Oikeuskansleri Jaakko Jonkka tiukan paikan edessä

Erkki Aho   25 02 2008, 21:21

image

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on estänyt rikostutkinnat ilmoittamalla, ettei syytettä tulla nostamaan, vaikka rikokset ovat kiistattomat.
Sisäministeriön poliisiosasto on 21.6.2007 lähettänyt Lapin lääninhallituksen poliisiosaston käsiteltäväksi Erkki Ahon tekemän tutkintapyynnön koskien Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden syyllistymistä virkarikoksiin toimissaan.

Lapin lääninhallituksen poliisiosasto ja läänin poliisiylitarkastaja Markku Kynsilehto ovat siirtäneet asian 6.7.2007 Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Rovaniemen poliisilaitos ja rikosylikomisario Jukka Haataja ovat tehneet päätöksen 22.8.2007, ettei asiassa aloiteta tutkintaa. Tein sisäministeriön poliisiosastolle tutkintapyynnön rikoskomisario Jukka Haatajan päätöksestä, koska sitä on syytä epäillä virkarikokseksi.

Sain Lapin lääninhallituksen poliisiosastolta 21.2.2008 päivätyn kirjeen C68 B, jossa oli vastaus sähköpostikirjoitukseeni. Tiedustelin nimittäin 11.2.2008 asian etenemistä Rovaniemen lääninhallituksen poliisiosastolta, lääninpoliisijohtajalta Pentti Sairalta. Saira oli antanut vastaamisen läänin poliisiylitarkastaja Markku Kynsilehdon tehtäväksi, joka vastasi minulle 21.2.2008 päivätyllä kirjeellä C68 B sanatarkasti seuraavasti:

„Haataja toteaa selvityksessään, että ennen päätöksen tekoa hän oli yhteydessä oikeuskansleri Jaakko Jonkkaan, jolle hän oli toimittanut esitutkintamateriaalin. Perustuslain 110 §:n mukaan vain valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies voivat määrätä syytteen nostettavaksi tuomarin tekemäksi epäillystä virkarikoksesta. Haataja oli saanut Jonkalalta vastauksen, jossa hän oli todennut, ettei tulisi syytettä nostamaan. Sen pohjalta Haataja oli tehnyt omat ratkaisunsa.“

Siis oikeuskansleri Jaakko Jonkka on estänyt rikostutkinnat ilmoittamalla ettei syytettä tulla nostamaan, vaikka rikokset ovat kiistattomat.

Erkki Ahon tapaus

Seuraavassa todisteeksi rikoksia, jotka Rovaniemen hovioikeus on jättänyt päätöksenteossaan ottamatta huomioon. Kirjallista todistusaineistoa ei myöskään ole otettu huomioon, eikä suulliseen käsittelyyn ole annettu mahdollisuutta. Kolme esimerkkiä.

Kiinteistökauppa (1. esimerkki)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aihetuvien kustannusten maksamiseksi.

Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaisilla pesänhoitajilla Antti Latolalla ja Hannu Maskosella ei siis ollut oikeutta lain mukaan myydä kiinteää omaisuutta.
Katso konkurssiasiamiehen lausunto: "Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Rikoslaki 19.12.1889/39 36 luku 2 § (24.8.1990/769). Törkeä petos.
Jos petoksessa 1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa 3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Koska väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lainvastaisesti toisen kiinteää omaisuutta ilman valtakirjaa ja vielä konkurssisäännön vastaisesti salaten 47 miljoonan pantatut kiinnitykset, niin rikos on kiistattomasti tapahtunut. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Teko täyttää kiistatta törkeän petoksen tunnusmerkistön.

Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät myös keskeneräisen tilauskannan, jonka arvo oli todellisuudessa 15 miljoonaa markkaa pienempi kuin kaupantekohetkellä ilmoitettiin. Latolan ja Maskosen toiminta on ollut myös kauppakaaren vastaista.

Kauppakaari 31.12.1734/3 9 §
Jos tavara väärennetään, käyköön sen rikoksen niinkuin muunkin varkauden. Jos käsityöläinen sen tekee, menettäköön myös ammattioikeutensa. Jos joku myypi tavaran, jonka tietää väärennetyksi tahi vilpinalaiseksi, niinkuin huonon hyvästä, sekoitetun puhtaasta, olkoon sama laki. Väärästä mitasta ja painosta säädetään 8 luvussa ja väärän rahan tekemisestä Rikoskaaressa.

Kaupanvahvistaja ja tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ole ollut paikalla asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa 11.5.1995, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asiasta on toisen kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran kirjallinen todistus, jossa hän todistaa, ettei ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Hän voi todistaa asian myös suullisesti.

Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:n kuulusteluissa, että hän ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Hän ei siis ole ollut Oulussa Hannu Maskosen toimistossa, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto. Kaupanvahvistaja-asetus edellyttää, että kaupanvahvsitaja ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ovat paikalla, kun kaupat vahvistetaan. Näin ei ole ollut. Siksi kauppa on mitätön.

Kaupanvahvistaja-asetus 28.12.1979/1080 3 § (17.1.1992/25)
Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen. Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksitodistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.

Myös laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 esittää tiettyjä ehtoja kaupantekemiselle eli kauppaehtojen kohtuuttomuudelle.

30 § Jos se, johon oikeustoimi on kohdistettu, on saanut sen aikaan petollisella viettelyllä taikka jos hän on tietänyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen on oikeustoimen tekijän sen tekemiseen petollisesti vietellyt, ei oikeustoimi sido vieteltyä.

31 § Jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, tahi josta mitään vastiketta ei ole suoritettava, ei täten syntynyt oikeustoimi sido sitä, jonka etua on loukattu.

32 § Jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

33 § Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.

37 § Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Kauppalaki 27.3.1987/355 määrittelee koskee irtainta kauppaa. Tiedot tavarasta 18 §

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.
Sellaisena kuin se on -ehto 19 § Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Syyttäjän tehtävät määrätään laissa Laki yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199. 1 § Syyttäjän asema ja tehtävät

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.

Esteellisyys määritellään 12 §. Syyttäjä on esteellinen, jos:
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa;

Syyttäjä Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa, jossa hän on toiminut syyttäjänä. Hän on varmasti esteellinen, jos Suomen lakia noudatetaan syyttäjistä annetun lain 12 §:n mukaan.

