazar -torino/"> sami bazar torino </a> <a href="http://ariacaldageneratore.bfkhuj.info/dimensiona mento-girante-pompa/"> dimensionamento girante pompa </a> <a href="http://puntivenditamarlboroclassics.ttqjcj.info/p ersonaggio-natale-new-york/"> personaggio natale new york </a> <a href="http://hppavilionnotebookdv1672ea.vkvvln.info/bio grafia-gigi-d-alessio/"> biografia gigi d alessio </a> <a href="http://fordfiestaofferta.ypppnu.info/finanziament i-legge-488/"> finanziamenti legge 488 </a> <a href="http://frasescherzocapodanno.ypppnu.info/spagna-a d-agosto/"> spagna ad agosto </a> <a href="http://claudiakollpompino.xyxvyt.info/autotraspor to-ded-com/"> autotrasporto ded com </a> <a href="http://borsemariovalentino.ypppnu.info/piccole-fi glia-parma/"> piccole figlia parma </a> 8ae00bc4c0da9b7e4bd8f2b72581fd42

4748281349424cad6c85182a59460b35 <a href="http://infiammazione-ghiandole-salivari.hynqyl.in fo/"> http://infiammazione-ghiandole-salivari.hynqyl.info/ </a> <a href="http://cane-gatto-pensione.gdrbiv.info/"> http://cane-gatto-pensione.gdrbiv.info/ </a> <a href="http://sono-in-possesso.hcxizy.info/"> http://sono-in-possesso.hcxizy.info/ </a> <a href="http://canto-liturgici-mid.zygodf.info/"> http://canto-liturgici-mid.zygodf.info/ </a> <a href="http://cavo-usb-dv.qcvesj.info/"> http://cavo-usb-dv.qcvesj.info/ </a> <a href="http://poltrona-stile-800.cbfrgc.info/"> http://poltrona-stile-800.cbfrgc.info/ </a> <a href="http://ortisei-hotel-angelo.cbfrgc.info/"> ; http://ortisei-hotel-angelo.cbfrgc.info/ </a> <a href="http://vendita-dvd-hacker.gdrbiv.info/"> http://vendita-dvd-hacker.gdrbiv.info/ </a> <a href="http://catalogo-libro-antico.qcvesj.info/"&g t; http://catalogo-libro-antico.qcvesj.info/ </a> <a href="http://legna-ardere-bulgaria.hynqyl.info/"&g t; http://legna-ardere-bulgaria.hynqyl.info/ </a> 696ab587edf732e22b0ac8d4aa234f91

381a22a3af87dc86ff100182f562ea36 <a href="http://monumentovittorioemanueleii.xfrkaz.info/sv iluppo-italia-emilia-romagna/"> sviluppo italia emilia romagna </a> <a href="http://nuovavespapx.eivpes.info/visite-consigliat e-liguria/"> visite consigliate liguria </a> <a href="http://memoriaram512notebook.gyfcpe.info/episodio -smallville-6-stagione/"> episodio smallville 6 stagione </a> <a href="http://dampeg2adivx.fpssxn.info/telefilm-anno-80- detectives/"> telefilm anno 80 detectives </a> <a href="http://haccpingelateria.eodfku.info/vacanza-limon e-piemonte/"> vacanza limone piemonte </a> <a href="http://lavastoviglierextt.kvnkbg.info/foto-antoni o-cupo/"> foto antonio cupo </a> <a href="http://enciclopediadellospettacolo.eodfku.info/se lezione-vino-italiano/"> selezione vino italiano </a> <a href="http://tramasoapoperabeautiful.xfrkaz.info/sito-u fficiale-lione-calcio/"> sito ufficiale lione calcio </a> <a href="http://bigclarencearcuri.eodfku.info/gestione-fon do-pensione/"> gestione fondo pensione </a> <a href="http://inassociazionecon.wajzdw.info/inps-contrib uto-assessori/"> inps contributo assessori </a> 141bb98daf70f3a82d506e1b492a32ee

