Tilannekatsaus oikeustaistelussani

Erkki Aho   29 02 2008, 6:00

image

Oikeustaisteluni on kestänyt kohta 13 vuotta

Suomen perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisen piirissä. Jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Suomen perustuslain 3 §:n mukaan tuomivaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä Korkein oikeus ja Korkein hallinto-oikeus.
Laki on selvä, mutta miksi lakia ei noudateta?

Asia Korkeimmassa oikeudessa tuomioiden purusta

Olen hakenut Korkeimmalta oikeudelta purkua kaikkiin Erkki Ahoa koskeviin Ylivieskan käräjäoikeuden, Vaasan Hovioikeuden, Rovaniemen hovioikeuden ja Korkeimman oikeuden tuomioihin.
Katso päiväkirjani kohtaa:
Purettavat tuomiot (Erkki Aho 30.10.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/503.htm
Korkeimmassa oikeudessa tuomioiden purkupäätöksen voi tehdä viisi tuomaria. Kaikkien tuomareiden täytyy olla esteettömiä eli he eivät voi olla sellaisia tuomareita, jotka ovat käsitelleet asiaa aikaisemmin.
Asiassa sovelletaan lakia tuomareiden nimittämisestä 25.2.2000/205. Lain 17 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää henkilön määräajaksi korkeimman oikeuden esityksestä. Korkeimpaan oikeuteen on vuoden vaihteessa nimitetty uusia tuomareita. Nyt Korkein oikeus on asiassani tuomiovoipa. Asian käsittely Korkeimmassa oikeudessa on kestänyt jo kohtuuttoman kauan. Odotan Korkeimman oikeuden päätöstä minä hetkenä hyvänsä. Päätös ei voi olla käsittelemättömyys. Suomen perustuslain 21 §:n mukaan kansalaisella on oikeus saada perusteltu päätös asiassa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Hyvän hallinnon takeet on turvattu lailla.

Asia rikostutkinnasta Lapin lääninhallituksen poliisiosastolla

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi Erkki Ahon Kalajoen työvoimatoimiston entisen johtajan Tapio Laholan kunnianloukkausesta 14.5.2007 nro 418 R06/70. Tuomio oli seuraava:

1. Törkeä kunnianloukkaus 27.12.2002 – 6.4.2005,
3. poissaolo oikeudesta vastaajana 10.11.2005
Syyksi luettu rikos 3 kuukautta vankeutta. Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys kolme päivää. Vapaudenmenetysaika 11.11.2005 – 13.11.2005. Vankeusrangaistus on ehdollinen. Koeaika päättyy 28.11.2007.
Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Ritva Supponen,
hovioikeudenneuvos Keijo Siljander ja
hovioikeudenneuvos Teija Unkila.
Esittelijä viskaali Markku Lindqvist.

Rovaniemen hovioikeus ei ottanut päätöstä tehdessään huomioon Ahon kirjallista todistusaineistoa, eikä myöskään antanut suullista käsittelyä. Aholta estettiin todistajien kuuleminen. Hän ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tuomio oli tahallinen väärä päätös ja se perustui osaltaan Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärään lausumaan Ylivieskan käräjäoikeudelle, jossa väärän päätöksen teki kokematon tuomari Ulla-Maija Viitavuori. Hän oli täysin esteellisen syyttäjän Sulo Heiskarin johdateltavissa.

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvos Teija Unkila ilmoitti 11.6.2007 (diaarinumero R06/70) lähettämällään kirjeellä ja istuntopöytäkirjalla, että hovioikeus on 31.1.2007 klo 13.00 pidetyssä istunnossa ratkaissut asian. Esittelypöytäkirja osoittaa selkeästi sen, että asiaan ei ole perehdytty lainkaan. Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä ratkaisupäiväksi on merkitty 14.5.2007.
Erikoista toimintaa….