Minua ei haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen lainkaan asiassa, jossa minua edusti tietämättäni ja ilman valtakirjoja sodankyläläinen asianajaja Jouni Vihervalli. Hän kertoo 24.11.1995 lähettämällään kirjeellä Ylivieskan käräjäoikeudelle, että hän edustaa minua, Erkki Ahoa ja Heino Virtaa oikeudessa, vaikka nämä eivät ole edes saaneet haastetta tiedokseen. Hänellä ei ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus tietoisena asioiden tilasta teki päätöksen asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus toteaa kirjallisesti asiakirjoissa, että Aho ja Virta eivät ole saaneet haasteita tiedoksi. Asianajaja Jouni Vihervalli todistaa kirjallisesti 16.2.2001, ettei hän ole koskaa edes puhelimitse keskustellut Ahon ja Virran kanssa.

Syyttäjä Sulo Heiskari jätti haasteet toimittamatta asianosaisille ja käräjätuomari Juha Nieminen teki asiassa päätöksen tietoisena asioiden todellisesta tilasta. Asiasta ei voitu valittaa, koska Ylivieskan käräjäoikeus ei toimittanut asiasta päätöstä asianosaisille. Päätös toimitetaan sille, joka oli edustanut asianosaisia. Näin Aho ja Virta eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. He eivät voineet valittaa asiasta.

Kaupan purku (2. esimerkki)

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kiinteistökaupat 19.3.1996 kirjallisesti. Kaupat pitää purkaa niinkuin ne on tehtykin. Tässä kauppojen purussa ei käytetty kaupanvahvistajaa lainkaan. Jos olisi käytetty, niin olisi ollut suuri vaara, että salatut pantatut 47 miljoonan markan kiinnitykset olisivat paljastuneet. Kiinteistökauppojen purku tapahtui lainvastaisesti.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kirjallisesti tuoteoikeuksien ja vaihto-omaisuuden kaupat 18.4.1996. Tuoteoikeuksien kauppasopimuksessa oli 1 530 000 markan henkilökohtainen takaus. Kauppalain 54 § säädetään kaupanpurusta. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, katso mm. Telaranta: Sopimusoikeus, Helsinki 1990 sivu 39. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset ovat rauenneet. Takaussitomus on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa.

Koska takaukset olivat rauenneet kaupanpurun yhteydessä, niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän tekemä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Todellisuudessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle, eikä PR-Teollisuus Oy Alavieskan Puurakenne Oy:lle. Konkurssihakemuksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n puolesta siten, että kanne on oikea.

Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea. Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa päätöksen näiden lausumien perusteella. Konkurssivalvonnassa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoo saatavansa kauppojen purusta johtuvana saatavana. Menettely on niin törkeää toimintaa kuin vain olla voi. Kaikki tarvittavat asiakirjat todistusaineistoksi löytyvät nettipäiväkirjastani näköiskopioina. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei voi muuttaa rikoksia tekemättömiksi, vaikka yrittää estää lainmukaiset toimenpiteet.

Sulo Heiskari (3. esimerkki)

Kolmas esimerkki muodostuu asioita, jotka aiheuttavat syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden minua (siis Erkki Ahoa) kohtaan. Yksityiskohtaisesti olen esittänyt tämän erikseenkin nettipäiväkirjan kohdassa:
Sulo Heiskarin esteellisyys, Otteita todistusaineistosta 17. (Erkki Aho 1.5. 2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/267.htmHeiskari on tiennyt totuuden, mutta on vaikuttanut asioihin niin, että syyttömistä on tehty syyllisiä ja rikolliset on päästetty kuin koirat veräjästä. Oikeuskansleri Jonkka estää rikostutkinnat täysin lainvastaisesti.

Kommentti

Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius kirjoitti 5.2.2008 tämän netipäiväkirjan palautteessa:
„Sanottakoon se nyt vielä selvästi kerran: En ole tämän Ahon juridisessa argumentaatiossa tai niihin liittyvissä faktoissa virheitä havainnut.“

Jaakko Jonkan virkarikos

On syytä epäillä, että oikeuskansleri Jaakko Jonkka on syyllistynyt virkarikokseen estäessään poliisia tutkimasta Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden epäiltyjä virkarikoksia. Rovaniemen hovioikeuden virkarikokseksi on syytä epäillä tahallista väärää tuomiota, mikä syntyi siitä, ettei Erkki Aholle annettu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Ahon kirjallista todistusaineistoa ei otettu oikeuskäsittelyssä huomioon, eikä hänelle annettu suullista käsittelyä. On täysin selvää, että syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys olisi pitänyt saada todistaa oikeudessa joko kirjallisesti tai suullisesti. Myös Ahon esittämää todistusaineistoa kunnianloukkauksen osalta ei otettu huomioon Rovaniemen hovioikeudessa lainkaan.

Olen lähettänyt tämän asian perustuslakivaliokunnan jäsenille tiedoksi ja toimenpiteitä varten ja olen pyytänyt niitä kansanedustajia, jotka olen tavannut ja keskustellut, ryhtymään toimenpiteisiin.

Lisäksi olen pyytänyt Lapin lääninhallituksen poliisiosastoa toimittamaan rikosylikomisario Jukka Haatajan tekemän esitutkintamateriaalin, jonka rikosylikomisario Jukka Haataja on ilmoituksensa mukaan lähettänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.

Edelleen olen pyytänyt suoraan vastausta oikeuskansleri Jaakko Jonkalta itseltään. Olen pyytänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa vastaamaan tarkasti esitettyihin kysymyksiin ja vaatinut vastausta kiireellisenä.

Olen informoinut myös tasavallan presidentti Tarja Halosta, joka on aikanaan nimittänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkan tehtäväänsä. Myös presidentin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Säädettyjä lakeja on noudatettava.

palautteet


NÄYTÖT OVAT KIISTATTOMAT, SUOMESSA EI ENÄÄ NOUDATETA SUOMEN LAKEJA ! EI ILMEISESTIKÄÄN OLE NOUDATETTU ENÄÄ PITKÄÄN AIKAAN. MIKÄ ON TILANNE KOKONAISUUDESSAAN,KUN YLIN LAILLISUUDEN VALVOJAKAAN EI NOUDATA SUOMEN LAKEJA? ASETELMA SUoRASTAAN HUUTAA RATKAISUA JA LAILLISUUDEN PALAUTTAMISTA. RIKOSTEN PEITTELYN ON LOPUTTAVA.