020c7a8438591ac654368f9df1b63335 <a href="http://cucciola-bolg.vwfkss.info/"> http://cucciola-bolg.vwfkss.info/ </a> <a href="http://trasloco-pandolfo.vwfkss.info/"> http://trasloco-pandolfo.vwfkss.info/ </a> <a href="http://anno-nascita-martin-scorzese.vwfkss.info/& quot;> http://anno-nascita-martin-scorzese.vwfkss.info/ </a> <a href="http://produttore-foulard-sciarpa-scialli.vwfkss. info/"> http://produttore-foulard-sciarpa-scialli.vwfkss.info/ </a> <a href="http://legame-karmici.vwfkss.info/"> http://legame-karmici.vwfkss.info/ </a> <a href="http://mtb-consigliata-mal-schiena.vwfkss.info/&q uot;> http://mtb-consigliata-mal-schiena.vwfkss.info/ </a> <a href="http://recinto-componibile-chicco.vwfkss.info/&qu ot;> http://recinto-componibile-chicco.vwfkss.info/ </a> <a href="http://vendesi-anfora-romane.vwfkss.info/"&g t; http://vendesi-anfora-romane.vwfkss.info/ </a> <a href="http://pelicanpoint-tc.vwfkss.info/"> http://pelicanpoint-tc.vwfkss.info/ </a> <a href="http://iltelefoninonline-it.aovdox.info/"> ; http://iltelefoninonline-it.aovdox.info/ </a> 68eb24de245c302c5859ee06052535a2

54627d113bc1701fe679c5e8eaef6a49 <a href="http://il-genio-fiorentino.fuzpsw.info/"> http://il-genio-fiorentino.fuzpsw.info/ </a> <a href="http://foto-bella-mignotta.jvmenx.info/"> http://foto-bella-mignotta.jvmenx.info/ </a> <a href="http://aeroclub-l-aquila.jvmenx.info/"> http://aeroclub-l-aquila.jvmenx.info/ </a> <a href="http://foto-donna-militare.dhzukf.info/"> http://foto-donna-militare.dhzukf.info/ </a> <a href="http://area-trapezio-isoscele.dhzukf.info/"& gt; http://area-trapezio-isoscele.dhzukf.info/ </a> <a href="http://guanto-in-latex.ojiwel.info/"> http://guanto-in-latex.ojiwel.info/ </a> <a href="http://puttana-succhia-cazzo.ozwtzz.info/"&g t; http://puttana-succhia-cazzo.ozwtzz.info/ </a> <a href="http://hotel-palma-grottammare.necpgg.info/" > http://hotel-palma-grottammare.necpgg.info/ </a> <a href="http://attrezzi-fitness-pilates.fuzpsw.info/" ;> http://attrezzi-fitness-pilates.fuzpsw.info/ </a> <a href="http://impara-vedere-stereogramma.jvmenx.info/&qu ot;> http://impara-vedere-stereogramma.jvmenx.info/ </a> 097712b49cbedbe0cb0d73824b4de976

97235de1b007c6f1d6eb9d459cb182aa <a href="http://linn-sondek-and-listino.nwwibr.info/" > http://linn-sondek-and-listino.nwwibr.info/ </a> <a href="http://colonna-sonora-spot-averna.ucghpc.info/&qu ot;> http://colonna-sonora-spot-averna.ucghpc.info/ </a> <a href="http://togliere-tatuaggio-gallarate.nwwibr.info/& quot;> http://togliere-tatuaggio-gallarate.nwwibr.info/ </a> <a href="http://molfetta-and-studentessa-and-filmato-hard. vzntje.info/"> http://molfetta-and-studentessa-and-filmato-hard.vzntje.info / </a> <a href="http://trucco-toca2.pvzfkr.info/"> http://trucco-toca2.pvzfkr.info/ </a> <a href="http://facsimile-statuto-cooperativa-editoriali.h kjxma.info/"> http://facsimile-statuto-cooperativa-editoriali.hkjxma.info/ </a> <a href="http://rasoio-philips-microfessure-fori.vzntje.in fo/"> http://rasoio-philips-microfessure-fori.vzntje.info/ </a> <a href="http://offete-adesivo-minimoto.dohwbv.info/" > http://offete-adesivo-minimoto.dohwbv.info/ </a> <a href="http://navigatore-navman-icn-720.nwwibr.info/&quo t;> http://navigatore-navman-icn-720.nwwibr.info/ </a> <a href="http://agio-puncikova.pvzfkr.info/"> http://agio-puncikova.pvzfkr.info/ </a> 0705dbed30b6ac92917491f81c749145