Minä, Erkki Aho, olen tehnyt rikostutkintapyynnön Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toiminnasta sisäministeriön poliisiosastolle.

Poliisiylitarkastaja Jouni Välkki on 21.6.2007 päivätyllä kirjeellä, SM-2007-2086/Pr-1, siirtänyt tutkintapyynnön Lapin poliisin lääninjohdon käsiteltäväksi.

Lääninpoliisitarkastaja Markku Kynsilehto on 6.7.2007, kirjeellä LLH-2007-01-01104/Ri-2, siirtänyt asian Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitoksen käsiteltäväksi. Rovaniemen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jukka Haataja on 22.8.2007 tehnyt esitutkintapäätöksen 6670/S/31698/07.
Päätöksen toisessa kappaleessa todetaan, että
Erkki Ahon tutkintapyynnössä ilmenneet asiat on käsitelty Rovaniemen hovioikeudessa, mistä tuomio nro 418 14.05.2007. Diaarinro R06/70. Lisäksi on korkeimman oikeuden päätös, missä todetaan, ettei valituslupaa myönnetä. Rovaniemen Hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Rovaniemen hovioikeuden oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, sillä kirjallista todistusaineistoani ei otettu huomioon, eikä suullista oikeudenkäyntiä järjestetty, jotta olisi voitu kuulla todistajiani muun muassa syyttäjän esteellisyysasiassa sekä siinä, että Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä antoi väärän ja totuudenvastaisen lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Tällä lausumalla oli merkittävä vaikutus Rovaniemen hovioikeuden väärään päätökseen. En ollut valittanut Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä, joten Korkein oikeus ei ole voinut tehdä rikoskomisario Jukka Haatajan ilmoittamaa päätöstä asiassa. Tämä on täyttä höpöä.

Rovaniemen poliisilaitos ja rikosylikomisario Jukka Haataja ovat tehneet päätöksen 22.8.2007 siitä, ettei tutkintaa asiassa aloiteta. Olen tehnyt sisäministeriön poliisiosastolle tutkintapyynnön rikoskomisario Jukka Haatajan päätöksestä, jota on syytä epäillä virkarikokseksi. Poliisiosasto määräsi Lapin lääninhallituksen poliisiosaston tutkimaan asiaa. Tiedustelin asian etenemistä Rovaniemen lääninhallituksen poliisiosastolta lääninpoliisijohtajalta Pentti Sairalta 11.2.2008. Saira oli siirtänyt vastaamisen läänin poliisiylitarkastaja Markku Kynsilehdon tehtäväksi. Hän vastasi minulle 21.2.2008 kirjeellä C68 B sanatarkasti seuraavasti:
"Haataja toteaa selvityksessään, että ennen päätöksen tekoa hän oli yhteydessä oikeuskansleri Jaakko Jonkkaan, jolle hän oli toimittanut esitutkintamateriaalin. Perustuslain 110 §:n mukaan vain valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies voivat määrätä syytteen nostettavaksi tuomarin tekemäksi epäillystä virkarikoksesta. Haataja oli saanut Jonkalata vastauksen, jossa hän oli todennut, ettei tulisi syytettä nostamaan. Sen pohjalta Haataja oli tehnyt omat ratkaisunsa."

Sisäasiainministeriö on kirjeellään 15.11.2007 SM-2007-02086/Pr-1 siirtänyt poliisi Jukka Haatajan asian Lapin lääninhallituksen poliisin poliisijohdon käsiteltäväksi. Minulle jäi sellainen mielikuva, että tämä kirje ei ole mennyt Lapin lääninhallituksen poliisijohdon tietoon, koska vastaanotin kirjeitä kolme kappaletta. Olen lähettänyt kirjeen Lapin lääninhallituksen poliisiosastolle toimenpiteitä varten. Ehkä tutkinta vasta nyt käynnistyy oikealla tavalla. Läänin poliisiylitarkastaja Markku Kynsilehto ilmoitti minulle kirjeitse ne toimeksiannot, jotka Sisäministeriön poliisiosasto on antanut Lapin lääninhallituksen poliisiosastolle ja tämä toimeksianto SM-2007-02086/Pr-1 puuttui Kynsilehdon ilmoituksesta. Käsitykseni mukaan nyt rikostutkinnassa ovat sekä rikoskomisario Jukka Haatajan että Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden Ritva Supposen, Teija Unkilan ja Keijo Siljaderin kuin myös esittelijä Markku Lindqvistin toimet. Tutkinnasta vastaa Markku Kynsilehto.