Jatkoa... Näyttää siltä, että myös yleinen etu vaatisi Erkki Ahon esittämien ja esille ottamien rikosten selvitystä. Tähän asti asetelmasta on tullut mm.internetin ansiosta täydellisen julkinen, joten todisteiden ja rikosten peittely ei auta tässä tilanteessa mitään. Oikeuskanslerin instituution pitäisi nauttia Suomessa korkeaa arvostusta ja kunnioitusta. Kunnia on näköjään mennyt jo moneen kertaan, mutta kunnian voi palauttaa tutkimalla Erkin esille ottamat rikokset laillisesti. Tämänkertaisella päätöksellään Jonkka suojelee itseään ja edeltäjiään, jotka ovat siunanneet esillä olleet rikokset aiemmin useaan kertaan. Onkohan Jonkallakin tässä tapauksessa syntynyt jonkinasteinen jääviysongelma?

Detaljikysymyksinä: Mitä tarkoitetaan esitutkintamateriaalilla vaiheessa, jolloin esitutkintaa ei ole aloitettu? Mikä on se toimintakykyinen elin, joka käsittelee Jonkan toiminnan, siis -kykyinen ja -haluinen? Jonkan varhaisemmista seikkaluista katso Tapani Hautamäen kirja "Katinkullan kaappaus", Jonkka EOA:n esittelijäneuvoksena SKOP:n tilaamaa poliisikeikkaa siunaamassa.

Kiitos Erkki Aho arvokkaasta tutkimustyöstäsi ! Haluamme tukea Sinua tutkimuksissasi. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on oikein hyvä tutkimuskohde. Meillä on hänestä paljonkin tutkimusten kohteeksi otettavaa aineistoa. Oikeuskanslerinvirastossakin hän on jättänyt suutren luokan, ja myös yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita tutkimatta. Mutta aloittaan tässä ajalta, jolloin hän oli Eduskunnan oikeusasimiehen kansliapäällikkönä: Mikä on Lehtimajan & Jonkan "Vaiettu varasto " ? - Lehtimäen ja Jonkan "Vaiettu varasto" = viivästyneiden, vanhojen hoitamattomien asioiden/kantelujen suuri määrä, joka he yrittivät vuosikertomukseensakin vuodelta 1998 kätkeä "keskimääräisen käsittelyajan" alle. - "Keskimääräinen käsittelyaika" = todellisuuteen perustumaton, kansalaisten yhdenvertaisuutta asioiden käsittelyjärjestyksessä törkeästi loukkaavalla tavalla syntynyt tilastollinen harha,joka antaa täysin väärän kuvan eoa:n toiminnasta ja sen tehokkuudesta. Näyttö (todisteet): Taulukko vuosien 1995 ja 1998 vuosikertomusten perusteella viivästyneistä asioista on - vuosikertomusten jaottelua noudattaen -seuraava: I toimintavuosien alku: a) vuosikertomus vuodelta 1995: vuodelle siirtyi asioita vuodelta 1993 5 kpl vuodelta 1994 1080 kpl b) vuosikertomus vuodelta 1998: vuodelle siirtyi asioita vuodelta 1995 26 kpl vuodelta 1996 473 kpl vuodelta 1997 1045 kpl II toimintavuosien loppu: a) vuosikertomus vuodelta 1995: seuraavalle vuodelle siirtyi vuodelta 1994 155 kpl b) vuosikertomus vuodelta 1998: seuraavalle vuodelle siirtyi vuodelta 1996 118 kpl vuodelta 1997 446 kpl JOHTOPÄÄTÖKSIÄ: Eoa ja sen kansliapäällikkö (joka on vstuussa vuosittaisten toimintakertomusten laatimisesta ja sisällöstä) ei ole pitänyt eduskuntaa selvillä oikeasta tilanteesta toiminnassaan eikä ole tehnyt esityksiä tilanteen (ongelmien = mm. viivästyneiden juttujen varasto) korjaamiseksi. Eli: on tapahtunut erittäin vakavaa kansalaisten oikeusturvan tahallista laiminlyöntiä ! TÄMÄ SIIS VAIN ALKUA TULEVASTA JATKOKERTOMUKSESTA JONKAN "LAILLISUUSVALVONNASTA".