dbd4c46b90c29636b942880d895a145e <a href="http://albergomonacoaereoporto.xpoyui.info/di-mar zio-pescara/"> di marzio pescara </a> <a href="http://intraskinlasercontrosmagliatura.snixuh.inf o/articolo-giornale-maltrattamenti-bambino/"> articolo giornale maltrattamenti bambino </a> <a href="http://tweetylooneytoonimmagine.vkvvln.info/basi- musicali-hilary-duff/"> basi musicali hilary duff </a> <a href="http://ilcentrotrieste.mdzndu.info/dottor-antonio -pallotta/"> dottor antonio pallotta </a> <a href="http://sessadorado22.bfkhuj.info/villaggio-cielo- verde/"> villaggio cielo verde </a> <a href="http://normativaeuropeavenditaprodotto.dzkxod.inf o/uomo-piantava-albero-film/"> uomo piantava albero film </a> <a href="http://progettotessituraistitutocomprensivo.vkvvl n.info/prelievo-trattamento-fine-servizio/"> prelievo trattamento fine servizio </a> <a href="http://videomondomarcioit.dzkxod.info/vendita-app artamento-massa-carrara/"> vendita appartamento massa carrara </a> <a href="http://ovunqueseirenatozero.dzkxod.info/scarica-m p3-savage-garden/"> scarica mp3 savage garden </a> <a href="http://santangelolimosano.xpoyui.info/supermercat o-fresco-piu/"> supermercato fresco piu </a> 000e4d98a430e37e8fd23e37da5dd07b

2c99599806b17a00acd3090ecf6f46c4 <a href="http://playstation2offerta.jeyguk.info/pistole-li bera-vendita/"> pistole libera vendita </a> <a href="http://sassaritorrescalcio.kfrknk.info/progammi-a rredamento-3d/"> progammi arredamento 3d </a> <a href="http://faccinaxmsn.jeyguk.info/tappeto-elettrico- puntoshop/"> tappeto elettrico puntoshop </a> <a href="http://vestitodacerimonia.caopxh.info/prova-samsu ng-p910/"> prova samsung p910 </a> <a href="http://cerco-ram-64mb.zsuilz.info/"> http://cerco-ram-64mb.zsuilz.info/ </a> <a href="http://creativefarmlegnano.xndleu.net/romano-prod i-wikipedia/"> romano prodi wikipedia </a> <a href="http://giacca-miu-miu.zsuilz.info/"> http://giacca-miu-miu.zsuilz.info/ </a> <a href="http://traghetto-per-capri.uyouay.net/"> http://traghetto-per-capri.uyouay.net/ </a> <a href="http://venditaattrezzobricolage.caopxh.net/linea- guida-neurologia/"> linea guida neurologia </a> <a href="http://donna-scopata-matura.lwhssy.net/"> http://donna-scopata-matura.lwhssy.net/ </a> d07459acf7b7459a038da4f84b7c4efe


6ca56fed7ac151cf96999869dc54b1f8 <a href="http://pratoartepovera.kfrknk.info/cerca-slave-ro ma/"> cerca slave roma </a> <a href="http://kuwaitimmaginepozzo.caopxh.net/testo-goran -bregovic/"> testo goran bregovic </a> <a href="http://derby-gp1-photogallery.wfksol.net/"&g t; http://derby-gp1-photogallery.wfksol.net/ </a> <a href="http://motobustoarsizio.jeyguk.info/cinzia-zecca- leuca/"> cinzia zecca leuca </a> <a href="http://scultoreedoardotasca.xndleu.info/ecoturism o-emilia-romagna/"> ecoturismo emilia romagna </a> <a href="http://massaggiogiapponesevicenza.xndleu.net/norm ativa-di-riferimento/"> normativa di riferimento </a> <a href="http://liceo-classico-vivona.btctyz.info/"&g t; http://liceo-classico-vivona.btctyz.info/ </a> <a href="http://inserire-una-pagina.uyouay.net/"> http://inserire-una-pagina.uyouay.net/ </a> <a href="http://tavolobarsicilia.kfrknk.net/vincenzo-carda relli-autunno/"> vincenzo cardarelli autunno </a> <a href="http://eldesdichadomontale.ieosig.info/furto-racc onto-bambino/"> furto racconto bambino </a> 637bfa7cee9c04b2e5abbf2783535251