Olen pyytänyt Lapin lääninhallituksen poliisiosastolta kopiota rikoskomisario Jukka Haatajan tekemästä esitutkinnasta, sekä kopiota oikeuskansleri Jaakko Jonkan ilmoituksesta, ettei syytteitä tulla nostamaan Rovaniemen hovioikeuden tuomareita vastaan. Tämä toimenpide on minun taholtani vain varmistustoimenpide, ettei asioita vesitetä.

Oikeuskansleri jaakko Jonkka vastausvuorossa

Laillisuusvalvojalle ei kannata tehdä kantelua. Sen takia olen pyytänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkalta kopiota asiakirjasta, jossa hän ilmoittaa, ettei syytteitä tulla nostamaan Rovaniemen hovioikeuden tuomareita vastaan. Olen lisäksi pyytänyt tarkat vastaukset yksityiskohtaiseen tapausten erittelyyn ja juridiseen argumentointiin todistusaineistoineen. Olen pyytänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa toimimaan asiassa kiireellisesti.

Olen informoinut asioista myös kaikkia perustuslakivaliokunnan jäseniä ja varajäsenia sekä 27 muuta kansanedustajaa, jotka tunen ja joiden kanssa olen keskustellut näistä asioista. Olen informoinut myös tasavallan presidentti Tarja Halosta, joka on aikanaan nimittänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkan virkaansa.

Asia rikostutkinnasta Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla

Sisäministeriön poliisiosasto määräsi rikostutkinnan koskien Kalajoen kaupungin ja lähinnä Kalajoen keskustalaisten johtohenkilöiden jatkettua Erkki Ahon syrjintää ja törkeää kunnianloukkausta. Oulun lääninhallitus siirsi asian käsittelyn Ylivieskan poliisille. Ilmoitin heti asiasta tiedosta saatuani vastalauseen Oulun lääninhallituksen poliisiosastolle Jorma Kreusille ja sisäministeriön poliisiosastolle. Tätä vastalausettani ei otettu huomioon lainkaan. Niinpä Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt Ahoon kohdistuneen jatketun syrjinnän selvittämättä tekemällä asiassa tutkimattajättämispäätöksen (13.02.2008 6870/S/10997/07) ja jättänyt törkeän kunnianloukkausasian selvittämättä samalla tavalla. Kaiken lisäksi Raimo Ollila on toiminut esteellisenä henkilönä (11.2.2008 6870/S/10928/07), koska hän on tutkinut asiassa omia rikoksiaan. Molemmat tutkimattajättämispäätökset täyttävät kiistatta virkarikoksen tunnusmerkistön. Sisäministeriön poliisiosasto on määrännyt Oulun lääninhallituksen poliisiosaston tutkimaan Kalajoen, Ylivieskan ja Suomussalmen poliisien toiminnan. Tämä tutkinta liittyy myös Mikko Kovalaisen tapaukseen.