Tiedossamme on, että vuosina 1998 ja 1999 käytiin kova 'oikeustaistelu' eduskunnassa ja sen liepeillä siitä, kuinka suomalainen laillisuusvalvonta todellisuudessa toimii. - Jaakko Jonkka oli silloin Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliapäällikkönä, s.o. vastuullisena ja vielä suurimpana vastuullisena siitäkin mitä eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksiin kirjoitetaan = informoidaan toiminnasta eduskunnalle ja kansalle. Jonkan(kin) toimesta kansanedustajille ja Suomen kansalle annettu informaatio oli valheellista. Kun tämä kansalaisten virkuimpien toimesta havaittiin käynnistyi eduskunnassa - perustuslakivaliokunta (pj. Paula Kokkonen) keskeisenä tapahtumapaikkiana eoa:n toimintakertomuksen eduskuntakäsittelyn valmistelijana - kansalaisten toimesta (siis ei siis EK:n sisältä kansanedustajien toimesta) ihan oikeaksi OIKEUSTAISTELUKSI luonnehdittava toiminta. Siihen liittyi mm. perustuslakivaliokunnan jäsenille lähetetty sähköposti, mikä sekään ei antanut aihetta mihinkään - kun 'ukaasit'/toimintaohjeet oli jo poliitikolle (tieto/käskytys oli tavoitanut myös kansanedustajat ja erityisesti PeVal:n jäsenet) annettu. Viesti eduskuntaan, erityisesti perustuslakivaliokunnalle ja sen jäsenille oli seuraavanlainen: Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen ! Onko eduskunnan oikeusasiamies mielestänne täyttänyt velvollisuutensa, kun: Pankkiasiakas joutui itse teettämään pankin toiminnasta sitä tutkimusta, mikä viranomaisten - myös eduskunnan oikeusasiamiehen - olisi pitänyt tehdä. Valtion viranomaiset (oikeussuojakoneisto) kun jätti asian tutkimatta, eikä viranomaiset ole ryhtyneet vielä tutkimaan asiaa pankkiasiakkaan esittämän uuden aineistonkaan perusteella, ilmeisesti peläten, että se todistaisi heidän virkavirheensä, vaan ovat yrittäneet lakaista asiaa vain maton alle. Eduskunnan oikeusasiamiehenne ei - kolme (3) vuotta ja kaksi (2) kuukautta asiaa vanhennettuaan "vaietussa varastossaan", tekemättä/teetättämättä sinä aikana asialle mitään tutkimuksia ja hankkimatta edes asian ratkaisemiseen välttämättömiä asiakirjojakaan - nähnyt asiassa mitään huomautettavaa. "Vaiettu varasto" tuli paljastetuksi, kun ryhdyimme tutkimaan, onko eduskunnan oikeusasiamies hyllyttänyt toistenkin asioita samalla tavalla. Vastaus, eli "vaiettu varasto" löytyi eduskunnan oikeusasiamiehen vuosittaisten toimintakertomusten loppuun sisältyvistä liitteistä – joita ei kukaan ilman erityistä aihetta lue. Sen sijaan yleensä luetaan – kuten kansanedustajatkin ovat lukeneet, kun eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on eduskunnassa vuosittain toimintakertomuksen perusteella käsitelty - toimintakertomusten alku ja siinä esitetyt eduskunnan oikeusasiamiehen omat (harhaanjohtavat) johtopäätökset toiminnastaan. Eikö tuollainen asioiden maton alle lakaiseminen ole jo eduskunnan oikeusasiamiehen viran väärinkäyttämistä ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies jättää vuosikertomuksessaan eduskunnalle ja perustuslakivaliokunnalle ilmoittamatta ns. "vaietun varasto", s.o. erittäin suuren määrän vanhaksi käyneitä hoitamattomia asioita, ja niistä piittaamatta laskee ilmoittaa toimintansa yleisarvioinnissa keskimääräiseksi juttujen käsittelyajakseen 9,6 kuukautta ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies loukkaa näin törkeästi kansalaisten yhdenvertaisuutta asioita käsitellessään käsittelyjärjestyksen yhteydessä. ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies vastaa asioiden käsittelyajoista hänelle tehtyyn kysymykseen valehtelemalla ? Oletko sitä mieltä, että "Lehtimajan suussa vääntyy rautakankikin" kuten eräs kanssakulkijamme on asian ilmaissut ? Onko eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on ryhdyttävä tutkimaan perusteellisesti ? Oletko sitä mieltä, että on jo kutsuttava koolle valtakunnanoikeus tutkimaan eduskunnan oikeusasiamiehen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä ? Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen ! Onko eduskunnan oikeusasiamies mielestänne täyttänyt velvollisuutensa, kun: Pankkiasiakas joutui itse teettämään pankin toiminnasta sitä tutkimusta, mikä viranomaisten - myös eduskunnan oikeusasiamiehen - olisi pitänyt tehdä. Valtion viranomaiset (oikeussuojakoneisto) kun jätti asian tutkimatta, eikä viranomaiset ole ryhtyneet vielä tutkimaan asiaa pankkiasiakkaan esittämän uuden aineistonkaan perusteella, ilmeisesti peläten, että se todistaisi heidän virkavirheensä, vaan ovat yrittäneet lakaista asiaa vain maton alle. Eduskunnan oikeusasiamiehenne ei - kolme (3) vuotta ja kaksi (2) kuukautta asiaa vanhennettuaan "vaietussa varastossaan", tekemättä/teetättämättä sinä aikana asialle mitään tutkimuksia ja hankkimatta edes asian ratkaisemiseen välttämättömiä asiakirjojakaan - nähnyt asiassa mitään huomautettavaa. "Vaiettu varasto" tuli paljastetuksi, kun ryhdyimme tutkimaan, onko eduskunnan oikeusasiamies hyllyttänyt toistenkin asioita samalla tavalla. Vastaus, eli "vaiettu varasto" löytyi eduskunnan oikeusasiamiehen vuosittaisten toimintakertomusten loppuun sisältyvistä liitteistä – joita ei kukaan ilman erityistä aihetta lue. Sen sijaan yleensä luetaan – kuten kansanedustajatkin ovat lukeneet, kun eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on eduskunnassa vuosittain toimintakertomuksen perusteella käsitelty - toimintakertomusten alku ja siinä esitetyt eduskunnan oikeusasiamiehen omat (harhaanjohtavat) johtopäätökset toiminnastaan. Eikö tuollainen asioiden maton alle lakaiseminen ole jo eduskunnan oikeusasiamiehen viran väärinkäyttämistä ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies jättää vuosikertomuksessaan eduskunnalle ja perustuslakivaliokunnalle ilmoittamatta ns. "vaietun varasto", s.o. erittäin suuren määrän vanhaksi käyneitä hoitamattomia asioita, ja niistä piittaamatta laskee ilmoittaa toimintansa yleisarvioinnissa keskimääräiseksi juttujen käsittelyajakseen 9,6 kuukautta ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies loukkaa näin törkeästi kansalaisten yhdenvertaisuutta asioita käsitellessään käsittelyjärjestyksen yhteydessä. ? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies vastaa asioiden käsittelyajoista hänelle tehtyyn kysymykseen valehtelemalla ? Oletko sitä mieltä, että "Lehtimajan suussa vääntyy rautakankikin" kuten eräs kanssakulkijamme on asian ilmaissut ? Onko eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on ryhdyttävä tutkimaan perusteellisesti ? Oletko sitä mieltä, että on jo kutsuttava koolle valtakunnanoikeus tutkimaan eduskunnan oikeusasiamiehen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä ? Viestin vaikutuksista myöhemmkin .. ja siitä sekä muustakin kirjoitetaan vielä kirja . ja ohjataan elokuvakin.. yms. Eli niin kuin silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainenkin on TV:ssä lausunut "ei saa jäädä tuleen makaamaan" .. tarkoittaa tämä myös sitä, ettei Riitta Uosukaisen tuleenkaan. Hänestäkin ja vastuustaan sillloin on erittäin raskauttavaa dokumenttia esitettävissä.

Edellistä viestiämme jatkaen toteamme, että silloisen Suomen kerkeipiin tähtiin kuulunut Riitta Uosukainen on täysin vastuussa kaikesta siitä pahasta, mitä hänen 'hallituskautenaan' Siomessa sallittiin tapahtuvan. .. On trve perustaa kansainvälinen tuomioistuin tutkimaan hänenkin .. ym. .. toimintaansa = tekojaan ja laiminlyöntejään .. Tutkimusaineistoomme sisältyy paljon todistusaineistoa silloisten vaikuttajapoliitikkojen toiminnasta/salailusta + pankkien ja niiden pankkikulttuurista vastuussa oleiden/olevien pankkijohtajien + suomalaisen viranomaisten toiminnasta (tuomioituintoiminta + tutkintavelvollisten viranomaisten toiminta). Tässä vain johdantoa siihen, mitä kaikke pinnalle nousee, kun alemme pumppaamaan.

Jatkaen edellistä viestiämme totemme että ei tietekään vastuullisten piiri rajoitu vain Riitta Uosukaiseen, s.o. valtakuntamme virallisen hierarkian mukaan tas. presidentistämme seuraava eli eduskunnan puhemies - missä asemassa siis Riitta Uosukainen oli, kun nyt vastuullisia osoitetaan - vaan tutkimusaineistoomme sisältyy valtava määrä tietoutta, jonka perusteella vastuu kaikesta suomalaisesta pahasta voidaan kanvoida sinne, minne se kuuluu. Valtaapitävilleja -pitäneille on siis totuuden aika koittamassa !

