Asumistukea vakuutusoikeuden päätöksellä

Erkki Aho   15 09 2008, 22:48

Sosiaali- ja terveysministeriön Raimo Kärkkäisen katteet Kalajoen Hiekkasärkillä

Aikaisempi tapaus

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueella asuvalle perheelle Kalajoen Kela kieltäytyi maksamasta asumistukea. Asumistukea haettiin 1.1.2003 alkaen vuonna 2002 valmistuneeseen rakennukseen, mikä vastaa teknisiltä ja muilta ominaisuuksiltaan vakituiselta asuinrakennukselta edellytettyä. Hakijan mukaan asunto on rakennettu vakituista asumista varten eikä perheellä ole muuta asuntoa. Asuntotuen hakija on katsonut, ettei asumistuen myöntamisen edellytyksiä harkittaessa ole merkitystä sillä, että alue on pääosin kaavoitettu loma-asumista varten. Hakijan mukaan kyseisellä alueella oleva kunnallistekniikka vastaa täysin vakituisen ja ympärivuotisen asunnon edellytyksiä eikä sillä ole merkitystä millaiseksi alueeksi kyseinen asuntoalue on kaavoitettu. Asuntotuen hakija valitti menestyksellisesti asiasta aina vakuutusoikeuteen saakka.

Kansaneläkelaitos on katsonut, että asunto sijaitsee loma-asunnoiksi kaavoitetulla alueella, vaikka rakennus täyttää vakituiselle asunnolle asetetut vaatimukset.

Vakuutusoikeuden päätös 26.10.2005 Dnro 80/2004/3822

Vakuutusoikeus päätti palauttaa asian takaisin Kelan päätettäväksi. Perusteluina vakuutusoikeus katsoo, ettei kaavoitusmääräystä voida pitää sellaisena seikkana, jonka perusteella asuntoa ei voida katsoa vaikinaiseksi ja kelvolliseksi asumistukilaissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen Kansaneläkelaitoksen ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla hylätä asumistukihakemusta. Asumistukilain 1 §:n mukaan asumistukea voidaan valtion varoista myöntää ruokakunnalle vakinaiseksi katsottavan asunnon asumismenojen vähentämiseksi. Edelleen asumistukilain 3 §:n mukaan asumistuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakunnan hallinnassa oleva asunto on kelvollinen asunto käytettäväksi. Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan ruokakunnan asunto on vakinainen asunto ja kelvollinen asunto käytettäväksi.

Ratkaisuun ovat osallistuneet Seppo Kurki, Marianne Niinikoski ja Heli Virolainen. Esittelijänä on toiminut Heli Virolainen.

Uusi päätös

Kalajoen Hiekkasärkkien alueella asuu nyt vakituisesti jo reilusti yli 300 ihmistä. Lisää perheitä muuttaa koko ajan Hiekkasärkkien alueelle. Sieltä järjestään myös taksikyyti koululaisille. Kalajoen Kela antoi 5.9.2008 kuitenkin kielteisen asumistukipäätöksen samalle Hiekkasärkkien alueelle vastoin vakuutusoikeuden päätöstä erään uuden tapauksen suhteen. Soitin asian johdosta Kelan vastuulliselle henkilölle Viitaselle, joka kertoi, että he noudattavat ministeriön ohjeita ja antoi ymmärtää, ettei vakuutusoikeuden päätökset koske heitä. Viitasen mukaan jokainen tapaus on ratkaistava yksittäistapauksena. Hän kehotti käynnistämään vuosia kestävän valitusprosessin asiassa. Kalajoen Kelan työntekijän mukaan Vakuutusoikeuden oikeaa päätöstä on hänelle esimiesten taholta sanottu työtapaturmaksi. Viitanen kehotti minua soittamaan Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehelle Raimo Kärkkäiselle asian johdosta. Puhelinkeskustelin perusteella minulle tuli sellainen tunne, että olen saanut langan jatkoksi todellisen köyhien kyykyttäjän. Kärkkäinen antoi minun ymmärtää, että Suomen perustuslaki ei koske heitä, eivätkä myöskään vakuutusoikeuden päätökset. He katsovat vakuutusoikeuden päätökset yksittäistapauksiksi. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että ministeriön virkamies suorastaan halveksi vakuutusoikeuden päätöstä. Kärkkäisen mukaan valitusrulettia tulisi pyörittää jokaisesta yksittäistapauksesta. Ei voinut välttyä ajatukselta, että Raimo Kärkkäiselle Suomen perustuslaki ei merkinnyt yhtään mitään.