Törkeän kunnianloukkauksen siunaajat

Olen valittanut Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 19.5.2006, nro 06/0218/1. Asia koskee Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä. Erkki Aho on tuomittu Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksellä 28.11.2005 R05/84 luottamustoimen ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, sakkoon ja korvauksiin. Sen takia Kalajoen kaupunginvaltuusto on 20.12.2005 päättänyt, että asiassa kuullaan Ahoa. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt kuulla Ahoa hallintolain mukaisesti kirjallisesti. Olen tehnyt kirjallisen vastineen, 1879 sivua ja kaksi kirjaa tämän kuulemisen vastaukseksi. En kuitenkaan saanut esittää valtuustolle asiaa, vaikka valtuusto oli päättänyt kuulla minua Erkki Ahoa. Toimittamani aineisto salattiin niin kaupunginhallituksen jäseniltä kuin kaupunginvaltuutetuilta, eikä sitä myöskään laitettu pöytäkirjoihin liitteeksi lainkaan.

Minulta estettiin näin asian esille tuominen julkisesti ja suurelta yleisöltä estettiin totuuden julkituleminen. Näin suojeltiin toimintaa, mikä rikoslain mukaan on rikos. Kaupungin päättävien elinten toiminta on törkeä kunnianloukkaus. Valitin asiasta Oulun hallinto-oikeuteen.

Oulun hallinto-oikeus käsitteli asiaa esittelijä Kaarina Kemppaisen esityksen pohjalta. Oulun hallinto-oikeus teki kokonaan eri asiasta päätöksen mistä olin valittanut. Asia koski Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöstä. Oulun hallinto-oikeus jätti Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä tekemäni valituksen tutkimatta.

Asian on esitellyt esittelijä Kaarina Kemppainen ja päätöksentekoon ovat osallistuneet hallinto-oikeudenjäsenet Heikki Jukarainen, Marja Mattila ja Senja Kuopus. Tämä päätös on annettu 19.5.2006, nro 06/0218/1.

Valitin asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siellä tehtiin jälleen tahallinen väärä päätös. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että asiaan ei oltu perehdytty lainkaan. Järkyttävää oikeudenkäyttöä.
Korkein hallinto-oikeus teki väärän päätöksen 16.3.2007, taltionumero 648, diaarinumero 1520/2/06.
Asian on esittellyt hallintosihteeri Riitta Kreula, päätöksentekoon ovat osallistuneet presidentti Pekka Hallberg, hallintoneuvokset Marjatta Kajan, Kari Kuusiniemi, Tuula Pynnä ja Anne E. Niemi.

Asia Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa

Olen huomannut, että Suomessa on oikeutta niin vähän, ettei sitä riitä kaikille. Suomessa ei saa oikeutta, sillä pankkikriisin rikollisille on annettu syytesuoja ja asiat on julistettu salaisiksi. Poliittiset päättäjät ovat puuttuneet riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan perustuslain vastaisesti. Suomessa laman johdosta tehtiin Stakesin mukaan noin 14500 itsemurhaa. Tämä täyttää kansanmurhan tunnusmerkistön. Mielestäni kysymys on jatketusta rikoksesta. Kansalaiset eivät saa asioissa vieläkään oikeutta. Siksi esitin asian Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn.
Katso tarkemmin tässä nettipäiväkirjassa kohtaa:
Kansainvälisen Rikostuomioistuimen (ICC) käsittelyyn
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/417.htm
Suomussalmen asia oikeuskäsittelyyn