Viitaten edellisiin viesteihimme toeamme, että asiat pitää konkerisoida - tapahtumille pitää saada kasvot - ja oikein sopivat kasvot omistaa oikeuskanslerin virastossa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa kritiikkilistaansa kartuttanut Jaakko Jonkka. Toimintamme tavoite on tehdä viimeikin selväksi se, mitä Suomessa on tapahtunut 1990 luvun alusta alkaen ja erityisesti pankkikiiriissiin liittyen, mitä on salatu, ketä on tuettu, missä on yhdenvertaisuus, kuinka Suomen perustuslaki on toteutettu ja kuinka sitä vastaan valtamafia on vehkeillyt ... jne. Siis, kaikki joilla on jotain yhteiskuntavastuullisesta ajattelusta jotain jäljellä, nyt jo viimein on aika ryhdistäytyä ! S.o. kirjoittakaa edes tälle palstalle.

Laillisuusvalvontaongelmiin ja sen mukana koko suomalaisen yhteiskunnan mega-luokan ongelmiin liittyen toteamme melko vankkaan lääketieteelliseenkin tietouteen perustuen, että ennenaikaiseen 'sairastumiseen' ja virkansa jättämiseen korkeimman oikeuden presidentillä Leif Sevónilla ja myös oikeuskansleri Paavo Nikulalla on ollut se, etteivät he enää kestäneet niitä paineita, jotka heidän tietensäkin (tahallisesti) väärtä päätöksensä/toimintansa on aiheuttanut. -Muta kysä pitää, onko koko kansan siitä kärsittävä ? Vastauksemme on, että EI: Väärinkäytöstensä paljastaminen antaisi suuren helpotuksen heille itselleen ja samalla koko suomalainen yhteiskunta tervehtyisi kun sen sairas tilanne tulisi näin diagnostisoiduksi ja tervehtyminen voisi alkaa.

Sauli Niinistö on hirtettävä (+9 Kun jo viimeikin ryhdytään tutkimaan niitä hirveyksiä, joita Suomen valtion edustajien tieten/käskystä on Suomessa tapahtunut 1990 -luvulta alkaen, on tutkimus kohdistettava erítyisesti siihenkin, kuinka Sauli Niinistö on silloisena valtiovarainministerinä toiminut. - Suomen tuomioistuinlaitoksen arkistosta löytyy kirjelmä, jossa on kerrottu että Sauli Niinistö on SSP/Arsenal - päätöksentekotilaisuudessa todennut, että pankkiasikkaat/ SSP & Arsenalin vastapuolet eivät saa voittaa pankkia oikeusjutuissaan. Eli kyse on suomalaisen viranomaiskoneiston (Suomen valtion .. muista: valtion valta/kansalainen ja pankkiasiakas) arkistosta löytyvästä asiakirjasta - jonka johdosta ei kukaan koskaan ole 'evääkään' liikauttanut.

"Oikeudelliset rakenteet taipuvat tai murtuvat vakavissa kriiseissä." "Kriisien tutkimisella saadaan puntaroiduksi sitä, mikä merkitys oikeudellisilla instituutioilla on kriisien hallinnassa ja rauhoittamisessa.”

Laillisuusvalvojilla - eduskunnan oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla, ja niissä tehtävissä vaikutusvaltaisesti toimineella Jaakko Jonkalla - on suuri vastuu siitä, miksi on jätetty tutkimatta / salattu, miten oikeudelliset rakenteet ovat taipuneet Suomen lähihistoriassa.

Tilisanomat –lehden numerossa 1/2008 sivulla 11 on kirjoitus ”Korkeimman oikeuden purkukynnys on korkea”. Kirjoittaja on oikeustieteen tohtori ja asianajaja. Korkeimman oikeuden käytäntö tuomion purkamista koskevissa asioissa onkin syytä ottaa kriittisen tutkimuksen kohteeksi. Olisi syytä suorittaa ns. tapaustutkimuksia (case –tutkimuksia), ja tuoda tapausesimerkkien avulla esille ja arvioitavaksi, kuinka lainmukaista/lainvastaista on korkeimman oikeuden toiminta on ollut. Hallussamme on aivan riittävästi tutkimusaineistoa, jonka perusteella on ”syytä epäillä” ….. Tässä vaiheessa en uskallakaan enempää kirjoittaa, koska … on niin paljon ja korkeinta oikeutta vastaan niin raskauttavaa esitettävänä, että … Toivottavasti sekin päivä vielä koittaa, että asioista voi kirjoittaa ilman pilkkuviivoja. Yksi tapa tuoda näitä asioita esille olisi esim. tapaustutkimusten suorittaminen. Tällaiset tutkimukset olisivat niin tärkeitä ja valtion – uskottavuus tuomioistuinlaitokseen, tutkintavelvollisiin viranomaisiin, virkamiehiin, poliitikkoihin sekä Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestykseen – itsensä pitäisi tällaiset tutkimukset käynnistää. Mutta tutkimusten suorittaminen pitää olla kansalaisten kontrolloitavissa. – Tähänkin asiaan meillä olisi enemmänkin kerrottavaa, ja senkin aika vielä koittaa. Mutta tämän nettisivun teemaan liittyen: korkein oikeuskin on voinut tehdä mitä tahansa, kun laillisuusvalvonta ei ole toiminut, vaan se on totaalisesti pettänyt.

Tuomion purkamisesta (ym. ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista) on säädetty lailla. Korkein oikeus on kuitenkin omaksunut käytännön, joka on monin esimerkkitapauksin (case –tutkimuksin) osoitettavissa lainvastaiseksi. äin on voinut tapahtua, kun ei edes laillisuusvalvonta (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) Suomessa ole toiminut. Kun laista, oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksestä on enää vain kulissit jäljellä. Näin on vain piittaamattomalla ’käytännöllä’ voitu toteuttaa Suomessa salainen vallankumous niin, etteivät tyhmemmät ole sitä edes huomanneet.