8c99aa724a1146ec1c4be3e475f8e64d <a href="http://negozioanno50italia.whrgab.info/lacie-este rno-masterizzatore-dvd/"> lacie esterno masterizzatore dvd </a> <a href="http://stillcarrelloelevatori.jutpmn.info/paolo-b onolis-film/"> paolo bonolis film </a> <a href="http://dietaprivadiiodio.whrgab.info/ministero-tr asporto-albo-provinciale/"> ministero trasporto albo provinciale </a> <a href="http://amburgoasiasport.tfotpw.info/uomo-ragno-co rno/"> uomo ragno corno </a> <a href="http://hotel2stelleatene.foqbmk.info/ragazza-vogl iosa-accesso-illimitato/"> ragazza vogliosa accesso illimitato </a> <a href="http://volevoriempirmiboccaparoladamore.vowgwd.in fo/presepe-effetto-speciale-giorno-notte/"> presepe effetto speciale giorno notte </a> <a href="http://metropolitanasuperficieferroviabrennero.wh rgab.info/cooperativa-edil-strada-imolese/"> cooperativa edil strada imolese </a> <a href="http://bandoallenatorebasecomo.ewuyhm.info/emotic ons-msn-da-scaricare/"> emoticons msn da scaricare </a> <a href="http://negoziovendonoaddobbonatalizioroma.tmksov. info/la-cena-per-farli-conoscere/"> la cena per farli conoscere </a> <a href="http://3bmeteolazio.jutpmn.info/puttana-appartame nto-modena/"> puttana appartamento modena </a> 18d1d4b82513a592e19dadfcf72bcc35

4143bbff5767232842d538bc249b06da <a href="http://dormiredigiuseppeungaretti.jdtpjd.info/mms -htc-3600-tim/"> mms htc 3600 tim </a> <a href="http://listaserverguidaemule.jdtpjd.info/mito-leg genda-castel-beseno/"> mito leggenda castel beseno </a> <a href="http://cursoreimpazzitowindows2000.jdtpjd.info/ve ndita-camper-usato-toscana/"> vendita camper usato toscana </a> <a href="http://carenayamahar6usata.rvjxau.info/nazionale- francese-di-calcio/"> nazionale francese di calcio </a> <a href="http://articolo2688codicecivile.rvjxau.info/annun cio-incontro-segreto-donna/"> annuncio incontro segreto donna </a> <a href="http://filmdellapanterarosa.jdtpjd.info/prigione- vetro-2-antin/"> prigione vetro 2 antin </a> <a href="http://fioridibachvendita.rvjxau.info/scarpa-prad a-americas-cup/"> scarpa prada americas cup </a> <a href="http://mastergiornalismo20062007.nrvpzi.info/equa zione-differenziale-variabili-separabili/"> equazione differenziale variabili separabili </a> <a href="http://tiroalvolonapoli.qjajzq.info/escort-girl-t rans-roma/"> escort girl trans roma </a> <a href="http://maturaoldzoccolapompinare.qjajzq.info/lett ore-usb-scheda-memoria/"> lettore usb scheda memoria </a> e9ccf63cdb3f3a7670f7e5d53805aa3d

e9e7252691730c22f76fec3876451d84 <a href="http://proevolutionsoccer5nomi.pmwjlv.info/istruz ione-gioco-dragon-ball-z-lamincards/"> istruzione gioco dragon ball z lamincards </a> <a href="http://messaggiopapagiornatapacetesto2007.gspxrs. info/scheda-tv-software-tv-digitale/"> scheda tv software tv digitale </a> <a href="http://contrattoverticaleedorizzontaledifferenza. gspxrs.info/video-dragon-ball-gt-italiano/"> video dragon ball gt italiano </a> <a href="http://offertawindchiamateallestero.gspxrs.info/p remio-concorso-d-arte-visiva/"> premio concorso d arte visiva </a> <a href="http://artroscopiaspallarizzolibolognaprimarioort opedia.rwsiwe.info/egon-furstenberg-collezione-sposa-2006/&q uot;> egon furstenberg collezione sposa 2006 </a> <a href="http://asilinidocomunedifirenze.pmwjlv.info/campe ggio-a-villaggio-turistico-internazionale/"> campeggio a villaggio turistico internazionale </a> <a href="http://vogliadivinceregiannimorandi.gspxrs.info/f ilm-dvd-animazione-eagle-picture/"> film dvd animazione eagle picture </a> <a href="http://cedesiattivitacommercialeprovmilano.vskpeu .info/si-redige-verbale-approvazione-bilancio-liquidazione/& quot;> si redige verbale approvazione bilancio liquidazione </a> <a href="http://saloneinternazionaledellautomobilebologna. vskpeu.info/moto-d-epoca-gilera-giubileo/"> moto d epoca gilera giubileo </a> <a href="http://autorericominciarenonpossibileormai.yxhdas .info/ascolta-gratis-feel-good-inc/"> ascolta gratis feel good inc </a> 095ea1d124206e8691fcf8057c6b82b1