Olen auttanut suomussalmelaisia heidän taistelussaan entisen Hyrynsalmen nimismiehen Vesa Juntusen ja sekä asianajajana toimineen Mikko Kovalaisen toimien selvittämisessä. Mikko Kovalaisen osalta paljastui epäilyttäviä avoimien asianajovaltakirjojen väärennöksiä, joita ei oltu aikaisemmin tutkittu asianmukaisesti. Tein näistä asioista kirjelmöintiä poliisille, mutta mitään ei tapahtunut. Jäi sellainen vaikutelma, että rikollisia on mahdollisesti tarkoituksellisesti suojeltu. Kirjoitin tapauksesta tässä nettipäiväkirjassani ja Tallinnassa nykyisin asuva Mikko Kovalainen teki rikostutkintapyynnön minusta kunnianloukkauksesta. Tällä tavalla saan myös omat asiani julkisesti oikeuskäsittelyyn. Rikostutkinnoissa toimi kuulustelijana mielestäni esteellinen Kalajoen poliisi Harri Rahkola ja tutkinnanjohtajana varmasti esteellinen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Molemmat henkilöt ilmoittivat, etteivät he ole esteellisiä ja lausumansa mukaan heillä on useita päätöksiä, jotka todistavat, että he eivät ole esteellisiä. Olen pyytänyt Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaata toimittamaan kaikki ne asiakirjat, joihin Harri Rahkola ja Raimo Ollila vetoavat esteellisyysasiassa. Rahkolan ja Ollilan esteellisyysasia on kiistaton, koska he ovat jo nyt rikostutkinnan kohteina.

Jos ja kun asia menee oikeuskäsittelyyn, niin tulen esittämään oikeudenkäyntiväittämän sekä Rahkolan että Ollilan esteellisyydestä. Asia on käsiteltävä heti oikeudenistunnon alussa. Näin saadaan viimeinkin PR-talojen koko konkurssivyyhti oikeuskäsittelyyn, myös syyttäjä Heiskarin esteellisyys sekä Suomen Natura-asiat. Olen vaatinut kolmen tuomarin oikeudenistuntoa.

Kirjeenvaihtoa Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaan kanssa

Olen pyytänyt Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaata lähettämään kopiot niistä asiakirjoista, joihin poliisi Harri Rahkola ja komisario Raimo Ollila vetoavat, kun he väittävät, etteivät he ole esteellisiä. Heillä on todistustaakka asiassa. Oulasmaa ei ole toimittanut minulle niitä asiakirjoja, vaikka olen niitä Oulasmaalta jo kerran (4.1.2008) aikaisemmin pyytänyt. Viittaan Oulasmaan kirjeen kohtaan:
"Olen kuullut asian johdosta Ollilaa ja Rahkolaa. He eivät katso olevansa esteellisiä tutkimaan / johtamaan esitutkintaa nyt käsillä olevissa tapauksissa. He ovat viitaneet myös aiempiin esteellisyysväitteisiinne ja niihin annettuihin vastauksiin - sekä muiden tahojen näiden väitteiden johdosta tekemiin päätöksiin."

Kirjekohdan 12 osalta (selvitys- ja tutkintapyyntöihin vastaamattomuus -väite) Ollila on todennut, että hän on toiminut esitutkintalain mukaisesti ja kirjannut kaikki Ylivieskan poliisilaitokselle saapuneet tutkinta- ja selvityspyynnöt. Voitte halutessanne toimittaa yksilöimänne kirjejäljennökset (6 kpl, 3.1.- 17.1.2006), niin tarkastamme kirjeiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Muilta osin katson, että esittämänne väitteet ovat tulleet käsitellyiksi riittävästi jo aiemmissa yhteyksissä."

Erkki Ahon vastaus silloin ja nyt on sama

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila valehtelee. Hän ei ole vastannut selvityspyyntöihin ja hän on jättänyt selvittämättä rikokset. Olen tehnyt Ylivieskan poliisi Raimo Ollilalle selvityspyynnöt. Miksi hän on jättänyt selvittämättä selvät rikokset ja suojellut rikollista toimintaa? Olen tehnyt selvityspyynnöt Ylivieskan poliisille 3.1.2006, 4.1.2006, 6.1.2006, 11.1.2006, 16.1.2006 ja 17.1.2006. Selvityspyynöt on lähetetty sähköpostitse. Lain mukaan poliisin tulee vastata minulle. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt vastaamatta minulle kokonaan eli toiminut vastoin lakia.