Oikein ja tavoitteidensa mukaisesti toimiva laillisuusvalvontakoneisto - s.o. Eduskunnan oikeusasiamies ja Oikeuskansleri - olisivat erittäin arvokkaita indikaattoreita/tiedonlähteitä, jotka yhteiskunnan 'hukkaputkina' toimiessaan erittäin hyvällä havaintopaikalla näkevät, mikä yhteiskunnassamme "mättää", ja näin syntyvän tietouden/tietokannan perusteella laillisuusvalvojat voisivat/niiden pitäisi raportoida epäkohdista yhteiskunnassamme. - Mutta niiden omaksuman 'hyvä veli'/'ei korppi korpin silmää noki' - käytäntönsä mukaisesti em. laillisuusvalvojat toimivat päivastoin tarkoituksensa vastaisesti: peittelevät virkakoneiston väärinkäytöksiä/tehottomuutta, kun pitäisi paljastaa ne. = Jos joku tyhmä kansalainen erehtyy tekemään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille niin niiltä viimeistään saa 'arvovaltaisen kannanoton', joka 'todistaa' oikeusturvaa hakeneen olleen aivan väärällä asialla. = Näin tehokas suojakoneisto siis on valtamafialla. Em. "laillisuusvalvojien" itsensä lainvastaisesti omaksumansa/kaappaamansa käytännön perusteella. Tätä yhteiskunnanvastaista käytäntöä ei ole vielä riittävin joukkovoimin kyetty kumoamaan .. Mitään sallittua/järjestäytynyttä keinoa sen kumoamiseen ei ole olemassa, koska järjestäytyneen toiminnan järjestäminen edellyttää valtamafian lupaa, eikä pelkkä marssi Mannerheiminintiellä eduskuntatalon edessä vaikuta vielä mitään. Tarvitaan vaikuttavuutta !

Se, että laillisuusvalvojat - eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri - toimivat tarkoituksensa vastaisesti (kuten edellisessä viestissämme jo on todettu) on ymmärretty jopa eduskunnan kellarissakin( kabinetissa, joissa edustajamme ovat kansanedustajioa tavanneet). Ei ole tarvinnut kuin henkäistä siitä, että laillisuusvalvojat toimivat tarkoituksensa vastaisesti niin jo on ottanut kansanedustaja asian omakseen ja ryhtynyt kertomaan juuri sitä, mitä edustajamme oli tarkoitus kertoa.- Mutta mitään ei ole tapahtunut ! ko. kansanedustuillekin: 'jollet ole asiasi takana, olet meitä vastaan'. Tee velvollisuutensi, kun olet sinne omasta halustasi pyrkinytkin. - Pankkien uhrit .. ja suuressa määrin myös tuomioistuinlaitoksen ja tutkintavelvollisten viranomasiten uhrit ja heitteillejätetyt kohdistavat vastuuarvostelunsa myös teihin.

Meillä on jo erittäin syvällisesti argumentoitu tutkimus siitä, että ja kuinka korkeimman oikeuden omaksuma/'kaappaama' (ilman laillista oikeutta käyttöönottamansa) on virheellistä, selvästi lainvastaista. Tuo lainvastaisuus on palvellut erittäin hyvin suomalaista valtamafiaa. Oikeuskansleri Jonkka on virka-asemissaan - nykyisessä ja entisissään - voinut tehokkaasti estää kaiken korkeimpaan oikeuteen kohdistuvat viranomaistutkimukset - kuten myös alempiin oikeusasteisiin ja tutkintavelvollisiin viranomaisiin kohdistettavaksi vaaditut viranomaistutkimukset. Niinpä 'valtamafia' on voinut toimia rauhassa Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen .. ja perustuslain .. vastaisesti. Jos Jonkan toiminta - menneisyydestään nykypäivään - saataisiin tutkimuksen kohteeksi, samalla tulisi tutkituksi ja tervehdytetyksi koko suomalainen yhteiskunta ... kumoamalla sen päälle kasvanut 'rikkaruoho':' valtamafia', joka on ryöstänyt kasvualustaa terveeltä yhteiskuntaa hyödyttävältä 'hyötykasvustolta', s.o. Suomen perustuslakia ja suomalaista lainsäädäntöä kunnioittavalta ja noudattavalta kansalta. Argumentit ja todisteet kaikelle tälle on jo olemassa. Ne vain pitäisi saada sellaiseen käyttöön, että niillä olisi vaikutusta. - Jonkan toiminnan tutkimisen kautta koko yhteiskuntamme tulee diagnostisoiduksi ja tervehtyminen voi alkaa

Aikaisemmassa viestissämme oli kerrottu, että Tilisanomat –lehden numerossa 1/2008 sivulla 11 on kirjoitus ”Korkeimman oikeuden purkukynnys on korkea”. Kirjoittaja on paitsi oikeustieteen tohtori myös asianajaja, ja miimeksi mainittu rooli on liikaakin vaikuttanut kirjoituksen sisältöön: vaikka kirjoituksen otsikossa on ehkä haluttu tuoda jotain esille, on kirjoitus pelkän toteamuksen asteelle jääneenä - siis ilman kritiikkiä - selvästi asianajajan ajatusmaailmaa heijastava: asianajotoiminta on rahallisen tuloksen tavoittelemiseen pyrkivää elinkeinotoimintaa, eikä tuon tavoitteen etujen mukaista ole esittä kritiikkiä valtaapitäviä kohtaan. Tällainen toiminta-ajatus on selvästi nähtävissä ko. kirjoituksessa, ja siitä johtuen on kirjoittajan johtopäätös valtaapitäviä ja korkeinta oikeutta mielistelevä. Eli kirjoitus on laadittu asianajajan = rahalliseen tulokseen tavoittelevan asianajajan roolissa, eikä tutkija (oikeustieteilijän roolissa). - Yleensäkin on syytä tietää ja tiedostaa, että asianajaja on .... eikä siis siinä roolissaan ole lähtökohtaisestikaan uskottava yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siis:

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja .. ml. sen virheellisyyden tutkimiseen .. eivät (lähtökohtaisesti) sovellu henkilöt, joilla on 'oma lehmä ojassa' = eivät siis edes; 1) kansanedustajat (tavoittelevat yleistä hyväksyntää, ja 'oikeustaistelijaksi' leimautuminen ei edistä omaa uraa, 2) asianajajat, jotka tekevät työtään taloudellista tulosta tavoittelevina elinkeinonharjoittajina. Eikä ... lista olisi melko pitkä, eikä siihen kannata nyt .... Siis lähtökohtaisesti totuudenmukaisin tietolähde on esim. arsenal- tai muu pankkiuhri, jolla on todellista case -tason kokemusta eikä tarvitse mielistellä ketään.

Suomalaisen yhteiskunnan 'dignostiikkaan' liittyen vittaame edellisiin viesteihimme ja toteamme lisäksi, että olemme löytäneet ratkaisun näihinkin kysymyksiin: 1) miksi piru voittaa aina, ja 2) miksi helvetti voittaa taivaan. Vastaukset: kysymukseen 1: paska kelluu pinnalla - arvokas painuu pohjaan, kysymykseen 2: kaikki asianajajat ovat helvetissä.

