Päin männikköä, kohti koskeloa

Erkki Aho   05 11 2008, 21:21

Kantelu oikeuskanslerinvirastolle

Kantelu syyttäjäviraston päätöksistä 
Pyydän kiireellistä tutkintaa ja asioiden selvittämistä, koska asioiden käsittely on kestänyt jo kolmetoista ja puoli vuotta!

Lapin syyttäjävirasto on 30.10.2008 tehnyt päätöksen 08/607 asianumero R08/1832. Päätöksen mukaan ei ole syytä epäillä (Huomaa!), että Sauli Kuha on menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Perusteluissa todetaan, että Aho on katsonut 4.9.2008 toimittamassaan dvd-tallenteessa Oulun lääninpoliisijohtajan Sauli Kuhan menetelleen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Perusteluissa todetaan myös, että Aho on tutkintapyynnöllään 20.12.2004 vaatinut asioissa tutkintaa. 

Perusteluissa on jätetty ottamatta kantaa yksityiskohtaisesti Erkki Ahon tapahtumaselostuksiin, todistusaineistoon sekä juridiseen argumentointiin.
Päätöksen on allekirjoittanut kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Kirsi Männikkö.

Lapin syyttäjävirasto on 30.10.2008 tehnyt päätöksen 08/608 asianumero R08/1832. Päätöksen mukaan ei ole syytä epäillä, että rikosten vanhetuminen johtuisi Ylivieskan poliisn Raimo Ollilan lainvastaisesta menettelystä. 

Syyttäjä Kirsi Männiköllä oli käytettävissään päätöstä tehdessään dvd-tallenne Mayday from Finland sekä kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa löytyvät selostukset ja asiakirjakopiot tehdyistä rikoksista. Lisäksi hänellä oli käytössään yksityiskohtaiset erilliset selostukset rikostapahtumista ja jokaisesta tehdystä rikoksesta todistusaineisto kuin myös juridinen argumentointi, jonka eras oikeustieteen tohtori todisti juridisesti oikeaksi. Lisäksi käytettävissä oli luettelo viranomaisten tekemistä päätöksistä, joista kiistattomasti käy selville, kuka on vanhentanut rikokset. Rikosten vanhentaja on Raimo Ollila! Syyttäjä, tutkinnanjohtaja Kirsi Männikkö kuuli asiassa todistajana Heino Virtaa, joka todisti rikokset tehdyksi. 

Syyttäjä Kirsi Männikko toteaa päätöksen perusteluissa virheellisesti, että Aho olisi väittänyt, että loppulausunnot puuttuvat esitutkintapöytäkirjasta. Näin Aho ei ole milloinkaan sanonut tai esittänyt. Aho ei ole väittänyt, että loppulausunnot puuttuvat Raahen käräjäoikeuteen toimitetusta asiakirjamateriaalista. Aho ei tehnyt loppulausuntoja esteelliseksi epäilemälleen tutkinnanjohtajalle Raimo Ollilalle, vaan teki ne suoraan syyttäjä Esa Mustoselle, joka jätti ne toimittamatta Raahen käräjäoikeudelle.

Myös Männikön analyysi siitä, mitä Raimo Ollila on jättänyt tutkimatta on virheellinen! Tämä osoittaa sen, että syyttäjä Kirsi Maria Männikkö ei ole perehtynyt asiaan tarvittavalla tarkkuudella ja huolellisuudella. Syrjinnän osalta Raimo Ollila on katsonut rikoksen vanhentuneen. Kysymyksessä on jo parikymmentä vuotta jatkunut syrjintä. Erkki Ahon syrjinnästä on laaja selostus kirjassa Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä lisäksi olemassa erillinen selvitys viimeaikaisesta syrjinnästä.

Raimo Ollila on siis tunnustanut rikoksen tehdyksi. Kuka on vanhentanut rikoksen? Vuorenvarmasti Raimo Ollila! Miksi rikoksia tehneet saavat jatkaa tehtävissään? Miksi rikoksia ei tutkittu ajallaan? Todellisuudessa rikokset eivät ole vieläkään vanhentuneet, vaan jatkuvat yhä edelleen. Tästä on selvänä esimerkkinä Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan toiminta, jossa Aho joutuu toimimaan varaedustajana, koska syrjinnän takia Ahoa ei valittu varsinaiseksi jäseniksi. Tässäkin asiassa syyttäjä Kirsi Männikön päätös on virheellinen. Raimo Ollila on siis kiistattomasti jättänyt tämänkin asian tutkimatta ja hän on ollut varmasti esteellinen toimimaan tutkinanjohtajana esitutkintalain perusteella. Raahen käräjäoikeuden päätös on syntynyt rikoksen avulla elikkä on esteellisen tutkinnanjohtajan toiminnan johdosta. 

Koska syyttäjä Kirsi Männikkö toteaa, että rikokset ovat vanhentuneet, niin hänen tehtävänsä olisi luonnollisesti ollut tutkia, kuka vanhensi rikokset, jos hänen tulkintansa mukaan Raimo Ollila ei niitä vanhentanut. Joka tapauksessa Erkki Aho on joutunut rikollisen toiminnan kohteeksi, minkä syyttäjä Kirsi Männikkö päätöksessään todistaa, mutta hän kieltäytyy tutkimasta, kuka on todellinen syyllinen ja korvausvelvollinen. Minun oikeustajuni mukaan korvausvelvollinen on Suomen valtio, vaikka rikollisia kuinka suojeltaisiin. Kirsi Männikön päätöksen mukaan asianomistaja itse saa nostaa syytteen rikoksesta, jos esitutkintaviranomainen on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta.

Korkein oikeus on tehnyt 13.10.2008 päätöksen diaarinmero H2007/154 numero 2198. Päätöksen mukaan purkuhakemus jätetään tutkimatta. Hakemus asiakirjoineen palautetaan Aholle. Asian on esitellyt määräaikainen vanhempi oikeussihteeri Paula Helin ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Poutiainen, Jokela ja Sippo. Korkeimman oikeuden päätös on perustelematon!

Suomen perustuslain 21 §:n mukaan oikeuden päätös on perusteltava. EU:n ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan oikeuden päätös on perusteltava.Tavallisessa lainsäädännössä perusteluvelvollisuudesta on säädetty oikeudenkäymiskaaren (OK) 24 luvun 4 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 11 luvun 4 §:ssä.

Palautin korkeimman oikeuden päätöksen korkeimman oikeuden persidentille Pauline Koskelolle lainmukaista käsittelyä varten. 

Päiväys Kalajoella asianmukaista kantelua koskien:
Kalajoella 5.11.2008

Allekirjoitus: Erkki Aho

Päiväkirjani lukijalle
Katso esimerkiksi linkkiä
Tiedoksi asianomaisille
http://www.promerit.net/tiedoksi.asianomaisille.htm

Katso myös
Onko Raimo Ollila virkansa veroinen?
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/673.htm

palautteet


ei palautteita