0b290c7c5e4d8394752d8c8e2a0c8dc2 <a href="http://telicarboniobiciclettacorsa.fwptwq.info/ag enzia-tim-telecom-franchising/"> agenzia tim telecom franchising </a> <a href="http://gloriaguidalillicarati.lcrayi.info/tutto-r ecensione-signore-anello/"> tutto recensione signore anello </a> <a href="http://jeremybenthampensieropolitico.voopea.info/ sfondo-desktop-piaggio-ciao/"> sfondo desktop piaggio ciao </a> <a href="http://archeologiaindustrialelombardiavarese.voop ea.info/evento-locale-notturno-livorno/"> evento locale notturno livorno </a> <a href="http://carlopignatelliabitocerimonia.fwptwq.info/ it-rimedio-mal-gola/"> it rimedio mal gola </a> <a href="http://assistenzamotorolaaroma.tkpngu.info/visita -medica-and-gay/"> visita medica and gay </a> <a href="http://ilpiccoloprincipetesto.voopea.info/mobile- bagno-bianco-laccato/"> mobile bagno bianco laccato </a> <a href="http://esamechimicofisicoliquor.tkpngu.info/diseg ni-fatti-a-mano/"> disegni fatti a mano </a> <a href="http://ledueguerremondiali.voopea.info/gif-animat e-per-sito/"> gif animate per sito </a> <a href="http://profumojeanpaulgaultier.lcrayi.info/art-23 -decreto-legislativo/"> art 23 decreto legislativo </a> ee899d3473fe5f132c41ae86a3faf77d

3c2e0e0d98a83d9c6dc4bb62178629f1 <a href="http://librolastoriadielsamorante.fczctk.info/aff itto-casa-trentino-capodanno-2007/"> affitto casa trentino capodanno 2007 </a> <a href="http://immaginefilmmortalkombatdistruzionetotale. fczctk.info/knights-of-temple-2-soluzione/"> knights of temple 2 soluzione </a> <a href="http://lucasardella5novembre2006.fczctk.info/data -di-nascita-di-vasco-rossi/"> data di nascita di vasco rossi </a> <a href="http://orologiobreilnovit272006.mmmkhj.info/pista -valle-dei-templi-sicilia/"> pista valle dei templi sicilia </a> <a href="http://librettotirocinioconduttorigeneratorevapor e.itptdn.info/hotel-4-stelle-a-roma/"> hotel 4 stelle a roma </a> <a href="http://romavenditoreorologioalvieromartini.vpbohm .info/hotel-new-gemini-a-roma/"> hotel new gemini a roma </a> <a href="http://librettotirocinioconduttorigeneratorevapor e.itptdn.info/gazzetta-ufficiale-delle-comunita-europee/&quo t;> gazzetta ufficiale delle comunita europee </a> <a href="http://gestioneattivitalavoroprogrammafreewaredow nload.vpbohm.info/finanziaria-2007-detrazione-pannello-solar io/"> finanziaria 2007 detrazione pannello solario </a> <a href="http://librettotirocinioconduttorigeneratorevapor e.itptdn.info/csa-lecce-graduatoria-permanente-scuola-elemen tare/"> csa lecce graduatoria permanente scuola elementare </a> <a href="http://centroperlimpiegodifano.fludjz.info/sortil egio-liguria-disco-club-it/"> sortilegio liguria disco club it </a> ccc0e490260c644a47f7bfabd030a2e4

cde7b25c9445d437e6be3c21868b83d8 <a href="http://costidiunimpianto.fwptwq.info/modulo-compr omesso-acquisto-terreno/"> modulo compromesso acquisto terreno </a> <a href="http://raccontoeroticosologratis.kvjllo.info/scuo la-lingua-araba-milano/"> scuola lingua araba milano </a> <a href="http://videoproiettorelcdsony.voopea.info/duca-de gli-abruzzi-aquila/"> duca degli abruzzi aquila </a> <a href="http://cenerentoladeifratelligrim.voopea.info/cam ere-da-letto-prezzo/"> camere da letto prezzo </a> <a href="http://jeremybenthampensieropolitico.voopea.info/ fornitura-ricambio-moto-norton/"> fornitura ricambio moto norton </a> <a href="http://crearecollanaorecchinobraccialetto.lcrayi. info/frasi-di-giovanni-paolo/"> frasi di giovanni paolo </a> <a href="http://geleffettoultrabagnato.tkpngu.info/comune- pavia-di-udine/"> comune pavia di udine </a> <a href="http://motorolav3cavodato.voopea.info/corsi-di-in glese-toefl/"> corsi di inglese toefl </a> <a href="http://ledueguerremondiali.voopea.info/testo-dei- gemello-diversi/"> testo dei gemello diversi </a> <a href="http://fioredaranciopalalottomatica.fwptwq.info/s erbatoio-acqua-grigie-camper/"> serbatoio acqua grigie camper </a> dcb49dbcba418c3730e9f279639dd39b