Tarvitaan jo viimeikin suursiivous/peruskorjaus. Kansalaiset ovat uskoen perusteettomasti Suomen valtion vastuseen odottanut ja odottanut ja vielä kerran odottanut, mutta turhaan .. koska Suomessa on tapahtunut salainen vallankumous, jonka voittajaosapuoli 'valtamafia' (jonka osalliset pitää hakea 1990 -luvun alusta alkaen) ei titenkään täytä velvollisuuksiaan. Eli herätkää jo viimein ! Nyt on totuuksien paljastamisen aika ! Eikä totuuksien paljastaminen enää vaadi paljon .. koska paljon on jo sitä varten tehty .. nyt on kaikki kiinni vain Halusta !

Valtakunnansyyttäjänvirastokin ... / Kuusimäki ... on aikanaan julkisuudessa kertonut, kuinka 'tuomiovalta on siirtynyt syyttäjille' = syyttäjät eiovät ole vieneet juttuja tuomioistuimeen, s.o. ovat siis syyllistyneet virkarikoksiin, joita valtakunnansyyttäjän viraston/Kuusimäen itsensä olisi pitänyt saattaa tutkintaan. Mutta .... Näistäkin 'julkilausumista' on meillä dokumentit tallella.

MYÖS SILLOINEN TASAVALLAN PRESIDENTTIMME MATTI AHTISAARI OLI HYVIN INFORMOITU JA SIIS TIETOINEN, ETTÄ HÄNEN PRESIDENTTIYSAIKANAAN TEHDÄÄN SUOMESSA 'KANSANMURHAA' ! MUTTA HÄN EI TEHNYT MITÄÄN SEN ESTÄMISEKSI

Täydennyksenä edelliseen viestiimme toteamme olevan erittäin perusteltua syytä epäillä että tultuaan tietoiseksi siitä että Suomessa tehdään 'kansanmurhaa' MARTTI AHTISAARI KÄVI ITSE henkilökohtaisesti vierailemassa useiden suomalaisten oikeus- ja oikeusuojaviranomaisten luona, eli tuloksista päätellen KÄSKYTTÄMÄSSÄ, ETTÄ 'valtakunnan/valtion' "etu" vaatii, että PANKKIASIAKKAAT EIVÄT SAA VOITTAA OIKEUSJUTTUJAAN pankkeja euikä Arsenalia vastaan. - Kyse oli siis samasta presidentillisen käytännön jatkamisesta, jollaisesta on jo aika vahvasti todisteltu pres. Koivistonkin osalta.

Tiedossamme ja todistettavissa on sekin, että NYKYINEN PRESIDENTTIMME TARJA HALONEN on jatkanut edellissä viesteissämme edellisten presidenttiemme osoittamaa linjaa, eli ON VAINNUT/SALANNUT ko. suomalaisesta 'KANSANMURHASTA'.

Viitaten edellisiin viesteihimme toteamme, että suomalainen 'KANSAMURHA siis jatkuu pres. HALOSENKIN aikana. - Hänkin on aivan riittävästi informoitu, joten 'tahallisuus' on täyttynyt.

Katkelma tänään saamastamme viestistä: ”Vain tapaustutkimusten avulla voidaan konkreettisesti osoittaa miten huonoksi viranomaisten työmoraali tavallisten kansalaisten kohdalla monien eri tavoin 'romahti' pankkikriisistä alkaen. Minun tapauksissani viranomaiset ovat tehneet ainakin yli 10-kertaisesti enemmän työtä pankkitahoja suojellakseen ja aiempia vääriä viranomaispäätöksiä peitelläkseen kuin mitä olisi tarvittu asioiden avoimeen ja rehelliseen selvittämiseen. - Miten kalliiksi yhteiskunnalle tämä onkaan tullut.”

Tervehdys taas kaikille ! Onkin jo ehtinyt kulua muutama päivä ennen kuin olemme ehtineet tälle palastalle kirjoittamaan. Tällä välillä on Aamulehti julkaissut maaliskuun 17.3.2008 numerossaan asiaa, joka pitää ottaa vakavasti - ja mikä osaltaan todistaa oikeaksi sen, minkä puolesta Erkki Aho ym. ja me ml. eli suomalaisen yhteiskunnan 'tuntosarvet' ja kohta-pian muutakin .. olemme toimineet, = yhteiskuntavastuutamme osaltamme täyttäneet) Siis: Aamujlehden 17.3.2008 ilmestyneeen lehden etusivulla on otsikko + insertti: "Poliisista tehdään yhä enemmän kanteluita". Sen alla on väliotsikko: "Tutkinnan hitaus, puuteet ja tutkimatta jättäminen kismittävät kansalaisia eniten". Etusivun insertissä viitataan sivulle A4, jossa Aamulehti kertoo tästä erittäin tärkeästä ongelmasta enemmän. - Eli 'salainen vallankumous' näkyy myös poliisitasolla. Tämä havainto on ihan hyvä lähtökohta - Aamulehdeltä meille tarjottuna. Mutta tästä 'mustokohdasta' 'vyörytystä' pitää jatkaa niin, että koko yhteiskunnallinen mätäpaise - suomalaisen yhteiskunnan todellisuus - tulee selvitetyksi, puhdistetuksi ja parannetuksi. ...