Oulun lääninhallituksen poliisiosaston valvontaan kuuluu Ylivieskan poliisin toiminta. Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla on ollut tiedossa selvityspyyntöni Ylivieskan poliisi Raimo Ollilalle:
„Pyydän Oulun lääninhallituksen poliisiosasto hoitamaan lain mukaiset tehtävänsä ja valvomaan, että Ylivieskan poliisi Raimo Ollila vastaa minulle esittämiini selvityspyyntöihin miksi hän on jättänyt kaikki rikokset selvittämättä.“
Samoin myös Petri Oulasmaalle:
„Selvityspyynnöt liittyvät suurelta samoihin asioihin, joita olen esittänyt nytkin Raimo Ollilan vastattavaksi. Ylivieskan poliisipäällikkönä olette, Petri Oulasmaa, hänen esimiehensä ja siksi katson, että Te olette ensisijaisesti vastuussa poliisi Raimo Ollilan toimista. Jos Raimo Ollila väittää, ettei hän ole saanut selvityspyyntöjä, niin minä tuon selvityspyynnöt todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn.“

Katson, että Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa ei ole perehtynyt asioihin riittävästi lausuntoa antaessaan. Katson, että poliisipäällikköä on syytä epäillä rikollisten suojelusta, kun Petri Oulasmaa ilmoittaa, että väitteet ovat tulleet käsitellyksi riittävästi jo aiemmissa yhteyksissä. Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa kieltäytyy vastaamasta minun, Erkki Ahon, esittämiin yksityisikohtaisiin ja juridisesti perusteltuihin rikosnäyttöihin, joissa on kiistattomat todistusaineistot. Annoin Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaalle mahdollisuuden korjata virheensä. Vastaus puuttuu.

Joka viimeksi nauraa, parhaiten nauraa.


palautteet


Kiitoksia Erkki oheisesta valaisevasta tilannekatsauksesta.Näyttääkö siltä, että asetelmassa on kyse SALALIITOSTA, jonka avulla tietyt herrat peittelevät omia ja toisten tekosia."Suojele sinä minua,minä suojelen sinua"-periaatteella.Näyttäisi myös siltä ,että alun perin on ollut kysymys sangen suoraviivaisista selvistä asioista ,joita esim. polliisi Ollila ole ryhtynyt tutkimaan.Asetelma pitäisi saada purun alulle selvittämällä muutamat alkurikokset perusteellisesti ja sen sen jälkeen edeten kohti monimutkaisempia juridisia asetelmia.Tästähän on tullut jo kärpäspaperi ,johon kaikki Suomen herrat ovat takertuneet räpistelemään. Ollilan tutkimatta jättämät alkurikokset ovat täysin selviä ja perusteellisesti argumentoiden todisteltu.Asioissa ei ole sana sanaa vastaan ,vaan olemassa on selvät kirjalliset todisteet, jopa epäillyt rikolliset ovat itse tunnustaneet....

Kyllä on Erkillä vaikeata, erityisesti keväällä ja syksyllä. Nythän kevät jo kohta tuleekin, joten lisää tarinoita on pian tarjolla. Erkin salaliittoteorioista ei puutu enää kuin avaruusolentojen vierailu. Muuten, Kalajoella on nähty lentävä lautanen...

Mielenkiintoista! Missä lentävä lautanen on nähty ja milloin? Ystävällinen vastaus tälle palstalle. Tällaista on kuulunut ennenkin, ihan oikeasti!

vain se joka on sorretuksi joutunut tuntee ja tietää sen väärin kohdellun tuskan ja kansalaisena kärsityn hyljeksinnän vallasväen taholta.vertaan paluumuuttajan väärin kohdelluksi tulemiseen verolain muka oikeusvaltio periaatetta.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Paranoija on onnellisen tietämätön asioista. Onnellisena on hyvä elää.

Hyvä Erkki Aho! Mutta mistä saada oikeutta? Suomessa on tavallisen kansalaisen oikeusturva olematon. Hyvä veli järjestelmä pyörii täysillä. Pidä silti ääntä edelleen.