Asuntotukea on nyt haettu asunnolle, mikä on valmistunut 1.4.2004 ja se täyttää kaikki asumistuen myöntämiselle edellytettävät kriteerit. Perhe on suomalaisen mittapuun mukaan suurperhe. Kelan ohjeiden mukaan eläkeläkeläisille voidaan myöntää asumistukea esim. Kalajoen Hiekkasärkkien alueelle, mutta ei lapsiperheille. Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kansalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Katson Kelan ohjeen perustuslain vastaiseksi.

Kun asumistukea on jo aikaisemmin myönnetty vakuutusoikeuden päätöksellä samalle alueelle samantasoiselle asunnolle, mikä täyttää asumistuen myöntämisen kriteerit, niin vakuutusoikeuden päätöstä on pidettävä myös ennakkopäätöksenä asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriön lainvastaiselle kannanotolle perusteluna esitettiin muun muassa sitä, että tuensaajien määrä näinollen räjähtäsi kohtuuttoman suureksi.

Kelan menettely on varmasti lainvastaista. Se on tahallista ja sitä on syytä epäillä jopa tuottamukselliseksi. Täyttääkö menettely rikoksen tunnusmerkistön? Käyttääkö virkamies virka-asemaansa ja harkintavaltaansa väärin? Onko virkamies vahingonkorvausvelvollinen? Kysyin ministeriön henkilöltä vahinkorvausvelvollisuudesta. Henkilö vastasi, ettei Suomessa ole sellaista käytäntöä.

Kelan toiminnasta voidaan tehdä myös eduskuntakysely, jolloin asianomaisen ministerin on vastattava tehtyyn kirjalliseen kysymykseen 14 päivän kuluessa. Ilmoitin tällaisesta mahdollisuudesta ministeriön virkamiehelle, joka vastasi minulle, että eduskuntakyselyn voi tehdä, mutta hän tekee siihen vastauksen ministeriä varten. Minun oikeustajuni mukaan Raimo Kärkkäinen on esteellinen tekemään vastausta asiassa, koska hänellä on jo ennakkokäsitys asiasta. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, niin oikeuskanslerin tulisi puuttua tällaiseen toimintaan lain vaatimalla tavalla.

Lähetin asian tiedoksi ja toimenpiteitä varten eräille kansanedustajille kuin myös vastuulliselle ministerille.


palautteet


Valmistalot/ mökkivuokrat ja tontit ovat kovin kalliita turistikeidas Heikkasärkeillä ja yleensäkin Kalajoella. Kuulemma samaa hintaluokkaa kuin Oulussa tai Ylivieskassa siis keskustankin asunnot! Kuinka asumistukea tarvitsevat Särkille yleensä edes keksivät mennä asumaan elleivät sitten ole onnekkaasti perineet maata sieltä? Kyllähän köyhän ihmisen status nousee jos Hiekkasärkin ovenrakoon jotenkin saa jalkansa laitettua! Jälkikasvullekin jää roimasti perittävää muiden veromarkoilla maksetuin asumistuin, vähän tuntuu epäreilulta kustantaa tällaista pröystäilyä! Olen luullut, että Kalajoen köyhät ihmiset pystyvät asumaan vain kunnan surkeissa vuokra-asunnoissa!