Tutkintavelvolliset viranomaiset ovat useimmin kuin yleensä ymmärretään aivan ratkaisevassa asemassa sen suhteen, kuinka Suomen lainsäädäntö todellisuudessa toteutuu. Ilman asianmukaiset laatuvaatimukset täyttävää virallistutkintaa ’oikeusalamainen’ ei saa asiaansa oikeaa eikä riittävää oikeudenkäyntiaineistoakaan kuin lain mukaan hänen pitäisi saada. Sillä tuomioistuimet ovat käyneet yhä passiivisemmiksi asian selvittämisen suhteen. Eikä tuomioistuimen ”tutkiminen” tarkoitakaan asioiden todellista tutkimista. Jos asiat tutkittaisiin asianmukaisesti/kunnolla tutkintavelvollisten viranomaisten (ml. pankkitarkastus) toimesta, tulisi jo alusta alkaen varmistetuksi se, ettei ’oikeusalamainen’ kärisi oikeudenmenetyksiä tuomioistuintoiminnan vuoksi. Eikä pankkien, mml. Arsenalin, oikeudenkäyntiasiamiesten mahdollisuudet epärehelliseen faktojen kiistämiseen ja väittämiseen olisi olleet niin hyvät kuin viime vuosien oikeushistoriassa ovat olleet. Eikä asioita olisi vietykään pankkien eikä asiakkaiden toimesta tuomioistuimiin läheskään niin suuressa määrin kuin on tapahtunut, kun asian mukaisesti faktoiltaan selvitettyyn asiaan ei pankkiasioissa olisi pääsääntöisesti jäänytkään enää mitään lain soveltamisen kannalta epäselvää. Suomen oikeusjärjestyksen perusajatuksen (Suomen oikeusfilosofian) mukaan siviiliasiat pitää pyrkiä neuvottelemaan ja sopimaan asianosaisten, siis myös pankkien ja Arsenalin ja niiden vastapuolten (asiakkaiden ym.) kesken, ja tuomioistuimen tehtäväksi jää vain oikeudellisen ratkaisun (kuinka Suomen lakia sovelletaan) antaminen faktoiltaan selvitettyyn asiaan. Tuomioistuinten jutturuuhkat ovat siis suurelta osin valtion itsensä (tutkintavelvollisten kelvottoman työnlaadun) aiheuttamia. Ja sitä kelvottomuutta, ja myös tuomioistuinten pankkimyönteistä asennetta, ovat myös pankit voineet käyttää hyväksi. – Siispä Aamulehden maaliskuun 17.3.2008 numerossaan julkaisema kirjoitus "Poliisista tehdään yhä enemmän kanteluita - Tutkinnan hitaus, puutteet ja tutkimatta jättäminen kismittävät kansalaisia eniten" oli hyvin tarpeellinen. Mutta ongelmat eivät jää siihen. Kriittistä arvioita on tehtävä myös muista tutkintavelvollisista viranomaisista, ja myös Osuuspankkitarkastuksesta. - Ja myös ’oikeuslaitoksesta, josta pari tuoretta esimerkkiä netistä poimittuna: http://sanomat24.fi/keskustelu/index.php?action=profile;u=12 ;sa=showPosts ”KO näytti ylimielisyytensä KKO katsoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vääräksi toteamaa hovioikeuden päätöstä ei tarvitse muuttaa, vaikka tuomittu sitä haki. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee vielä sekin, että vuonna 1999 KKO itse hylkäsi tuomitun valituslupahakemuksen.” ” KKO S2000/590 Helsinkiläinen asianajaja .. oli kantajan asiamiehenä laatinut erittäin korkeatasoisen, 10-sivuisen muutoshakemuksen Korkeimmalle Oikeudelle asiassa, jossa vastaajana oli erittäin korkea taho, Osuuspankki. Pankki oli B:n mukaan muun muassa syyllistynyt sopimusrikkomukseen ja jättänyt noudattamatta sopimuksen velvoitteita, käyttänyt asianomistajan tilejä ilman tilinkäyttöoikeutta, jopa kolmannen hyväksi, jopa yli kaksinkertaisesti luotollisen shekkitilin luottorajan. (asianajaja) oli perustellut valituslupahakemusta muun muassa sillä, että hovioikeuden suullisessa käsittelyssä kuultu suullinen todistelu oli ollut vakavasti ristiriitaista ja osin totuudesta poikkeavaa, ja tuomio perustettiin tällaiseen. Mitä teki KKO - Korkein Vuoristo? KKO S2000/590 Valituslupaa ei myönnetä. Maksetaan valtion varoista asianajaja … lle asianomistajan avustamisesta asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun yhden tunnin työmäärän perusteella 500 markkaa. Palkkiota määrättäessä on otettu huomioon avustajan työn laatu. Telekopio- ja kopiointikuluja ei korvata erikseen, koska ne asianajotoimiston yleiskuluina sisältyvät palkkioon. Oliko asianajaja ….:n työn laatu otettu huomioon palkkiota korottavana vai alentavana seikkana ei ilmene päätöksestä. Joka tapauksessa ainakin Osuuspankkia vastaan prosessoiminen Korkeimmassa Vuoristossa on todella edullista, ja vielä asianajaja-avusteisena! Siitä onko asianajaja itse ja varsinkin Asianajajaliiton hallitus erittäin tyytyväisiä tällaiseen kohtuullisuuteen liiton jäsenten suhteen ei minulla ole tietoa. ” http://www.eok.fi/eok/ EOK kantelee korkeimman oikeuden ratkaisusta Korkein oikeus (KKO) ei pura toimittajan saamaa sakkotuomiota, vaikka tuomio oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan väärä. EOK ryhtyy jatkotoimiin.

TIEDOKSI: Katja Boxberg, Kolumni / Kauppalehti 14.3.2008, katja.boxberg@kauppalehti.fi: Yrittäjäprofessori Arto Lahti ja dosentti Martti Häikiö ovat vastikään puhuneet lamatutkimuksen puolesta tässä lehdessä. Lahti ehdotti (KL 3.3.) totuuskomissiota selvittämään laman aikana tehtyjä politiikkavirheitä. Häikiö puolestaan sanoi (KL 11.3.), että lamaa pitäisi tutkia samalla tavoin kuin sotia. Perusteellisesti ja ainakin osin valtion rahoilla. Lamatutkimus voitaisiin aloittaa kysymällä, miksi presidentti Tarja Halonen vuonna 2002 määräsi Koiviston palaverin asiakirjat salaisiksi. Kyse on Koiviston presidentin linnassa 1992 järjestämästä asiantuntijatapaamisesta. Siellä todennäköisesti linjattiin pankkikriisin perusstrategia. Niin, miksi? Menneillä on sitä väliä, että oikeissa demokratioissa ei ole pakkomielistä silottelun tarvetta. On varaa puhua kupruista ja säröistä. Historian kieltäminen ei kuulu demokratiaan. On vähän liikuttavaa, että nyt puhutaan vuodesta 1918. Hyvä, että puhutaan, mutta 90 vuotta on pitkä aika. Jatkosodasta, suomettumisesta ja 1990-luvun alun lamasta puhuminen on yhä sopimatonta. Yrittäjä, kertokaa tarinaanne. Kertomuksia voi lähettää vaikka yllä olevaan sähköpostiin

Ja tämä laiton käytäntö etenee ! Eduskunnan oikeusasiamiehen anonyymin päätöksen 876/2/05 mukaan poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa ministerivastuuasiassa ! Niimpä päätöstä ei koskaan perustulain mukaisesti toimitettu asianosaisille ? Onkin "oikeusasiamies" ottanut saman "toimintatavan" "oikeuskanslerin" kanssa ! Ihmisoikeuksista viis !