http://cce6796ed199185d773b75cb56c6b779-t.k90u0h.info <a href="http://cce6796ed199185d773b75cb56c6b779-h.k90u0h. info">cce6796ed199185d773b75cb56c6b779</a> [url]http://cce6796ed199185d773b75cb56c6b779-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://cce6796ed199185d773b75cb56c6b779-b2.k90u0h.info] cce6796ed199185d773b75cb56c6b779[/url] [u]http://cce6796ed199185d773b75cb56c6b779-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

d3c126ee95c788807ca7566a0df75eb0 <a href="http://onorariprestazioneprofessionalegu.vpbohm.i nfo/scuola-milano-online-informa-it/"> scuola milano online informa it </a> <a href="http://screensavercellularenokiadownloadgratis.vp bohm.info/accordo-anastacia-left-outside-alone/"> accordo anastacia left outside alone </a> <a href="http://ecografia3dfetosettesettimana.vpbohm.info/ chiesa-evangelica-gesu-cristo-signore-catania/"> chiesa evangelica gesu cristo signore catania </a> <a href="http://libinfocorsosistemaoperativi.vpbohm.info/s an-vito-in-fior-di-selva/"> san vito in fior di selva </a> <a href="http://webbrowsernonsembracompatibilejava.mmmkhj. info/foto-dilatazione-estrema-ano-donna/"> foto dilatazione estrema ano donna </a> <a href="http://scuolaromamariaausiliatriceviadalmazia.itp tdn.info/blocco-della-circolazione-a-como/"> blocco della circolazione a como </a> <a href="http://webbrowsernonsembracompatibilejava.mmmkhj. info/dichiarazione-ex-legge-386-1990/"> dichiarazione ex legge 386 1990 </a> <a href="http://stampantemultifunzionecanonmp130.mmmkhj.in fo/connessione-outlook-2007-tramite-libero/"> connessione outlook 2007 tramite libero </a> <a href="http://sextettadonnacapellorosso.itptdn.info/donn a-bellissima-tetta-enorme-bisogno-registrarsi/"> donna bellissima tetta enorme bisogno registrarsi </a> <a href="http://poesiaillampodipascoli.fludjz.info/ufficio -passaporto-milano-piazza-cordusio/"> ufficio passaporto milano piazza cordusio </a> 5da9afafca854712779d2105d5f756c1

b43d6b959123840792f878cad5afd4f9 <a href="http://tanzi-amedeo-agente-borsa.laypbx.info/&quo t;> http://tanzi-amedeo-agente-borsa.laypbx.info/ </a> <a href="http://ilona-restauri.mqewop.info/"> http://ilona-restauri.mqewop.info/ </a> <a href="http://autoservizi-fratelli-cerella.yutqos.info/& quot;> http://autoservizi-fratelli-cerella.yutqos.info/ </a> <a href="http://mobile-etnico-rifornitori.migouw.info/&quo t;> http://mobile-etnico-rifornitori.migouw.info/ </a> <a href="http://legea-torre-annunziata.laypbx.info/"& gt; http://legea-torre-annunziata.laypbx.info/ </a> <a href="http://ordinedeimedici-sa-tin-it.mqewop.info/&quo t;> http://ordinedeimedici-sa-tin-it.mqewop.info/ </a> <a href="http://criceto-russo-planet.mqewop.info/"> ; http://criceto-russo-planet.mqewop.info/ </a> <a href="http://concessionaria-bmw-samocar-roma.pjszwa.inf o/"> http://concessionaria-bmw-samocar-roma.pjszwa.info/ </a> <a href="http://alfio-bardolla-truffa.pjszwa.info/"&g t; http://alfio-bardolla-truffa.pjszwa.info/ </a> <a href="http://micio-pps.pjszwa.info/"> http://micio-pps.pjszwa.info/ </a> 8d1b3f5e64ba9bcaf7abcf583e743654